• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

Prace nad programem

W nawiązaniu do zrealizowanych w 2014 roku przez Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” badań dotyczących kultury w Białymstoku i prezentacji ich wyników w styczniu 2015 roku oraz w związku z rekomendacjami zawartymi w raporcie "Spacer po utartych ścieżkach. O spotkaniach białostoczan z kulturą", w tym najważniejszym postulatem, tj. potrzebą opracowania programu polityki kulturalnej – Miasto Białystok przystąpiło do działań, mających na celu przygotowanie takiego dokumentu.
W ramach prac nad programem przewidziano serię spotkań z podmiotami działającymi w sektorze kultury na terenie miasta, w tym z przedstawicielami instytucji kultury, organizacjami pozarządowymi, twórcami czy uczelniami, poświęconych tej tematyce, by wspólnie rozpocząć dyskusję o kształcie planowanego programu.
Obowiązujące obecnie dokumenty, określające strategiczne działania Miasta w zakresie kultury obejmują "Strategię Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus" oraz "Program Miasta Białegostoku Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji na lata 2014 – 2017 Białystok dla Tolerancji”.
Uwzględniając zapisane w nich priorytety i zadania oraz zważywszy na rekomendacje z raportu - zasadniczym celem spotkań jest wypracowanie spójnych z nimi założeń do programu polityki kulturalnej, w tym: określenie wizji/misji rozwoju kultury Białegostoku i zdefiniowanie strategicznych priorytetów w tym zakresie, jak też określenie perspektywy czasowej takiego dokumentu.
Zważywszy na wynikające z badań wskazania oraz zdefiniowane już w dokumentach zakresy zadań, wydaje się wstępnie, iż za priorytetowe do dyskusji na temat programu polityki kulturalnej Miasta Białegostoku można uznać następujące obszary:
  • edukacji kulturalnej,
  • rozwoju i dostępności oferty kulturalnej na białostockich osiedlach,
  • rozwoju  instytucji kultury i ich  infrastruktury,
  • promowania lokalnych działań kulturalnych, twórców i animatorów życia kulturalnego,
  • ‘posiadania’ wyróżnika w postaci „wizytówki kulturalnej” miasta i jego charakteru.
W toku spotkań i dyskusji, określony powyżej zakres może znacząco ulec zmianie czy rozszerzeniu, niemniej jednak może być punktem wyjściowym do prac nad programem. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Programu polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus został wybrany wykonawca. Zadanie zostało powierzone Fundacji RES PUBLICA im. Henryka Krzeczkowskiego z siedzibą w Warszawie. Prace nad Programem będą trwały do czasu jego przyjęcia przez Radę Miasta Białystok, najpóźniej do 30 czerwca 2017 r. 

Pierwszym etapem prac będzie sporządzenie przez Fundację diagnozy stanu białostockiej kultury, na podstawie wyników dotychczasowych badań oraz co najmniej 30 pogłębionych wywiadów indywidualnych z przedstawicielami środowiska białostockiej kultury oraz co najmniej 120 ankiet on-line wypełnionych przez mieszkańców Białegostoku. Diagnoza oraz wstępna wersja Programu zostanie zaprezentowana na otwartych panelach dyskusyjnych z udziałem podmiotów prowadzących działalność kulturalną na terenie miasta, tj. organizacji pozarządowych, instytucji kultury, twórców i animatorów.

Zbieramy opinie na temat białostockiej kultury

Czy istniejąca oferta kulturalna spełnia oczekiwania mieszkańców Białegostoku? Czy działalność miejskich instytucji kultury stoi na najwyższym możliwym poziomie? Czy władze miasta wywiązują się ze swojej odpowiedzialności za rozwój kultury? Każdy kto zna odpowiedź na powyższe pytania i chce włączyć się w prace nad „Programem polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”, może już dzisiaj wypełnić ankietę i podzielić się swoimi opiniami na temat stanu miejskiej kultury.
Ankietę opracował zespół „DNA Miasta”, który na zlecenie Miasta Białystok koordynuje pracę nad powstaniem dokumentu strategicznego dla miejskiej kultury. Jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 20 minut, a wszystkie zebrane wypowiedzi posłużą do przygotowania diagnozy jakości miejskiej polityki kulturalnej. Do wypełnienia ankiety zapraszamy przede wszystkim uczestników białostockich wydarzeń kulturalnych oraz twórców i animatorów kultury. Ankieta jest dostępna tutaj: http://bit.ly/ankietabialystok, a jej wypełnienie będzie możliwe do 9 grudnia 2017 r. Prezentacja wyników ankiety nastąpi na serii debat publicznych, które odbędą się w styczniu 2018 r. 
 Prosimy o udostępnianie niniejszej informacji i zachęcanie znajomych do jej wypełniania. Na wszelkie pytania związane z ankietą oraz działaniami programu „DNA Miasta” odpowiada Artur Celiński (mail: kontakt@dnamiasta.pl). 
 
