Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Nieodpłatna pomoc prawna

Uwaga!

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach prowadzonych przez Miasto Białystok, odbywa się wyłącznie telefonicznie bądź z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu, stosownie do art. 28a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.).

Powyższy przepis poza umożliwieniem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza lokalem punktu oraz za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, stanowi, iż w stanie zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, a także, że nie stosuje się art. 4 ust. 2 ustawy. Tym samym, osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  nie składa oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej również nie jest zobowiązana do złożenia dodatkowego oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Baner - zapisy na bezpłatne usługi

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się:

 1. telefonicznie pod nr telefonu: (85) 869 66 99 - czynnym w godzinach pracy Urzędu;
 2. lub e-mailowo: darmowapomoc@um.bialystok.pl;
 3. lub pod adresem: https://np.ms.gov.pl.

Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)

 1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, email: bbi@um.bialystok.pl;
 3. Dane osobowe są zbierane w celu wykazania uprawnienia do prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 5. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia ich sporządzenia;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do własnych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych;
 8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie odmową udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego moją możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

 1. bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 2. w dowolnym terminie:
  1. telefonicznie pod nr 85 869 6699;
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: dorn@um.bialystok.pl
  3. lub listownie wysyłając na adres:

Urząd Miejski w Białymstoku,
Departament Organizacyjny i Nadzoru,
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

Inne bezpłatne porady - lista

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, o której mowa w art. 8a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.), dostępna dla mieszkańców Miasta Białystok, obejmuje w szczególności:

 1. poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;
 2. nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów.
Do góry