• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

Struktura konkursów dla NGO

2023 rok - konkursy ofert na zadania z zakresu  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Priorytety

W projekcie budżetu Miasta Białegostoku na 2023 rok zaplanowano środki na NGO w dz. 921 w wysokości 2.200.000 zł.

I. Konkurs na działania całoroczne

Priorytety:

 • wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej: festiwali, konkursów, prezentacji, spektakli, realizowanych na terenie miasta;
 • wspieranie i promocja wydarzeń teatralnych i tanecznych;
 • realizacja i wspieranie działań w sferze ochrony dóbr kultury i promocji dziedzictwa kulturowego oraz edukacji społeczeństwa w sferze zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego Białegostoku; w tym projektów poświęconych 80. rocznicy powstania w getcie białostockim;
 • wspieranie inicjatyw kulturalnych, służących zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i ich aktywizacji w dziedzinie kultury;
 • wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej;
 • wspieranie inicjatyw obejmujących promocję działań i dokonań lokalnych twórców;
 • realizacja działań literackich, w tym projektów wydawniczych i przedsięwzięć promujących literaturę;
 • wspieranie działań utrwalających i promujących  tożsamość kulturową miasta, w tym  inicjatyw  z zakresu różnorodności kulturowej miasta, dialogu międzykulturowego, prezentacji kultur mniejszości narodowych i etnicznych.

W pierwszym konkursie ofert ujęto środki na projekty wieloletnie realizowane w ramach „Programu Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”, tj. Wydarzenia Kluczowe i Dom kultury na Osiedlu Słoneczny Stok.

Planowany termin ogłoszenia konkursu: listopad 2022
Termin realizacji zadania: styczeń - grudzień 2023
Kwota na konkurs w złotych: 1.950.000 zł, w tym 1.280.000 zł  zaangażowane na podpisane umowy trzyletnie 2021-2024

II. Konkurs na projekty niskobudżetowe, na działania na osiedlach

Priorytety:  wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną białostockich osiedli, służących integracji ich mieszkańców  i edukacji kulturalnej

Planowany termin ogłoszenia konkursu: luty 2023
Termin realizacji zadania: kwiecień - grudzień 2023
Kwota na konkurs w złotych: 100.000 zł

III. Konkurs na II półrocze roku 2023

Priorytety analogicznie jak w pkt 2.

Planowany termin ogłoszenia konkursu: kwiecień 2023
Termin realizacji zadania: czerwiec - grudzień 2023
Kwota na konkurs w złotych: 150.000 zł


RAPORT EWALUACYJNY

z realizacji Zadania E – zmiana struktury konkursów dla NGO

Zgodnie z harmonogramem realizacji „Programu” i zasadami jego ewaluacji w  czwartym kwartale 2021 roku został opracowany raport ewaluacyjny z realizacji Zadania E – Zmiana struktury konkursów dla NGO. Raport opracował zewnętrzny ewaluator.

Zachęcamy Państwa do lektury dokumentu.


2022 rok - konkursy ofert na zadania z zakresu  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Priorytety

W projekcie budżetu Miasta Białegostoku na 2022 rok zaplanowano środki na NGO w dziale 921 w wysokości 2.125.000 złotych. Na projekty w ramach programu Program Wydarzeń Kluczowych zaangażowano 580.000 zł, w ramach podpisanych umów trzyletnich.

I. Pierwszy konkurs (trzyletni)

Priorytet: „Osiedlowy dom kultury” - zadanie mające na celu poszerzenie oferty działań/edukacji kulturalnej Miasta na białostockich osiedlach poprzez zorganizowanie i prowadzenie działań/edukacji kulturalnej jako stałej całorocznej oferty kulturalnej, kierowanej do mieszkańców Białegostoku, będącej uzupełnieniem oferty miejskich instytucji kultury.

