• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Kultura

Program polityki kulturalnej Miasta Białegostoku

Uchwałą numer LI/795/18 Rada Miasta 18 czerwca 2018 roku przyjęła „Programu Polityki Kulturalnej miasta Białystok na lata 2018 – 2022 plus” (PPK 2018).

Głównym hasłem PPK 2018 jest połączenie słów „zauważalność” i „ważne”, zapisane w postaci: „ZAUWAŻALNE”.

Hasło te wyraża chęć osiągnięcia spójności działań prowadzonych w tych dwóch kierunkach (ważne i zauważalne) oraz ich wzajemnej zależności. Jest to także wyznacznik misji PPK 2018, a więc miejskiej polityki kulturalnej na najbliższe lata. W ten sposób miejska polityka kulturalna będzie koncentrowała się na tym, co ZAUWAŻALNE, czyli istotne dla mieszkańców, wzbogacające ofertę kulturalną, budujące wizerunek miasta (na zewnątrz i wewnątrz) oraz dostrzegalne przez środowisko twórców kultury.

Drugim kierunkiem działań będzie to, co WAŻNE, czyli dotykające istoty jakości warunków do rozwoju kultury, poszerzające kompetencje kulturowe mieszkańców i wzmacniające istniejące środowisko twórców i animatorów kultury.

PKK 2018 zakłada wspólną realizację trzech zadań strategicznych:

  1.  Doprowadzenie do rozwoju co najmniej 5 przedsięwzięć o kluczowym znaczeniu dla rozwoju życia kulturalnego miasta poprzez opracowanie i wdrożenie Programu Wydarzeń Kluczowych.
  2. Zwiększenie poziomu kompetencji kulturowych mieszkańców, pogłębienie poziomu uczestnictwa w kulturze oraz rozwinięcie oferty kulturalnej na białostockich osiedlach poprzez opracowanie i wdrożenie Programu Edukacji Kulturalnej.
  3. Zwiększenie dostępności zasobów będących w posiadaniu instytucji kultury dla osób i organizacji zewnętrznych prowadzących niekomercyjną działalność kulturalną poprzez opracowanie i wdrożenie Funduszu Współpracy.

Zadaniom strategicznym będą towarzyszyły trzy zadania uzupełniające:

  1. Wsparcie instytucji kultury w procesie tworzenia instytucjonalnych strategii rozwoju oraz wprowadzenie ujednoliconego systemu sprawozdawczości umożliwiającego przeprowadzanie ewaluacji postępów realizacji PPK2018.
  2. Zwiększenie dostępności środków finansowych przeznaczonych na działania organizacji pozarządowych poprzez zmianę struktury otwartych konkursów dotacyjnych.
  3. Wsparcie budowy i adaptacji nowych obiektów na cele kultury oraz poprawa istniejącej infrastruktury kultury oraz powiększanie jej zbiorów i powierzchni wystawienniczej.

PPK 2018 jest planem działań na najbliższe 5 lat i wyznacza szereg zadań, których realizacja umożliwi osiągnięcie zakładanej wizji. Powstał jako rodzaj przewodnika wytyczającego konkretną drogę umożliwiającą osiągnięcie celu.

PPK 2018 nie wyklucza możliwości prowadzenia innych działań w zakresie zarządzania kulturą, o ile nie będą one sprzeczne ze zdefiniowaną w tym dokumencie wizją.

Dziękujemy wszystkim za współpracę, udział w debatach i warsztatach oraz za wszelkie uwagi i spostrzeżenia, wnoszone na każdym etapie tworzenia Programu. Wyrażamy nadzieję, że Program będziemy wdrażać wspólnie.

 

Uchwała LI795_18 (do odczytu)

rozmiar: 336.32 KB PDF pobierz
Do góry