• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

Regulamin Nagrody

Dodana: 28.02.2021 11:56

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego, zwana dalej Nagrodą Literacką, przyznawana jest corocznie za dokonania w dziedzinie literatury żyjącym twórcom, w dwóch kategoriach:

1) za najlepszą książkę roku, spośród wszystkich gatunków literackich, twórcom, którzy są związani ze środowiskiem literackim Białegostoku i regionu lub też się tu urodzili czy zamieszkują albo których twórczość wykazuje związki z miastem i regionem, oraz twórcom, których książki wydano w Białymstoku. Z udziału wyłączone są antologie, opracowania, publikacje naukowe oraz albumowe;

2) za najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku, rozumiany jako pierwszy wydany tom danego autora.

2. Nagroda Literacka przyznawana jest za książki wydane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania Nagrody Literackiej, także w formie elektronicznej (e-booka), w języku polskim. Nie uwzględnia się maszynopisów książek.

§ 2. 1. Laureatem Nagrody Literackiej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 w danym roku może być najwyżej dwóch autorów książek, a w § 1 ust. 1 pkt 2 – jeden autor.

2. Zastrzega się możliwość nieprzyznania Nagrody Literackiej za dany rok w którejkolwiek kategorii.

§ 3. Laureaci Nagrody Literackiej otrzymują nagrodę pieniężną i statuetkę.

§ 4. 1. Nagrodę Literacką przyznaje Prezydent Miasta Białegostoku.

2. Nagroda Literacka przyznawana jest w trybie konkursowym, na podstawie ogłoszenia konkursowego o naborze wniosków.

§ 5. Konkurs o przyznanie Nagrody Literackiej odbywa się w etapach:

1) przyjmowanie wniosków;

2) ustalenie przez Kapitułę listy nominacji książek i podanie do publicznej wiadomości;

3) wytypowanie kandydatów do Nagrody Literackiej przez Kapitułę oraz przedstawienie opinii Kapituły Prezydentowi Miasta Białegostoku;

4) rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie przyznania Nagrody Literackiej.

Rozdział 2.

Warunki i tryb przyznawania Nagrody Literackiej

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie Nagrody Literackiej składane są na podstawie ogłoszenia konkursowego o naborze wniosków zawierającego informacje wskazujące:

1) przedmiot ogłoszenia konkursowego;

2) termin i miejsce składania wniosków;

3) warunki udziału w ogłaszanym konkursie;

4) procedury i terminy rozstrzygnięcia.

2. Do ogłoszenia konkursowego o naborze wniosków załącza się wzór wniosku wraz z wykazem dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, stanowiący załącznik do uchwały.

3. Ogłoszenie konkursowe o naborze wniosków zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

4. Wnioski o przyznanie Nagrody Literackiej podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie Nagrody Literackiej powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy: imię/imiona i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail;

2) informacje dotyczące zgłaszanej publikacji: imię/imiona i nazwisko autora (oraz ew. pseudonim artystyczny jeśli się nim posługuje), tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania;

3) wskazanie, do której kategorii jest zgłaszana publikacja;

4) w przypadku zgłoszenia do kategorii najlepsza książka roku uzasadnienie zawierające informacje o dorobku i powiązaniu autora z miastem lub regionem oraz znaczeniu jego działalności dla kultury miasta;

5) w przypadku zgłoszenia do kategorii najlepszy ogólnopolski debiut poetycki roku uzasadnienie dokonywanego zgłoszenia;

6) oświadczenie wnioskodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Do wniosku należy załączyć co najmniej trzy egzemplarze zgłaszanej książki, które nie podlegają zwrotowi.

§ 8. 1. Wnioski o przyznanie Nagrody Literackiej za dany rok składa się do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego. W przypadku składania wniosku drogą pocztową, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

2. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

§ 9. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

1) złożenia po terminie;

2) rezygnacji wnioskodawcy z występowania o Nagrodę Literacką;

3) nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie.

§ 10. 1. W celu opiniowania wniosków i proponowania laureatów Nagrody Literackiej Prezydent Miasta Białegostoku powołuje w drodze zarządzenia Kapitułę, w składzie nieprzekraczającym 8 osób, spośród przedstawicieli: literatów, krytyków literackich, recenzentów książkowych, literaturoznawców. W skład Kapituły wchodzi także żona patrona Nagrody Literackiej oraz sekretarz.

2. Członkiem Kapituły nie może być autor, którego książka w danym roku jest zgłoszona do Nagrody Literackiej.

3. Kapituła prowadzi prace w zespole stałym - do ustalenia nominacji i doradczym - do ustalenia kandydatów na laureatów Nagrody Literackiej.

4. Kapituła obraduje na posiedzeniach, które prowadzi przewodniczący, wyłoniony spośród jej członków na pierwszym posiedzeniu, zwykłą większością głosów.

5. Na pierwszym posiedzeniu zespół stały Kapituły wskazuje listę nominowanych publikacji, odrębnie dla każdej kategorii, która jest podana do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

6. Na drugim posiedzeniu zespół stały i doradczy Kapituły proponuje, w formie opinii, kandydatów na laureatów Nagrody Literackiej, odrębnie dla każdej kategorii, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Kapituły. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

7. Sekretarz nie ma prawa głosu przy wyborze autorów do listy nominacji do Nagrody Literackiej oraz kandydatów na laureatów.

8. Z każdego posiedzenia Kapituły sporządza się protokół. Opinię i protokół podpisuje przewodniczący.

9. Członkowie Kapituły, z wyłączeniem sekretarza, z tytułu opracowania indywidualnych opinii dotyczących nominowanych książek otrzymują wynagrodzenie, ustalane corocznie przez Prezydenta Miasta Białegostoku na podstawie zawartej umowy.

§ 11. Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości i zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

§ 12. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w konkursie o przyznanie Nagrody Literackiej są:

1) członkowie Kapituły i dotychczasowi laureaci Nagrody Literackiej;

2) stowarzyszenia twórcze i kulturalne;

3) jednostki oświatowe, instytucje kultury;

4) organy administracji publicznej;

5) wydawnictwa i inne podmioty prowadzące działalność kulturalną;

6) osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.

Do góry