• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Gospodarka Komunalna

Departament Gospodarki Komunalnej

ul. Kamienna 17, pok. 206
15-021 Białystok
tel.: 85 869 6400
fax: 85 869 6529
dgk@um.bialystok.pl

Usuwanie pojazdów z dróg

Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z dróg, stref zamieszkania oraz stref ruchu znajdujących się na terenie miasta Białegostoku

Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku realizuje zadania dotyczące usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania oraz stref ruchu znajdujących się na terenie miasta Białegostoku na koszt właściciela, w przypadkach określonych w art. 50a oraz w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).

USUWANIE POJAZDU

Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty (Policja, Straż Miejska w Białymstoku, Inspekcja Transportu Drogowego, osoba dowodząca akcją ratowniczą) w trybie art. 50a oraz 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą Prd.

Zgodnie z art. 130a ww. ustawy pojazd usuwany jest w przypadku:

 1. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
 2. nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy Prd,
 3. przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu,
 4. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2,
 5. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,
 6. kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem; przepisu nie stosuje się, jeżeli kierujący posiada pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 4 lub 5 albo w art. 135a ust. 5 lub 6, upoważniające do kierowania pojazdem.

Pojazd może być również usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

 1. kierowała nim osoba:
  1. znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
  2. nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
 2. jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

Zgodnie z art. 50a ww. ustawy pojazd usuwany jest w przypadku:

 1. pozostawienia go bez tablic rejestracyjnych lub gdy jego stan wskazuje na to, że nie jest używany.

Pojazdy usunięte z drogi na koszt właściciela na podstawie art. 50a ust.1 i art. 130a ustawy Prd umieszcza się na parkingu strzeżonym.

Zgodnie z zawartą w dniu 28 kwietnia 2022 r. umową nr DGK-IV.271.7.2022 na usuwanie pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu znajdujących się na terenie miasta Białegostoku oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym realizuje konsorcjum firm reprezentowane przez PPUH „HALS” Halina Korzyńska, na podstawie dyspozycji usunięcia wystawionej przez uprawniony organ.

Usunięte pojazdy przewożone są na parking strzeżony, który zlokalizowany jest pod adresem:

Koplany Kolonia 35
16-061 Juchnowiec Kościelny

tel. 85 747 44 55

Opłaty związane z usunięciem oraz przechowywaniem pojazdu dla trybu art. 130a ustawy Prd na terenie Miasta Białegostoku, ustala corocznie, w drodze uchwały Rada Miasta Białystok.

Obecnie obowiązują stawki określone Uchwałą nr LXXVI/1064/23 Rady Miasta Białystok z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2024 r. wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym:

 1. rower lub motorower:
  1. za usunięcie - 100 zł,
  2. za każdą dobę przechowywania - 7 zł,
  3. za odstąpienie od usunięcia - 100 zł;
 2. motocykl:
  1. za usunięcie - 100 zł,
  2. za każdą dobę przechowywania - 7 zł,
  3. za odstąpienie od usunięcia - 100 zł;
 3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:
  1. za usunięcie - 500 zł,
  2. za każdą dobę przechowywania - 7 zł,
  3. za odstąpienie od usunięcia - 150 zł;
 4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t:
  1. za usunięcie - 800 zł,
  2. za każdą dobę przechowywania - 7 zł,
  3. za odstąpienie od usunięcia - 250 zł;
 5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t:
  1. za usunięcie - 1000 zł,
  2. za każdą dobę przechowywania - 25 zł,
  3. za odstąpienie od usunięcia - 400 zł;
 6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t:
  1. za usunięcie - 1813 zł,
  2. za każdą dobę przechowywania - 50 zł,
  3. za odstąpienie od usunięcia - 1000 zł;
 7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne:
  1. za usunięcie - 2205 zł,
  2. za każdą dobę przechowywania - 290 zł,
  3. za odstąpienie od usunięcia - 1000 zł;
 8. hulajnoga elektroniczna lub urządzenie transportu osobistego:
  1. za usunięcie - 100 zł,
  2. za każdą dobę przechowywania - 7 zł,
  3. za odstąpienie od usunięcia - 100 zł.

JAK ODEBRAĆ USUNIĘTY POJAZD?

