Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Realizacja Programu Polityki Kulturalnej

REALIZACJA ZADAŃ UJĘTYCH  PPK2018 W 2020 ROKU

BUDŻET 2020


W wyniku prac nad budżetem Miasta, z uwagi na ograniczenia finansowe w budżecie Miasta Białegostoku na 2020 rok DOKONANO KOREKT W ZAKRESIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z PPK2018, W STOSUNKU DO ŚRODKÓW ZAPLANOWANYCH W PPK2018.

Na podstawie uchwały Nr XVIII/269/19 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok, na zadania z PPK2018 ujęto środki:

I. OTWARTE KONKURSY OFERT I REALIZACJA PROGRAMU WYDARZEŃ KLUCZOWYCH

  1. Program Wydarzeń Kluczowych, które zostały wybrane w 2019 roku, nie zostanie rozpoczęty w 2020 roku, w planowanej wersji jako odrębny konkurs na działania 3-letnie, z uwagi na ograniczenia finansowe w budżecie Miasta Białegostoku na 2020 rok.

W I konkursie, w priorytetach działań całorocznych, przewidziano możliwość realizacji projektów wybranych w Programie Wydarzeń Kluczowych w ramach realizacji „Programu Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”.

Na 2020 rok przewiduje się organizację trzech konkursów ofert dla ngo, na wysokość 1.704.000 zł, w tym:

  • I konkurs - na działania całoroczne (1.600.000 zł, w tym 400.000 zł zaangażowane na podpisaną umowę trzyletnią; do rozdysponowania kwota 1.200.000 zł);
  • II konkurs - na działania na osiedlach, na projekty niskobudżetowe (50.000 zł);
  • III konkurs - na II półrocze (54.000 zł).
  1. Na 2020 rok na Wydarzenia Kluczowe, realizowane przez instytucje kultury ujęto:
  • HALFWAY FESTIWAL – 300.000 zł
  • Festiwale lalkarskie (BTL) – 150.000 zł.

II. FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

Na Fundusz Współpracy ustanowiony ZARZĄDZENIEM NR 410/19 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Funduszu Współpracy i przyjęcia Regulaminu Funduszu Współpracy, stanowiącego element realizacji przez Miasto Białystok „Programu polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus” - w budżecie Miasta na 2020 rok zapisano 70.000 zł.

III. PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ (PEK)

W ramach rozpoczęcia prac nad opracowywaniem Programu Edukacji Kulturalnej w 2020 r.:

- planowane jest przeprowadzenie inwentaryzacji danych z zakresu edukacji kulturalnej, obejmujących: rodzaj działań edukacyjnych, ich lokalizację; realnych uczestników; doświadczenie osób prowadzących działania oraz sposób ewaluacji ich efektywności; budżet przeznaczany na działania edukacyjne przez instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Inwentaryzacja obejmuje swoim zakresem również działania prowadzone poza instytucjami miejskimi i finansowanymi ze środków publicznych, a więc również te prowadzone przez podmioty i osoby prywatne;

- planowane jest powołanie zespołu roboczego do prac nad PEK, w skład którego będą wchodzić osoby, które umożliwią wymianę doświadczeń z różnych sektorów (zwłaszcza z sektora kultury i edukacji).

 IV. OPRACOWANIE RAPORTU ROCZNEGO

W I kwartale 2020 r. zostanie zlecony do wykonania pierwszy raport roczny, zwierający analizę poczynionych postępów z realizacji PPK2018 od momentu jego wdrożenia do końca 2019 r. (uwzględniający zarówno treść raportów kwartalnych, jak i dane ilościowe) oraz sugestie na kolejny rok realizacji PPK2018. Raport zostanie zlecony zewnętrznemu ewaluatorowi, zgodnie z zapisami PPK2018.

 

 

 

Do góry