• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Odbiór odpadów

Stawki i opłaty

Dodana: 01.03.2021 12:05

Stawki i opłaty za odbiór odpadów

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 lipca 2022 roku:

 1. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych:
  Powierzchnia użytkowa gospodarstwa domowego:
  • do 40 m2 - 20 zł/miesiąc
  • od 40,01 do 80 m2 - 44 zł/miesiąc
  • powyżej 80 m2 - 56 zł/miesiąc
 2. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny:
  Powierzchnia użytkowa gospodarstwa domowego:
  • do 40 m2 - 40 zł/miesiąc
  • od 40,01 do 80 m2 - 88 zł/miesiąc
  • powyżej 80 m2 - 112 zł/miesiąc

Nieruchomości niezamieszkałe:

 1. Jednorazowe opróżnienie pojemnika o określonej pojemności w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
  Pojemnik/worek o określonej pojemności:
  • worek 0,08 m3 - 5 zł
  • worek 0,12 m3 - 7 zł
  • pojemnik 0,08 m3 - 5 zł
  • pojemnik 0,12 m3 - 7 zł
  • pojemnik 0,24 m3 - 12 zł
  • pojemnik 0,7 m3 - 37 zł
  • pojemnik 1,1 m3 - 58 zł
  • pojemność 7 m3 - 370 zł
  • pojemnik 10 m3 - 529 zł
 2. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny:
  Pojemnik/worek o określonej pojemności:
  • worek 0,08 m3 - 10 zł
  • worek 0,12 m3 - 14 zł
  • pojemnik 0,08 m3 - 10 zł
  • pojemnik 0,12 m3 - 14 zł
  • pojemnik 0,24 m3 - 24 zł
  • pojemnik 0,7 m3 - 74 zł
  • pojemnik 1,1 m3 - 116 zł
  • pojemność 7 m3 - 740 zł
  • pojemnik 10 m3 - 1058 zł

Katalog zwolnień z opłaty w przypadku nieruchomości „mieszanych”, to znaczy takich, które w części są zamieszkałe, a w części niezamieszkałe - opłata stanowi sumę opłat za część zamieszkałą (od powierzchni użytkowej lokalu) i niezamieszkałą (w zależności od pojemności pojemnika i częstotliwości odbioru).

Katalog zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących na terenie Gminy Białystok zawiera uchwała Rady Miasta Białystok Nr XVIII/290/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 9) zmieniona uchwałą Nr XLI/605/21 Rady Miasta Białystok z dnia 16 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 3202)

Zgodnie z zapisami uchwały z opłaty zwalnia się:

1. Właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) - zwolnienie przysługuje w wysokości 40% miesięcznych stawek opłat;

Aktualnie dochód ten wynosi 776,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub 600,00 zł na osobę w rodzinie (dotyczy wszystkich osób faktycznie zamieszkujących pod adresem i w gospodarstwie domowym wykazywanym w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

lub

2. Rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744), spełniające łącznie następujące kryteria:

 • właściciele nieruchomości są członkami rodziny wielodzietnej i zamieszkują razem na nieruchomości wraz z rodziną wielodzietną,
 • złożono deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub rodzina wielodzietna została ujęta w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej przez właściciela danej nieruchomości,
 • posiadają Kartę Dużej Rodziny,

- zwolnienie przysługuje w wysokości 50% miesięcznych stawek opłat.

3. Właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - zwolnienie przysługuje miesięcznie w wysokości:

 • od gospodarstwa domowego o powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego do 40,00 m2 – 1,00 zł,
 • od gospodarstwa domowego o powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego od 40,01 m2 do 80,00 m2 – 2,00 zł,
 • od gospodarstwa domowego o powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego powyżej 80,00 m2 – 3,00 zł.

Jeżeli właściciel spełnia kryteria do objęcia którymkolwiek z w/w zwolnień, celem skorzystania z ulgi niezbędne jest złożenie aktualnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wykazaniem odpowiedniego zwolnienia.

Ponadto informuje się, że uchwałą Nr XLI/606/21 z dnia 16 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 3203) Rada Miasta Białystok przyjęła program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Białegostoku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2021-2023.

Pomoc finansowa adresowana do mieszkańców miasta Białegostoku, którzy:

 • samotnie zamieszkują w lokalu mieszkalnym przekraczającym powierzchnię 40 m2, do którego posiadają tytuł prawny,
 • dysponują dochodem nieprzekraczającym 300% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej,
 • nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie wydatków za odbiór odpadów komunalnych,
 • zbierają odpady w sposób selektywny.

Program pomocy finansowej realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku przy ulicy Klepackiej 18 w Białymstoku (bliższych informacji w powyższej sprawie udziela MOPR).

Zwolnienie przysługuje w wysokości 50% należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny.

Ostatnia aktualizacja: 16.02.2022 r.

Katalog zwolnień z opłat

rozmiar: 132.26 KB PDF pobierz

Uchwała LIII_753_22 zmieniająca uchwałę w sprawie metody i stawek opłat z 27 kwietnia 2022 roku.pdf

rozmiar: 265.65 KB PDF pobierz

XLI 605 21 zmieniająca uchwała w sprawie metody i stawek opłat z 16 sierpnia 2021 roku

rozmiar: 277.71 KB PDF pobierz

XVIII 290 19 uchwała w sprawie metody i stawek opłat z 20 grudnia 2019 roku

rozmiar: 122.59 KB PDF pobierz
Do góry