• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

Program Edukacji Kulturalnej

Opracowywanie Programu Edukacji Kulturalnej w ramach realizacji „Programu Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus” (PPK 2018)

Harmonogram realizacji zadań ujętych w PPK 2018 na rok 2020 zakładał opracowanie Programu Edukacji Kulturalnej (PEK), tak by wdrożyć go od 1 stycznia 2021 roku. Część prac w tym zakresie, w tym między innymi inwentaryzacja zasobów edukacyjnych instytucji kultury, została zrealizowana w pierwszym kwartale 2020 roku, a część z nich nie została rozpoczęta, z uwagi na ogłoszoną epidemię. Jednocześnie w marcu bieżącego roku został opracowany zewnętrzny raport ewaluacyjny, który podano do publicznej wiadomości w kwietniu bieżącego roku. Wśród wniosków i rekomendacji w nim zawartych odniesiono się do Programu Edukacji Kulturalnej, a w szczególności zaproponowano, by w obecnej sytuacji kryzysowej przenieść opracowanie PEK na kolejne lata: „(…) Jedną z korekt, które mogą zostać dokonane w procesie realizacji PPK 2018 jest przeniesienie procesu budowy Programu Edukacji Kulturalnej na kolejny okres strategiczny (czyli po 2024 roku)”.

Biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności, także w odniesieniu do sytuacji finansowej Miasta, Prezydent Miasta Białegostoku zaakceptował tę rekomendację. Opracowywanie Programu Edukacji Kulturalnej nastąpi w kolejnym okresie strategicznym, przy współpracy wszystkich podmiotów prowadzących działalność kulturalną i edukacyjną na terenie miasta. Informację w tym zakresie przekazano twórcom, instytucjom i organizacjom uczestniczącym w opracowywaniu Programu.

Do góry