W przypadku podejrzenia, iż pojazd został usunięty z drogi, strefy ruchu bądź zamieszkania, w pierwszej kolejności należy skontaktować się ze Strażą Miejską w Białymstoku celem ustalenia, czy rzeczywiście usunięcie miało miejsce i na jakiej podstawie.

Telefon do dyżurnego Straży Miejskiej w Białymstoku: 986.

Podstawę do odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust. 1 ustawy stanowi Zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu - § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 143, poz. 846).

Zezwolenie wydaje się osobie, po okazaniu przez nią dokumentu tożsamości i dokumentu upoważniającego do używania pojazdu, a w przypadku:

 1. pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 2 ustawy Prd - po spełnieniu warunków wymaganych do zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, o których mowa w art. 133 ustawy;
 2. pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 3 ustawy Prd - także zezwolenia, o którym mowa w ustawie.

Warunkami odbioru pojazdu z parkingu jest okazanie przez osobę uprawnioną:

 • ww. zezwolenia wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu,
 • dokumentu tożsamości,
 • dokumentu upoważniającego do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe,
 • pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w upoważnieniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

Wpłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu w trybie art. 130a ustawy Prd należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia odebrania pojazdu na rachunek bankowy tut. Urzędu:

05 1240 5211 1111 0010 3553 7778 (BANK PEKAO S.A.).

Na poleceniu przelewu/wpłaty prosimy o wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Warunkiem odbioru z parkingu pojazdu usuniętego na podstawie art. 50a ustawy Prd jest okazanie przez osobę uprawnioną:

 • dokumentu tożsamości,
 • dokumentu upoważniającego do używania pojazdu np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w upoważnieniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

Właściciel pojazdu zobowiązany jest pokryć koszty związane z usunięciem pojazdu w ramach art. 50a - obecnie obowiązująca kwota za usunięcie wynosi:

a. rower, motorower lub motocykl - 100,00 zł

b. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 500,00 zł

c. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t - 2000,00 zł.

Wpłaty za usunięcie pojazdu w trybie art. 50a ustawy Prd należy dokonać na rachunek bankowy tut. Urzędu:

05 1240 5211 1111 0010 3553 7778 (BANK PEKAO S.A.)

Na poleceniu przelewu/wpłaty prosimy o wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

ODSTĄPIENIE OD USUNIĘCIA POJAZDU

Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia (np. na miejscu interwencji pojawił się użytkownik pojazdu, zanim został on usunięty z drogi, strefy ruchu lub zamieszkania).

W takim przypadku właściciel pojazdu zobowiązany jest do wniesienia opłaty zgodnej z Uchwałą nr LXXVI/1064/23 Rady Miasta Białystok z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2024 r. wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Białegostoku i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym:

 1. rower lub motorower: 100 zł,
 2. motocykl: 100 zł,
 3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: 150 zł,
 4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t: 250 zł,
 5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t: 400 zł,
 6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t: 1000 zł,
 7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne: 1000 zł,
 8. hulajnoga elektroniczna lub urządzenie transportu osobistego: 100 zł.

Wpłaty za odstąpienie od usunięcia pojazdu w trybie art. 130a ustawy Prd należy dokonać w ciągu 7 dni na rachunek bankowy tut. Urzędu:

05 1240 5211 1111 0010 3553 7778 (BANK PEKAO S.A.)

Na poleceniu przelewu/wpłaty prosimy o wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

 

Pojazd może być usunięty jedynie na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty (Straż Miejska w Białymstoku, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, dowodzący akcją ratowniczą), dlatego wszelkie reklamacje, odwołania, zastrzeżenia, co do zasadności wydania dyspozycji usunięcia pojazdu powinny być kierowane bezpośrednio do podmiotów, które taką dyspozycję wydały, to jest odpowiednio do Straży Miejskiej w Białymstoku, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, dowodzącego akcją ratowniczą.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki Komunalnej (ul. Kamienna 17, 15-021 Białystok, pok. 210, 211):

Dariusz Sobociński – 85 879 72 10

Piotr Andrzejuk – 85 869 64 95

Natalia Łogwiniuk – 85 869 65 75

Korespondencję elektroniczną należy kierować na adres e-mail: dgk@um.bialystok.pl

Do góry