„DNA Miasta” od 2009 r. zajmuje się wspieraniem rozwoju miejskich polityk kulturalnych i tworzeniem dobrych standardów w zarządzaniu kulturą. Efektem tych działań jest 13 raportów badawczych - z czego najważniejszy - „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne 2016” objął swoim zasięgiem 100 największych polskich miast. Członkowie zespołu współpracowali z władzami 23 miast, a nasza wiedza była inspiracją dla uczestników ponad 250 krajowych i międzynarodowych konferencji, warsztatów i wydarzeń poświęconych kulturze. 

Tworzenie dokumentu „Program polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus” odbywa się przy współpracy z Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”. Zakończenie prac nad strategią planowane jest na maj 2018 r., a pierwsza wersja tego dokumentu zostanie zaprezentowana w drugiej połowie kwietnia przyszłego roku.

Pierwsze spotkanie w 2018 roku

W związku z pracami nad opracowywaniem przez Fundację RES PUBLICA dokumentu „Program Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus” prowadzonym przy wsparciu programu DNA Miasta, zapraszamy podmioty działające w zakresie kultury w Białymstoku na debatę, podczas której zaprezentowane zostaną wyniki badań przeprowadzonych w Białymstoku przez Fundację.
Spotkanie będzie prowadzone przez Pana Artura Celińskiego – eksperta w dziedzinie polityki kulturalnej, twórcę programu DNA Miasta. W trakcie spotkania będą także zaprezentowane pierwsze wnioski do dyskusji w ramach tworzonego dokumentu strategicznego.
Debata odbędzie się 8 lutego (czwartek) 2018 r. o godz. 18.00, w kawiarni Fama Białostockiego Ośrodka Kultury przy ul. Legionowej 5 w Białymstoku.

Prezentacja wyników diagnozy „DNA Miasta”: Jest dobrze czy jest źle? Dlaczego jest tak dobrze, skoro jest tak źle? Albo odwrotnie: dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze z białostocką kulturą? Odpowiedzi na takie pytania poszukiwali uczestnicy spotkania w białostockiej Famie.
W związku z pracami nad opracowywaniem dokumentu „Program Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”, prowadzonym przy wsparciu programu „DNA Miasta”, 8 lutego 2018 r. o godz. 18.00, w kawiarni Fama odbyła się debata, podczas której zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych w Białymstoku w drugim półroczu 2017 roku przez Fundację RES PUBLICA.
Przedstawione zostały wyniki diagnozy „DNA Miasta” oraz wynikający z badań obraz stanu miejskiej polityki kulturalnej. Zostały także zarysowane wstępne rozwiązania zdiagnozowanych problemów – rekomendacje, które zostaną zaproponowane do Programu i obejmujące m.in.: program wydarzeń kluczowych, zmiany w strukturze finansowania organizacji pozarządowych, program edukacji kulturalnej. Około 60 osób uczestniczących w debacie mogło zapoznać się z aktualnymi danymi na temat białostockiej kultury i jakości zarządzania miejską kulturą. Uczestnicy spotkania dyskutowali także o przedstawionych wnioskach i rekomendacjach do tworzonego dokumentu.

21 lutego 2018 r. o godz. 18.00, w kawiarni Fama Białostockiego Ośrodka Kultury odbyła się kolejna debata, podczas której omawiane były rekomendacje do „Programu Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”, przygotowane przez Fundację RES PUBLICA. W oparciu o wyniki diagnozy „DNA Miasta” przedstawiono rekomendacje do Programu, m.in.: program wydarzeń kluczowych, zmiany w strukturze finansowania organizacji pozarządowych, program edukacji kulturalnej. Około 50 osób uczestniczących w debacie dyskutowało o szczegółach zaproponowanych rozwiązań systemowych, mających się znaleźć w Programie. Natomiast 22 lutego br. na kolejnych warsztatach poświęconych tworzeniu Programu spotkali się przedstawiciele białostockich instytucji kultury i organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli władz miejskich.

Kolejna debata związana z tworzeniem „Programu Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus” została zaplanowana na 7 marca 2018 r. o godz. 18.00 w kawiarni Fama przy ul. Legionowej 5 w Białymstoku.
Zakończenie prac nad białostocką strategią planowane jest na maj 2018 r., a pierwsza wersja tego dokumentu zostanie zaprezentowana w drugiej połowie kwietnia br.

 

 

Diagnoza stanu miejskiej polityki kulturalnej 2017 (do odczytu)

rozmiar: 8.82 MB PDF pobierz
Do góry