Facebook icon
 • Rynek Kościuszki w Białymstoku

Struktura konkursów dla NGO

W związku z realizacją PPK2018 i harmonogramem realizacji zadań - w 2019 roku przewiduje się organizację pięciu konkursów ofert, na planowaną wysokość 3.100.000 zł. W projekcie budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok zaplanowano środki na ngo w dz. 921 w wysokości 3.150.000 zł.

 1. I konkurs – Osiedlowy Dom Kultury - na dom kultury na osiedlu Słoneczny Stok; działanie trzyletnie (400 tys. zł x 3 lata =1,2 mln);
 2. II konkurs - na działania całoroczne* (1.450.000 zł);
 3. III konkurs - Festiwale muzyki elektronicznej* (600.000 zł);
 4. IV konkurs - na projekty niskobudżetowe, działania na osiedlach (300.000 zł);
 5. V konkurs - na II półrocze (350.000 zł). 

*W związku z realizacją PPK2018 – program wydarzeń kluczowych ma być opracowany do maja 2019 r., środki na taki konkurs będą planowane od 2020 roku (konkurs w 2019), stąd zmiana tej struktury konkursów nie dotyczy jeszcze 2019 roku. 

Na realizację projektów w trybie art. 19 a (małe granty) planuje się wstępnie - 50.000 zł.  

Priorytet

Planowany termin ogłoszenia konkursu

Termin realizacji zadania w 2019 r.

Planowana kwota na konkurs (w zł)

1. Osiedlowy Dom Kultury - na dom kultury na osiedlu Słoneczny Stok

„Osiedlowy dom kultury” - zadanie mające na celu poszerzenie oferty działań/edukacji kulturalnej Miasta na białostockich osiedlach poprzez zorganizowanie i prowadzenie działań/edukacji kulturalnej jako stałej całorocznej oferty kulturalnej, kierowanej do mieszkańców Białegostoku, będącej uzupełnieniem oferty miejskich instytucji kultury.

listopad

konkurs na trzy lata:

styczeń 2019 - grudzień 2021

3 x 400.000

(400.000 zł/rok)

2. Na działania całoroczne

priorytety:

 • wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej: festiwali, konkursów, prezentacji, spektakli, realizowanych na terenie miasta (w tym projektów realizowanych w Roku Moniuszkowskim);
 • wspieranie i promocja wydarzeń teatralnych i tanecznych;
 • realizacja i wspieranie działań w sferze ochrony dóbr kultury i promocji dziedzictwa kulturowego oraz edukacji społeczeństwa w sferze zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego Białegostoku (w tym projektów związanych z odzyskaniem przez Białystok niepodległości oraz projektów przybliżających działalność osób zasłużonych dla miasta: Feliksa Filipowicza, Seweryna Nowakowskiego i Ryszarda Kaczorowskiego);
 • wspieranie inicjatyw kulturalnych, służących zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i ich aktywizacji w dziedzinie kultury,
 • wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej,
 • wspieranie inicjatyw obejmujących promocję działań i dokonań lokalnych twórców;
 • realizacja działań literackich, w tym projektów wydawniczych i przedsięwzięć promujących literaturę;
 • wspieranie działań utrwalających i promujących tożsamość kulturową miasta, w tym inicjatyw z zakresu różnorodności kulturowej miasta, dialogu międzykulturowego, prezentacji kultur mniejszości narodowych i etnicznych;
 • wspieranie projektów z zakresu promocji kulturalnej miasta w kraju i za granicą.   

listopad

 

styczeń - grudzień 2019

1.450.000

3. Festiwale muzyki elektronicznej

priorytety:

Zadania, których celem jest wspieranie przedsięwzięć organizowanych na terenie Białegostoku o wysokiej randze artystycznej pn. Festiwale muzyki elektronicznej.

grudzień

luty – grudzień 2019

600.000

4. Na projekty niskobudżetowe, działania na osiedlach

priorytety:

Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną białostockich osiedli, służących integracji ich mieszkańców i edukacji kulturalnej;
W związku z realizacją PPK2018 – konkurs na działania na osiedlach realizowany jest
w ramach zmiany konkursów dla NGO.

luty

marzec/kwiecień – grudzień 2019 r.

300.000

5. Na II półrocze roku

priorytety jak w pkt 2, oprócz:

Wspierania projektów z zakresu promocji kulturalnej miasta w kraju i za granicą.

 

kwiecień

czerwiec - grudzień 2019 r.

350.000

 

                                                                                                                                                                                                      Łącznie

3.100.000

Do góry