Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Kultura

Realizacja Programu Polityki Kulturalnej

Realizacja zadań ujętych  PPK2018 w 2021 roku (budżet 2021)

W związku harmonogramem realizacji zadań ujętych w PPK2018 na 2021 rok oraz z uchwałą nr XXXIV/493/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2021 rok, z uwagi na kolejny rok ograniczeń finansowych w zakresie wydatków bieżących, na zadania 2021 roku przewidziano następujące środki:

OTWARTE KONKURSY OFERT I REALIZACJA PROGRAMU WYDARZEŃ KLUCZOWYCH

Program Wydarzeń Kluczowych, które zostały wybrane w 2019 roku, zostanie rozpoczęty w 2021 roku, jako odrębny konkurs na działania 3-letnie, ale z inną niż przewidywano kwotą, z uwagi na ograniczenia finansowe w wydatkach bieżących
w budżecie Miasta Białegostoku na 2021 rok.
Konkurs na projekty wybrane w Programie Wydarzeń Kluczowych został ogłoszony na kwotę 600 000 zł corocznie, na lata 2021-2023.

Na 2021 rok przewiduje się organizację czterech konkursów ofert dla ngo, na wysokość 1.900.000 zł, w tym:

I konkurs – na projekty wybrane w Programie Wydarzeń Kluczowych (600.000 zł)

II konkurs - na działania całoroczne (1.100.000 zł, w tym 400.000 zł zaangażowane na podpisaną umowę trzyletnią; do rozdysponowania kwota 700.000 zł);

III konkurs - na działania na osiedlach, na projekty niskobudżetowe (100.000 zł);

IV konkurs - na II półrocze (100.000 zł).

Na 2021 rok na Wydarzenia Kluczowe, realizowane przez instytucje kultury zaplanowano:

 • HALFWAY FESTIWAL – 350.000 zł
 • Festiwale lalkarskie (BTL) – 200.000 zł.

FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

Na Fundusz Współpracy ustanowiony ZARZĄDZENIEM NR 410/19 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Funduszu Współpracy i przyjęcia Regulaminu Funduszu Współpracy, stanowiącego element realizacji przez Miasto Białystok „Programu polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus” - w budżecie Miasta na 2021 rok zapisano 50.000 zł. Wykorzystanie Funduszu w 2020 r. – 9.500 zł.

STRATEGIE INSTYTUCJI KULTURY

Zgodnie z PPK2018 - do połowy 2022 r. powinny zostać opracowane co najmniej trzy strategie instytucji. Przyjmuje się, że w pierwszym etapie strategie rozwoju zostaną przygotowane dla dwóch instytucji: Galerii Arsenał i Białostockiego Teatru Lalek. Trzecia instytucja - Muzeum Pamięci Sybiru, która obecnie przygotowuje wystawę stałą, zostanie włączona do Programu, po okresie organizacji i udostępnieniu wystawy stałej tj. w ostatnim kwartale 2021 r. Na przygotowanie strategii instytucji w 2021 r. zaplanowano 50.000 zł.

 


Realizacja zadań ujętych w PPK2018 w 2020 roku (Budżet 2020)


W wyniku prac nad budżetem Miasta, z uwagi na ograniczenia finansowe w budżecie Miasta Białegostoku na 2020 rok dokonano korekt w zakresie wysokości środków finansowych na realizację zadań z PPK 2018, w stosunku do środków zaplanowanych w PPK2018. 

Na podstawie uchwały Nr XVIII/269/19 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok, na zadania z PPK2018 ujęto środki:

Otwarte konkursy ofert i realizacja Programu Wydarzeń Kluczowych

 1. Program Wydarzeń Kluczowych, które zostały wybrane w 2019 roku, nie zostanie rozpoczęty w 2020 roku, w planowanej wersji jako odrębny konkurs na działania 3-letnie, z uwagi na ograniczenia finansowe w budżecie Miasta Białegostoku na 2020 rok.

W I konkursie, w priorytetach działań całorocznych, przewidziano możliwość realizacji projektów wybranych w Programie Wydarzeń Kluczowych w ramach realizacji „Programu Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”.

Na 2020 rok przewiduje się organizację trzech konkursów ofert dla ngo, na wysokość 1.704.000 zł, w tym:

 • I konkurs - na działania całoroczne (1.600.000 zł, w tym 400.000 zł zaangażowane na podpisaną umowę trzyletnią; do rozdysponowania kwota 1.200.000 zł);
 • II konkurs - na działania na osiedlach, na projekty niskobudżetowe (50.000 zł);
 • III konkurs - na II półrocze (54.000 zł).
 1. Na 2020 rok na Wydarzenia Kluczowe, realizowane przez instytucje kultury ujęto:
 • HALFWAY FESTIWAL – 300.000 zł
 • Festiwale lalkarskie (BTL) – 150.000 zł.

Fundusz Współpracy

Na Fundusz Współpracy ustanowiony Zarządzeniem Nr 410/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Funduszu Współpracy i przyjęcia Regulaminu Funduszu Współpracy, stanowiącego element realizacji przez Miasto Białystok „Programu polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus” - w budżecie Miasta na 2020 rok zapisano 70.000 zł.

Program Edukacji Kulturalnej (PEK)

W ramach rozpoczęcia prac nad opracowywaniem Programu Edukacji Kulturalnej w 2020 r.:

 • planowane jest przeprowadzenie inwentaryzacji danych z zakresu edukacji kulturalnej, obejmujących: rodzaj działań edukacyjnych, ich lokalizację; realnych uczestników; doświadczenie osób prowadzących działania oraz sposób ewaluacji ich efektywności; budżet przeznaczany na działania edukacyjne przez instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Inwentaryzacja obejmuje swoim zakresem również działania prowadzone poza instytucjami miejskimi i finansowanymi ze środków publicznych, a więc również te prowadzone przez podmioty i osoby prywatne;
 • planowane jest powołanie zespołu roboczego do prac nad PEK, w skład którego będą wchodzić osoby, które umożliwią wymianę doświadczeń z różnych sektorów (zwłaszcza z sektora kultury i edukacji).

Opracowanie raportu rocznego

W I kwartale 2020 r. zostanie zlecony do wykonania pierwszy raport roczny, zwierający analizę poczynionych postępów z realizacji PPK2018 od momentu jego wdrożenia do końca 2019 r. (uwzględniający zarówno treść raportów kwartalnych, jak i dane ilościowe) oraz sugestie na kolejny rok realizacji PPK2018. Raport zostanie zlecony zewnętrznemu ewaluatorowi, zgodnie z zapisami PPK2018.

 

 

 

Do góry