• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

Dotacje celowe

Co roku w budżecie Miasta Białystok, w dziale 921, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zapewniane są środki finansowe na dotacje celowe na prace przy zabytkach, które udzielane są ich właścicielom i zarządcom.

Od 2017 r. dotacje udzielane będą na nowych warunkach, w oparciu o uchwałę Rady Miasta Białystok z dnia 5 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urzęd. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 3917).

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane mogą być przyznane w wysokości do 75% nakładów koniecznych, które obejmują:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Zgodnie z § 5 ust. 3 ww. uchwały wnioski o dotacje składa się do 31 stycznia każdego roku.

Warunkiem przyznania dotacji jest terminowe złożenie poprawnie wypełnionego wniosku wraz z kompletem załączników, wskazanych we wniosku.

Wśród obowiązkowych załączników powinien znajdować się całkowity kosztorys prac, obejmujący koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne.

Dla prac lub robót budowlanych powinien to być kosztorys szczegółowy – sporządzony przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, a także podpisany przez wnioskodawcę. Natomiast dla prac konserwatorskich i restauratorskich całkowitym kosztorysem prac zawsze powinien być kosztorys ofertowy, zawierający cenę netto i brutto, podpisany przez uprawnionego wykonawcę prac (dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki) oraz wnioskodawcę.

Ocena merytoryczna wniosków o udzielenie dotacji na prace przy zabytkach dokonywana będzie w skali od 0 do 100 punktów w oparciu o następujące kryteria:

 1. czas powstania zabytku – do 10 punktów,
 2. autentyczność zabytku i jego wpływ na tożsamość kulturową miasta (wartość artystyczna, historyczna i naukowa zabytku w skali miasta) – do 20 punktów,
 3. dostępność zabytku – do 5 punktów,
 4. konieczność prowadzenia prac wynikająca ze stanu zachowania zabytku – do 20 punktów,
 5. stosowanie rozwiązań i materiałów zgodnych ze sztuką konserwatorską – do 20 punktów,
 6. rzetelność i spójność przedłożonego kosztorysu z dokumentacją techniczną – do 10 punktów,
 7. udział środków z budżetu miasta w realizacji zadania – do 10 punktów,
 8. rzetelność i terminowość rozliczeń dotacji udzielonych w poprzednich latach – do 5 punktów.

Uchwała Rady Miasta Białystok (do odczytu)

rozmiar: 327.8 KB PDF pobierz

Wzór wniosku

rozmiar: 69.5 KB DOC pobierz

Informacja o przetwarzaniu danych

rozmiar: 18.09 KB DOCX pobierz

Referat Kultury

Departament Kultury, Promocji i Sportu

Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1 pok. 1207

15-950 Białystok

tel. 85 869 6366
fax: 85 879 7211
kultura@um.bialystok.pl

Do góry