Planowany termin ogłoszenia konkursu: listopad 2021
Termin realizacji zadania: styczeń 2022 - grudzień 2024
Kwota na konkurs w złotych: 700.000 x 3 lata (2.100.000)

II. Drugi konkurs – na działania całoroczne

Priorytety:

 • wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej: festiwali, konkursów, prezentacji, spektakli, realizowanych na terenie miasta;
 • wspieranie i promocja wydarzeń teatralnych i tanecznych;
 • realizacja i wspieranie działań w sferze ochrony dóbr kultury i promocji dziedzictwa kulturowego oraz edukacji społeczeństwa w sferze zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego Białegostoku;
 • wspieranie inicjatyw kulturalnych, służących zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i ich aktywizacji w dziedzinie kultury;
 • wspieranie inicjatyw obejmujących promocję działań i dokonań lokalnych twórców;
 • wspieranie działań utrwalających i promujących  tożsamość kulturową miasta, w tym  inicjatyw  z zakresu różnorodności kulturowej miasta, dialogu międzykulturowego, prezentacji kultur mniejszości narodowych, etnicznych oraz języków regionalnych;
 • realizacja działań literackich, w tym projektów wydawniczych i przedsięwzięć promujących literaturę;
 • wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

Planowany termin ogłoszenia konkursu: listopad 2021
Termin realizacji zadania: styczeń 2022 - grudzień 2022
Kwota na konkurs w złotych: 1.200.000, w tym 580.000 zaangażowane na podpisane umowy trzyletnie 2021-2023

III. Trzeci konkurs – na projekty niskobudżetowe, na działania na osiedlach

Priorytety: wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną białostockich osiedli, służących integracji ich mieszkańców  i edukacji kulturalnej
Planowany termin ogłoszenia konkursu: luty 2022
Termin realizacji zadania: kwiecień 2022 - grudzień 2022
Kwota na konkurs w złotych: 100.000

IV. Czwarty konkurs - na II półrocze roku 2022

Priorytety: analogicznie jak w punkcie 2
Planowany termin ogłoszenia konkursu: kwiecień 2022
Termin realizacji zadania: czerwiec 2022 - grudzień 2022
Kwota na konkurs w złotych: 100.000

V. Piąty konkurs

Priorytety: realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. Muzyczny Białystok – koncert plenerowy
Planowany termin ogłoszenia konkursu: luty 2022
Termin realizacji zadania: czerwiec 2022 - wrzesień 2022
Kwota na konkurs w złotych: 25.000


2021 rok - konkursy ofert na zadania z zakresu  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Priorytety

W projekcie budżetu Miasta Białegostoku na 2021 rok zaplanowano środki na NGO w dziale 921 w wysokości 1.900.000 złotych. Na projekt „Osiedlowy Dom Kultury - dom kultury na osiedlu Słoneczny Stok” jest zaangażowana kwota 400.000 złotych, w ramach podpisanej umowy trzyletniej.

I. Pierwszy konkurs (trzyletni)

Priorytet: na projekty wybrane w Programie Wydarzeń Kluczowych w ramach realizacji „Programu Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”
Planowany termin ogłoszenia konkursu: listopad 2020
Termin realizacji zadania: styczeń 2021- grudzień 2023
Kwota na konkurs w złotych: 600.000 x 3 lata (1.800.000)

II. Drugi konkurs – na działania całoroczne

Priorytety:

 • wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej: festiwali, konkursów, prezentacji, spektakli, realizowanych na terenie miasta;
 • wspieranie i promocja wydarzeń teatralnych i tanecznych;
 • realizacja i wspieranie działań w sferze ochrony dóbr kultury i promocji dziedzictwa kulturowego oraz edukacji społeczeństwa w sferze zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego Białegostoku,
 • wspieranie inicjatyw kulturalnych, służących zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i ich aktywizacji w dziedzinie kultury,
 • wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej,
 • wspieranie inicjatyw obejmujących promocję działań i dokonań lokalnych twórców;
 • realizacja działań literackich, w tym projektów wydawniczych i przedsięwzięć promujących literaturę;
 • wspieranie działań utrwalających i promujących  tożsamość kulturową miasta, w tym  inicjatyw  z zakresu różnorodności kulturowej miasta, dialogu międzykulturowego, prezentacji kultur mniejszości narodowych i  etnicznych;

Planowany termin ogłoszenia konkursu: listopad 2020
Termin realizacji zadania: styczeń 2021- grudzień 2021
Kwota na konkurs w złotych: 1.100.000,w tym 400.000 zaangażowane na podpisaną umowę trzyletnią 2019-2021

III. Trzeci konkurs – na projekty niskobudżetowe, na działania na osiedlach

Priorytety: wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną białostockich osiedli, służących integracji ich mieszkańców  i edukacji kulturalnej;
Planowany termin ogłoszenia konkursu: luty 2021
Termin realizacji zadania: kwiecień 2021- grudzień 2021
Kwota na konkurs w złotych: 100.000

IV. Czwarty konkurs - na II półrocze roku 2021

Priorytety: analogicznie jak w punkcie 2.
Planowany termin ogłoszenia konkursu: kwiecień 2021
Termin realizacji zadania: czerwiec 2021- grudzień 2021
Kwota na konkurs w złotych: 100.000


Harmonogram konkursów ofert na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

W związku z realizacją PPK2018, harmonogramem realizacji zadań zaplanowanych na 2020 rok oraz zaistniałą sytuacją epidemiczną ulega zmianie termin organizacji konkursu na II półroczne 2020 roku oraz kwota zaplanowana na ten konkurs.

