• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Gospodarka Komunalna

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Uchwałą Nr LXIX/952/23 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2023 r. wprowadzony został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku w 2023 roku.

Program przygotowany został zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 z późn. zm.).

Głównym celem programu jest ograniczenie i zapobieganie bezdomności zwierząt domowych na terenie miasta Białegostoku, w tym realizacja zadań, jak niżej:

 • odławianie bezdomnych zwierząt,
 • opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
 • obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
 • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 • usypianie ślepych miotów,
 • zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom w wyniku naruszenia ustawy o ochronie zwierząt,
 • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku prowadzony jest konsekwentnie w nawiązaniu do przednich uchwał przez ostatnie lata. Program realizowany jest przez następujące jednostki:

1. Schronisko dla Zwierząt „Dolina Dolistówki” w Białymstoku przy ul. Dolistowskiej 2, które jako jednostka budżetowa Miasta Białystok wykonuje zadania z zakresu ochrony zwierząt. Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku na bieżąco realizuje zadania związane z:

 • przyjmowaniem i zapewnieniem opieki bezdomnym psom,
 • zapewnieniem świadczenia usług związanych z zapewnieniem opieki nad kotami bezdomnymi, wolno żyjącymi i odebranymi w wyniku interwencji,
 • zapewnieniem dokarmiania kotów wolno żyjących,   
 • zapewnieniem opieki weterynaryjnej i leczenia chorych zwierząt,
 • odławianiem bezdomnych psów z terenu miasta Białegostoku,
 • przeprowadzaniem sterylizacji i kastracji psów przyjętych do schroniska,
 • propagowaniem zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich,
 • przekazywaniem zwierząt do adopcji,
 • prowadzeniem działań informacyjno-edukacyjnych.

2. Departament Gospodarki Komunalnej, który w ramach realizacji programu podejmuje m.in. następujące działania:

 • zapewnia świadczenie usług związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi na terenie Miasta Białegostoku
 • zapewnia świadczenie usług całodobowego pogotowia dla zwierząt na terenie miasta Białegostoku

3. Straż Miejską w Białymstoku, która podejmuje interwencje w sprawach zwierząt, w tym wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Białegostoku.

Departament Gospodarki Komunalnej

ul. Kamienna 17 pok. 206
15-021 Białystok
tel.: 85 869 6400
fax: 85 869 6529
dgk@um.bialystok.pl

Do góry