• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

Jak uzyskać stypendium

Dodana: 14.09.2023 11:01

Wnioski o przyznanie stypendiów składa się do Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem Departamentu Kultury, Promocji i Sportu - Referatu Kultury Urzędu  Miejskiego w Białymstoku raz w roku - do 31 października roku poprzedzającego, na kolejny rok kalendarzowy.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
1) dane Wnioskodawcy: imię/imiona i nazwisko, datę urodzenia, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;
2) wskazanie dziedziny, w której składany jest wniosek;
3) szczegółowy opis projektu stypendialnego, w tym planowany termin jego realizacji, miejsce oraz rezultaty;
4) informację o dotychczasowej pracy i osiągnięciach (w tym: wykształcenie, zrealizowane projekty, nagrody, wyróżnienia, udział w projektach, publikacje itp.) przedstawioną chronologicznie;
5) pisemną zgodę na realizację projektu od właściciela miejsca, w którym planowana jest jego publiczna prezentacja, jeśli projekt stypendialny to zakłada;
6) oświadczenie Wnioskodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Wnioskodawca może dołączyć do wniosku:
1) dokumentację dotychczasowej działalności, prezentującą dorobek twórczy (portfolio);
2) rekomendacje dotyczące składanego projektu od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie kultury lub znawcy w dziedzinie, w której składany jest wniosek, podpisane przez rekomendującego.

Wysokość stypendium wynosi 15 000 zł brutto i jest wypłacane jednorazowo.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów oraz ich wysokość określa uchwała nr LXXIII/1008/23 Rady Miasta Białystok z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania oraz wysokości tych stypendiów.

Informacje do zawarcia umowy

rozmiar: 20.35 KB DOCX pobierz

Uchwała ws. ustanowienia stypendiów artystycznych (do odczytu)

rozmiar: 269.15 KB PDF pobierz

Pomocniczy wzór wniosku

rozmiar: 42 KB DOC pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych

rozmiar: 31.5 KB DOC pobierz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

rozmiar: 14.27 KB DOCX pobierz
Do góry