Zaplanowana kwota 54.000 zł ulegnie zwiększeniu o środki nierozdysponowane w konkursie na działania na osiedlach, na projekty niskobudżetowe (14.400 zł) oraz o kwotę 60.000 zł (jedna z organizacji zrezygnowała z otrzymanej dotacji, projekt nie będzie realizowany).

Łączna planowana kwota konkursu: 128.400 zł.

III otwarty konkurs ofert zostanie prawdopodobnie ogłoszony w maju bieżącego roku. Przewiduje się termin realizacji zadań od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r., chyba że sytuacja epidemiczna uniemożliwi realizację zadań w tym terminie.

W związku z realizacją PPK2018 i harmonogramem realizacji zadań - w 2020 roku przewiduje się organizację trzech konkursów ofert, na planowaną wysokość 1.704.000 zł, w tym:

 1. I konkurs - na działania całoroczne* (1.600.000 zł, w tym 400.000 zł zaangażowane na podpisaną umowę trzyletnią; do rozdysponowania kwota 1.200.000 zł);
 2. II konkurs - na działania na osiedlach, na projekty niskobudżetowe (50.000 zł);
 3. III konkurs - na II półrocze (54.000 zł).

*W związku z realizacją PPK2018 – Program Wydarzeń Kluczowych, które zostały wybrane w 2019 roku nie zostanie rozpoczęty w 2020 roku, w planowanej wersji jako odrębny konkurs na działania 3-letnie, z uwagi na ograniczenia finansowe w projekcie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok.
W I konkursie, w priorytetach działań całorocznych, przewidziano możliwość realizacji projektów wybranych w Programie Wydarzeń Kluczowych w ramach realizacji „Programu Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”. 

Priorytet

Planowany termin ogłoszenia konkursu

Termin realizacji zadania
w 2020 r.

Kwota na konkurs /zł/

1.  Na działania całoroczne

priorytety: 

1) wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej: festiwali, konkursów, prezentacji, spektakli, realizowanych na terenie miasta, w tym projektów wybranych w Programie Wydarzeń Kluczowych w ramach realizacji „Programu Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”;
2) wspieranie i promocja wydarzeń teatralnych i tanecznych;
3) realizacja i wspieranie działań w sferze ochrony dóbr kultury i promocji dziedzictwa kulturowego oraz edukacji społeczeństwa w sferze zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego Białegostoku;
4) wspieranie inicjatyw kulturalnych, służących zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i ich aktywizacji w dziedzinie kultury;
5) wspieranie inicjatyw  obejmujących promocję działań i dokonań lokalnych twórców;
6) wspieranie działań  utrwalających i promujących  tożsamość kulturową miasta, w tym  inicjatyw  z zakresu różnorodności kulturowej miasta, dialogu międzykulturowego, prezentacji kultur mniejszości narodowych i etnicznych;
7) realizacja działań literackich, w tym projektów wydawniczych i przedsięwzięć promujących literaturę;
8) wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej.     

 

listopad 2019

 

styczeń - grudzień 2020

 

1.600.000

w tym 400.000  zaangażowane na podpisaną umowę trzyletnią 2019-2021

2. Na projekty niskobudżetowe, na działania na osiedlach

priorytety:

- wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną białostockich osiedli, służących integracji ich mieszkańców  i edukacji kulturalnej;
W związku z realizacją PPK2018 – konkurs na działania na osiedlach realizowany jest w ramach zmiany konkursów dla NGO 

luty/marzec 2020

kwiecień – grudzień 2020

50.000

3. Na II półrocze roku 2020 

priorytety jak w pkt 2.

