• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

Konkursy ofert

Projekt z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego może być sfinansowany bądź dofinansowany w dwojaki sposób:

  • poprzez udział w otwartym konkursie ofert lub
  • poprzez złożenie oferty w trybie uproszczonym na zadanie, gdzie wysokość dofinansowania bądź finansowania nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie publiczne będzie realizowane w okresie do 90 dni.

 Ofertę mogą złożyć następujące podmioty:

  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w przedmiotowym zakresie,
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  4. spółdzielnie socjalne,
  5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta. 

Ogłoszenia i rozstrzygnięcia konkursów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do góry