• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Uchwałą Nr V/50/15 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 23 lutego 2015 r. z dnia wprowadzony został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku w 2015 roku.

Program przygotowany został zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 856 z późn. zm.).

Głównym celem programu jest ograniczenie i zapobieganie bezdomności i nadpopulacji zwierząt domowych na terenie miasta Białegostoku, w tym realizacja zadań t.j.:

 1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
 2. odławianie bezdomnych zwierząt,
 3. opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
 4. obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
 5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 6. usypianie ślepych miotów,
 7. zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom w wyniku naruszenia ustawy o ochronie zwierząt,
 8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie naszego miasta realizowany jest przy współpracy organizacji pozarządowych, których statutowym działaniem jest ochrona zwierząt przez następujące jednostki:

 1. Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku przy ul. Dolistowskiej 2, które wykonuje zadania z zakresu ochrony zwierząt, w tym:
 • zapewnienie opieki bezdomnym psom,
 • leczenie chorych psów przebywających w schronisku,
 • odławianie bezdomnych psów z terenu miasta Białegostoku,
 • przeprowadzanie sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska,
 • przekazywanie psów do adopcji,
 • prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, m. in. w szkołach i przedszkolach.

Ponadto Schronisko dla Zwierząt zawarło umowę z firmą zewnętrzną (Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „GROT” s.c. Dariusz Krasowski i Anna Maria Krasowska z siedzibą w Białymstoku) na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Z związku z przepełnieniem Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku, obecnie przyjmowane są jedynie psy.

 1. Departament Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku, który w ramach realizacji programu na podstawie zawartych umów:
 • zapewnia opiekę nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi na terenie Miasta Białegostoku.
 • zapewnienia opiekę nad kotami bezdomnymi, wolno żyjącymi i odebranymi w wyniku interwencji na terenie miasta Białegostoku.
 1. Straż Miejską w Białymstoku, która podejmuje interwencje w sprawach zwierząt, w tym z tytułu naruszenia zapisów ustawy o ochronie zwierząt.

Departament Gospodarki Komunalnej

ul. Kamienna 17 pok. 206
15-021 Białystok
tel.: 85 869 6400
fax: 85 869 6529
dgk@um.bialystok.pl

Do góry