 

kwiecień 2020

czerwiec -  grudzień 2020

54.000

 


Harmonogram konkursów ofert na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

W związku z realizacją PPK2018 i harmonogramem realizacji zadań - w 2019 roku przewiduje się organizację pięciu konkursów ofert, na planowaną wysokość 3.100.000 zł. W projekcie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok zaplanowano środki na ngo w dz. 921 w wysokości 3.150.000 zł.     

 1. I konkurs – Osiedlowy Dom Kultury - na dom kultury na osiedlu Słoneczny Stok; działanie trzyletnie (400 tys. zł x 3 lata =1,2 mln);
 2. II konkurs - na działania całoroczne* (1.450.000 zł);
 3. III konkurs - Festiwale muzyki elektronicznej* (600.000 zł);
 4. IV konkurs - na projekty niskobudżetowe, działania na osiedlach (300.000 zł);
 5. V konkurs - na II półrocze (350.000 zł). 

*W związku z realizacją PPK2018 – program wydarzeń kluczowych ma być opracowany do maja 2019 r., środki na taki konkurs będą planowane od 2020 roku (konkurs w 2019), stąd zmiana tej struktury konkursów nie dotyczy jeszcze 2019 roku. 

Na realizację projektów w trybie art. 19 a (małe granty) planuje się wstępnie - 50.000 zł.  

Priorytet

Planowany termin ogłoszenia konkursu

Termin realizacji zadania w 2019 r.

Planowana kwota na konkurs (w zł)

1. Osiedlowy Dom Kultury - na dom kultury na osiedlu Słoneczny Stok

„Osiedlowy dom kultury” - zadanie mające na celu poszerzenie oferty działań/edukacji kulturalnej Miasta na białostockich osiedlach poprzez zorganizowanie i prowadzenie działań/edukacji kulturalnej jako stałej całorocznej oferty kulturalnej, kierowanej do mieszkańców Białegostoku, będącej uzupełnieniem oferty miejskich instytucji kultury.

listopad

konkurs na trzy lata:

styczeń 2019 - grudzień 2021

3 x 400.000

(400.000 zł/rok)

2. Na działania całoroczne

priorytety:

 • wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej: festiwali, konkursów, prezentacji, spektakli, realizowanych na terenie miasta (w tym projektów realizowanych w Roku Moniuszkowskim);
 • wspieranie i promocja wydarzeń teatralnych i tanecznych;
 • realizacja i wspieranie działań w sferze ochrony dóbr kultury i promocji dziedzictwa kulturowego oraz edukacji społeczeństwa w sferze zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego Białegostoku (w tym projektów związanych z odzyskaniem przez Białystok niepodległości oraz projektów przybliżających działalność osób zasłużonych dla miasta: Feliksa Filipowicza, Seweryna Nowakowskiego i Ryszarda Kaczorowskiego);
 • wspieranie inicjatyw kulturalnych, służących zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i ich aktywizacji w dziedzinie kultury,
 • wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej,
 • wspieranie inicjatyw obejmujących promocję działań i dokonań lokalnych twórców;
 • realizacja działań literackich, w tym projektów wydawniczych i przedsięwzięć promujących literaturę;
 • wspieranie działań utrwalających i promujących tożsamość kulturową miasta, w tym inicjatyw z zakresu różnorodności kulturowej miasta, dialogu międzykulturowego, prezentacji kultur mniejszości narodowych i etnicznych;
 • wspieranie projektów z zakresu promocji kulturalnej miasta w kraju i za granicą.   

 

listopad

 

styczeń - grudzień 2019

1.450.000

3. Festiwale muzyki elektronicznej

priorytety:

Zadania, których celem jest wspieranie przedsięwzięć organizowanych na terenie Białegostoku o wysokiej randze artystycznej pn. Festiwale muzyki elektronicznej.

grudzień

luty – grudzień 2019

600.000

4. Na projekty niskobudżetowe, działania na osiedlach

priorytety:

Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną białostockich osiedli, służących integracji ich mieszkańców i edukacji kulturalnej;
W związku z realizacją PPK2018 – konkurs na działania na osiedlach realizowany jest
w ramach zmiany konkursów dla NGO.

luty

marzec/kwiecień – grudzień 2019 r.

300.000

5. Na II półrocze roku

priorytety jak w pkt 2, oprócz:

Wspierania projektów z zakresu promocji kulturalnej miasta w kraju i za granicą.

 

kwiecień

czerwiec - grudzień 2019 r.

 

350.000

 

                                                                                                                                                                                                      Łącznie

3.100.000

Do góry