• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

Realizacja Programu Polityki Kulturalnej

Realizacja zadań ujętych w PPK2018 w 2023 roku (budżet 2023)

W związku realizacją zadań ujętych w PPK2018 oraz uchwałą  NR LXIII/875/22 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2023 rok - na zadania 2023 roku przewidziano następujące środki:

OTWARTE KONKURSY OFERT I REALIZACJA PROGRAMU WYDARZEŃ KLUCZOWYCH

Na 2023 rok przewiduje się organizację trzech konkursów ofert dla ngo, na wysokość 2.300.000 zł, w tym:

I konkurs - na działania całoroczne (2.050.000 zł, w tym 1.280.000 zł zaangażowane na projekty trzyletnie: pn. Wydarzenia Kluczowe oraz osiedlowy dom kultury; do rozdysponowania 770.000 zł);

II konkurs - na działania na osiedlach, na projekty niskobudżetowe (100.000 zł);

III konkurs - na II półrocze (150.000 zł);

Od 2021 r. realizowane są projekty trzyletnie pn. Wydarzenia Kluczowe (na lata 2021-2023), z kwotą 580.000 zł corocznie.

Na 2023 rok na Wydarzenia Kluczowe, realizowane przez instytucje kultury zaplanowano kwotę 300.000 zł na Festiwale lalkarskie (BTL).

FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

Na Fundusz Współpracy ustanowiony Zarządzeniem Nr 410/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Funduszu Współpracy i przyjęcia Regulaminu Funduszu Współpracy, stanowiącego element realizacji przez Miasto Białystok „Programu polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus” - w budżecie Miasta na 2023 rok zaplanowano 100 000 zł. Wykorzystanie Funduszu w 2022 r. – 27.130 zł.

EWALUACJA PPK2018

Do końca czerwca 2023 r.  ma być opracowany KOŃCOWY RAPORT EWALUACYJNY z realizacji PROGRAMU.


Realizacja zadań ujętych w PPK2018 w 2022 roku (budżet 2022)

W związku harmonogramem realizacji zadań ujętych w PPK2018 na 2022 rok oraz uchwałą  nr XLVI/664/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2022 rok, na zadania 2022 roku przewidziano następujące środki:

OTWARTE KONKURSY OFERT I REALIZACJA PROGRAMU WYDARZEŃ KLUCZOWYCH

Na 2022 rok przewiduje się organizację pięciu konkursów ofert dla ngo, na wysokość 2.125.000 zł, w tym:

I konkurs – na  działanie trzyletnie 2022-2024 pn. „Dom kultury na Osiedlu Słoneczny Stok”  (700.000 zł corocznie);

II konkurs - na działania całoroczne (1.200.000 zł, w tym 580.000 zł zaangażowane na projekty trzyletnie pn. Wydarzenia Kluczowe; do rozdysponowania 620.000 zł);

III konkurs - na działania na osiedlach, na projekty niskobudżetowe (100.000 zł);

IV konkurs - na II półrocze (100.000 zł);

V konkurs – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 pn. „Muzyczny Białystok – koncert plenerowy”

Od 2021 r. realizowane są projekty trzyletnie pn. Wydarzenia Kluczowe (na lata 2021-2023), z kwotą 580.000 zł corocznie.

Na 2022 rok na Wydarzenia Kluczowe, realizowane przez instytucje kultury zaplanowano kwotę 200.000 zł na Festiwale lalkarskie (BTL).

FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

Na Fundusz Współpracy ustanowiony Zarządzeniem Nr 410/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Funduszu Współpracy i przyjęcia Regulaminu Funduszu Współpracy, stanowiącego element realizacji przez Miasto Białystok „Programu polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus” - w budżecie Miasta na 2022 rok zaplanowano 50.000 zł. Wykorzystanie Funduszu w 2021 r. – 27.130 zł.

STRATEGIE INSTYTUCJI KULTURY

Zgodnie z PPK2018 powinny zostać opracowane co najmniej trzy strategie instytucji. Na 2022 rok zaplanowano 30.000 zł na przygotowanie strategii Muzeum Pamięci Sybiru. W 2021 r. przygotowane  zostały strategie Galerii Arsenał i Białostockiego Teatru Lalek. Zgodnie z harmonogramem zostaną one zaprezentowane w pierwszym kwartale 2022 roku.

 


Realizacja zadań ujętych  PPK2018 w 2021 roku (budżet 2021)

W związku harmonogramem realizacji zadań ujętych w PPK2018 na 2021 rok oraz z uchwałą nr XXXIV/493/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2021 rok, z uwagi na kolejny rok ograniczeń finansowych w zakresie wydatków bieżących, na zadania 2021 roku przewidziano następujące środki:

OTWARTE KONKURSY OFERT I REALIZACJA PROGRAMU WYDARZEŃ KLUCZOWYCH

Program Wydarzeń Kluczowych, które zostały wybrane w 2019 roku, zostanie rozpoczęty w 2021 roku, jako odrębny konkurs na działania 3-letnie, ale z inną niż przewidywano kwotą, z uwagi na ograniczenia finansowe w wydatkach bieżących
w budżecie Miasta Białegostoku na 2021 rok.
Konkurs na projekty wybrane w Programie Wydarzeń Kluczowych został ogłoszony na kwotę 600 000 zł corocznie, na lata 2021-2023.

