Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Stawki i opłaty

Dodana: 01.03.2021 12:05

Stawki i opłaty za odbiór odpadów

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  obowiązujące od 1 marca 2020 r.


Nieruchomości zamieszkałe

1. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych:

Powierzchnia gospodarstwa domowego:

do 40 m2 - 16 zł/m-c

od 40,01 do 80 m2 - 36 zł/m-c

powyżej 80 m2 - 45 zł/m-c

2. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych:

Powierzchnia gospodarstwa domowego:

do 40 m2 - 32 zł/m-c

od 40,01 do 80 m2 - 72 zł/m-c

powyżej 80 m2 - 90 zł/m-c

Nieruchomości niezamieszkałe

1. Jednorazowe opróżnienie pojemnika o określonej pojemności w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

Pojemnik/worek o określonej pojemności:

worek 0,08 m3 - 5 zł

worek 0,12 m3 - 7 zł

pojemnik 0,08 m3 - 3,9 zł

pojemnik 0,12 m3 - 5,9 zł

pojemnik 0,24 m3 - 10 zł

pojemnik 0,7 m3 - 30 zł

pojemnik 1,1 m3 - 47 zł

pojemność 7 m3 - 329 zł

pojemnik 10 m3 - 469 zł

pojemnik typu prasokontener 12 m3 - 590 zł

pojemnik typu prasokontener 14 m3 - 689 zł

pojemnik typu prasokontener 14 m3 - 738 zł

2. Jednorazowe opróżnienie pojemnika o określonej pojemności w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

Pojemnik o określonej pojemności:

worek 0,08 m3 - 10 zł

worek 0,12 m3 - 14 zł

pojemnik 0,08 m3 - 7,8 zł

pojemnik 0,12 m3 - 11,8 zł

pojemnik 0,24 m3 - 20 zł

pojemnik 0,7 m3 - 60 zł

pojemnik 1,1 m3 - 94 zł

pojemność 7 m3 - 658 zł

pojemnik 10 m3 - 938 zł

pojemnik typu prasokontener 12 m3 - 1180 zł

pojemnik typu prasokontener 14 m3 - 1378 zł

pojemnik typu prasokontener 14 m3 - 1476 zł


KATALOG ZWOLNIEŃ Z OPŁATY
W przypadku nieruchomości „mieszanych”, to znaczy takich, które w części są zamieszkałe, a w części niezamieszkałe - opłata stanowi sumę opłat za część zamieszkałą (od powierzchni lokalu) i niezamieszkałą (w zależności od pojemności pojemnika i częstotliwości odbioru).

Katalog zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących na terenie Gminy Białystok zawiera uchwała Rady Miasta Białystok Nr XVIII/290/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki  tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej  pojemności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 9).

Zgodnie z zapisami uchwały z opłaty zwalnia się:

  • właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.);

aktualnie dochód ten wynosi 701,00 zł w przypadku osoby  samotnie gospodarującej lub 528,00 zł na osobę w rodzinie (dot. wszystkich osób faktycznie zamieszkujących pod adresem i w gospodarstwie domowym wykazywanym w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

zwolnienie przysługuje w wysokości 40% miesięcznych stawek opłat,

lub

  • rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 z późń. zm.) spełniającym łącznie następujące kryteria:
  • są członkami rodziny wielodzietnej i zamieszkują razem na nieruchomości wraz z rodziną wielodzietną,
  • złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zostali ujęci w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej przez właściciela danej nieruchomości,
  • posiadają Kartę Dużej Rodziny,

zwolnienie przysługuje w wysokości 50% miesięcznych stawek opłat,

  • właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

           zwolnienie przysługuje miesięcznie w wysokości:

  • od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego do 40,00 m2 – 1,00 zł,
  • od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego od 40,01 m2 do 80,00 m2 – 2,00 zł,
  • od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 80,00 m2 – 3,00 zł.

            Jeżeli właściciel spełnia kryteria do objęcia którymkolwiek z w/w zwolnień, celem skorzystania z ulgi niezbędne jest złożenie aktualnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wykazaniem odpowiedniego zwolnienia.

Ponadto informuje się, że uchwałą Nr XIX/299/20 z dnia 15 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 489) Rada Miasta Białystok przyjęła program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Białegostoku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Program pomocy finansowej realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Klepacka 18, Białystok (bliższych informacji w powyższej sprawie udziela MOPR).

Katalog zwolnień z opłat

rozmiar: 108,34 KB PDF pobierz

XVIII-290-19- uchwała w sprawie metody i stawek oplat 20 grudnia 2019

rozmiar: 122,59 KB PDF pobierz
Do góry