• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

Strategie instytucji kultury

Program Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plusjako jedno z zadań uzupełniających – zakładał Wsparcie instytucji kultury w procesie tworzenia instytucjonalnych strategii rozwoju. Przyjęto, że do połowy 2022 roku powinny być opracowane strategie rozwoju dla co najmniej trzech instytucji kultury. W 2021 roku strategie zostały opracowane dla 2 instytucji: Galerii Arsenał w Białymstoku i Białostockiego Teatru Lalek. Na przygotowanie strategii instytucji w 2021 roku zaplanowano w budżecie Miasta 50.000 złotych. Przekazanie środków odbyło się na podstawie umów o udzielenie dotacji celowych (po 25 tysięcy złotych) na opracowanie strategii Galerii i Teatru Lalek.
Galeria Arsenał zakończyła prace nad strategią w listopadzie 2021 roku. 3 grudnia 2021 roku Prezydent Miasta zaakceptował przygotowany dokument. Białostocki Teatr Lalek zakończył prace nad strategią w grudniu 2021 roku i przedłożył ją do zaopiniowania 28 stycznia 2022 roku. Prezydent Miasta zaakceptował strategię 31 stycznia 2022 roku.

Strategia rozwoju Galerii Arsenał w Białymstoku na lata 2022-2028+
Misję Galerii ujęto w hasło przewodnie Sztuka w centrum społecznej uwagi, świat w centrum uwagi sztuki. Strategia rozwoju Galerii Arsenał w Białymstoku na lata 2022–2028+ zakłada, że podstawowym celem działań Instytucji w najbliższych latach będzie zmniejszenie stopnia marginalności sztuki współczesnej, również w przestrzeni Białegostoku. Podejmowane działania będą podporządkowane próbie uczynienia sztuki współczesnej bardziej istotną, przez co stanie się ona istotnym narzędziem integracji społecznej, podnoszącym także jakość życia w Białymstoku. Zakłada się, że  Galeria stanie się nie tylko miejscem bardziej rozpoznawalnym dla mieszkańców miasta, ale też jedną z jego istotnych wizytówek.
Kierunki rozwoju Galerii na najbliższe lata ujęto w trzy cele strategiczne:
Cel I: Zwiększanie stopnia społecznej istotności sztuki współczesnej;
Cel II: Zwiększanie, za pośrednictwem sztuki współczesnej, społecznej integracji zbiorowości lokalnej;
Cel III: Rozwijanie potencjału organizacyjnego oraz infrastrukturalnego Galerii Arsenał w Białymstoku oraz wzmacnianie jej pozycji w polu sztuki.
Strategia Galerii została zamieszczona na stronie Instytucji.

Strategia rozwoju Białostockiego Teatru Lalek na lata 2022-2028 plus
Strategia rozwoju BTL wyznacza kierunki działania instytucji bazując na jej zidentyfikowanym potencjale. Dokument skupia się na tych obszarach funkcjonowania BTL, których rozwój umożliwi pozyskanie Teatrowi jeszcze bardziej zróżnicowanego grona odbiorców, a także sprawi, że jego działania pozostaną na światowym poziomie i będą mogły być stale realizowane w duchu nieskrępowanego żywiołu artystycznego.
Określone w Strategii kluczowe kierunki rozwoju Teatru pozwoliły na sformułowanie pięciu celów strategicznych:
Cel I: Dywersyfikacja źródeł finansowania;
Cel II: Nowoczesna infrastruktura i zaplecze techniczne;
Cel III: Budowanie relacji z widzem i zwiększanie dostępności oferty;
Cel IV: BTL jako ambasador marki miasta;
Cel V: Zmotywowana kadra i efektywna komunikacja wewnętrzna.
Strategia Teatru została zamieszczona na stronie Instytucji.

Trzecią instytucją, która w 2022 roku włączyła się do Programu jest Muzeum Pamięci Sybiru.

Strategia rozwoju Muzeum Pamięci Sybiru na lata 2023-2029 plus
Misją Muzeum Pamięci Sybiru w perspektywie czasowej 2023-2029 plus jest zachowanie pozycji znaczącej instytucji kultury w regionie upowszechniającej wiedzę związaną z tematyką zesłań, deportacji i losów Polaków na Sybirze i na dawnych terenach II Rzeczpospolitej oraz integrującej wielopokoleniowe środowisko Sybiraków poprzez prowadzoną działalność naukową i współpracę międzynarodową.
Realizacja założonej misji ma być urzeczywistniona dzięki czterem celom szczegółowym:
Cel I: Rozwój działalności badawczej i naukowej w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
Cel II: Rozwój działalności kulturalnej, edukacyjnej i wydawniczej w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
Cel III: Zwiększenie rozpoznawalności Muzeum w kraju i zagranicą;
Cel IV: Wykorzystanie potencjału wystawienniczo-edukacyjnego siedziby MPS.
Strategia Muzeum została zamieszczona na stronie Instytucji.

Zasady realizacji strategii instytucji kultury (skan)

rozmiar: 311.36 KB PDF pobierz

Zasady realizacji strategii instytucji kultury (do odczytu)

rozmiar: 17.48 KB DOCX pobierz

Zasady realizacji strategii Muzeum Pamięci Sybiru (skan)

rozmiar: 68.17 KB PDF pobierz

Zasady realizacji strategii Muzeum Pamięci Sybiru (do odczytu)

rozmiar: 16.8 KB DOCX pobierz
Do góry