Na 2021 rok przewiduje się organizację czterech konkursów ofert dla ngo, na wysokość 1.900.000 zł, w tym:

I konkurs – na projekty wybrane w Programie Wydarzeń Kluczowych (600.000 zł)

II konkurs - na działania całoroczne (1.100.000 zł, w tym 400.000 zł zaangażowane na podpisaną umowę trzyletnią; do rozdysponowania kwota 700.000 zł);

III konkurs - na działania na osiedlach, na projekty niskobudżetowe (100.000 zł);

IV konkurs - na II półrocze (100.000 zł).

Na 2021 rok na Wydarzenia Kluczowe, realizowane przez instytucje kultury zaplanowano:

 • HALFWAY FESTIWAL – 350.000 zł
 • Festiwale lalkarskie (BTL) – 200.000 zł.

FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

Na Fundusz Współpracy ustanowiony ZARZĄDZENIEM NR 410/19 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Funduszu Współpracy i przyjęcia Regulaminu Funduszu Współpracy, stanowiącego element realizacji przez Miasto Białystok „Programu polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus” - w budżecie Miasta na 2021 rok zapisano 50.000 zł. Wykorzystanie Funduszu w 2020 r. – 9.500 zł.

STRATEGIE INSTYTUCJI KULTURY

Zgodnie z PPK2018 - do połowy 2022 r. powinny zostać opracowane co najmniej trzy strategie instytucji. Przyjmuje się, że w pierwszym etapie strategie rozwoju zostaną przygotowane dla dwóch instytucji: Galerii Arsenał i Białostockiego Teatru Lalek. Trzecia instytucja - Muzeum Pamięci Sybiru, która obecnie przygotowuje wystawę stałą, zostanie włączona do Programu, po okresie organizacji i udostępnieniu wystawy stałej tj. w ostatnim kwartale 2021 r. Na przygotowanie strategii instytucji w 2021 r. zaplanowano 50.000 zł.

 


Realizacja zadań ujętych w PPK2018 w 2020 roku (Budżet 2020)


W wyniku prac nad budżetem Miasta, z uwagi na ograniczenia finansowe w budżecie Miasta Białegostoku na 2020 rok dokonano korekt w zakresie wysokości środków finansowych na realizację zadań z PPK 2018, w stosunku do środków zaplanowanych w PPK2018. 

Na podstawie uchwały Nr XVIII/269/19 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok, na zadania z PPK2018 ujęto środki:

Otwarte konkursy ofert i realizacja Programu Wydarzeń Kluczowych

 1. Program Wydarzeń Kluczowych, które zostały wybrane w 2019 roku, nie zostanie rozpoczęty w 2020 roku, w planowanej wersji jako odrębny konkurs na działania 3-letnie, z uwagi na ograniczenia finansowe w budżecie Miasta Białegostoku na 2020 rok.

W I konkursie, w priorytetach działań całorocznych, przewidziano możliwość realizacji projektów wybranych w Programie Wydarzeń Kluczowych w ramach realizacji „Programu Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”.

Na 2020 rok przewiduje się organizację trzech konkursów ofert dla ngo, na wysokość 1.704.000 zł, w tym:

 • I konkurs - na działania całoroczne (1.600.000 zł, w tym 400.000 zł zaangażowane na podpisaną umowę trzyletnią; do rozdysponowania kwota 1.200.000 zł);
 • II konkurs - na działania na osiedlach, na projekty niskobudżetowe (50.000 zł);
 • III konkurs - na II półrocze (54.000 zł).
 1. Na 2020 rok na Wydarzenia Kluczowe, realizowane przez instytucje kultury ujęto:
 • HALFWAY FESTIWAL – 300.000 zł
 • Festiwale lalkarskie (BTL) – 150.000 zł.

Fundusz Współpracy

Na Fundusz Współpracy ustanowiony Zarządzeniem Nr 410/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Funduszu Współpracy i przyjęcia Regulaminu Funduszu Współpracy, stanowiącego element realizacji przez Miasto Białystok „Programu polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus” - w budżecie Miasta na 2020 rok zapisano 70.000 zł.

Program Edukacji Kulturalnej (PEK)

W ramach rozpoczęcia prac nad opracowywaniem Programu Edukacji Kulturalnej w 2020 r.:

 • planowane jest przeprowadzenie inwentaryzacji danych z zakresu edukacji kulturalnej, obejmujących: rodzaj działań edukacyjnych, ich lokalizację; realnych uczestników; doświadczenie osób prowadzących działania oraz sposób ewaluacji ich efektywności; budżet przeznaczany na działania edukacyjne przez instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Inwentaryzacja obejmuje swoim zakresem również działania prowadzone poza instytucjami miejskimi i finansowanymi ze środków publicznych, a więc również te prowadzone przez podmioty i osoby prywatne;
 • planowane jest powołanie zespołu roboczego do prac nad PEK, w skład którego będą wchodzić osoby, które umożliwią wymianę doświadczeń z różnych sektorów (zwłaszcza z sektora kultury i edukacji).

Opracowanie raportu rocznego

W I kwartale 2020 r. zostanie zlecony do wykonania pierwszy raport roczny, zwierający analizę poczynionych postępów z realizacji PPK2018 od momentu jego wdrożenia do końca 2019 r. (uwzględniający zarówno treść raportów kwartalnych, jak i dane ilościowe) oraz sugestie na kolejny rok realizacji PPK2018. Raport zostanie zlecony zewnętrznemu ewaluatorowi, zgodnie z zapisami PPK2018.

 

 

 

Do góry