• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Gospodarka Komunalna

Zimowe oczyszczanie miasta

Zimowe oczyszczanie na terenie miasta Białegostoku w sezonie zimowym 2023/2024

Samochody ciężarowe wyposażone w pługi do odśnieżania ulic

Zimowe oczyszczanie ma na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi, takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Czynności te jednak nie zwalniają kierujących pojazdami oraz pieszych od odpowiedzialnego poruszania się po drogach i chodnikach w okresie zimy. Zimowe oczyszczanie ma na celu przede wszystkim łagodzenie skutków zimy, natomiast niemożliwe jest wyeliminowanie utrudnień związanych z okresem zimowym.

W celu sprawnego prowadzenia akcji zimowego oczyszczania ulic, chodników, przystanków komunikacji miejskiej, śmietniczek oraz zieleńców w pasach drogowych miasto zostało podzielone na 8 sektorów:

UWAGA - aby uzyskać szczegółowe informacje o danym sektorze, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na mapie

Za nadzór nad systemem zimowego utrzymania miasta odpowiada:

 1. Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku w dni powszednie w godzinach 7:30-15.30 (w poniedziałki w godzinach 8:00-17:00):
  • Sektor I, II – tel. 85 869 6836
  • Sektor III – tel. 85 869 6495
  • Sektor IV – tel. 85 879 7334
  • Sektor V, VI – tel. 85 879 7208
  • Sektor Obwodowy – tel. 85 879 7208, 85 879 7334 lub 85 869 6495
  • Sektor Węzeł Porosły – tel. 85 879 7334

  Adresy poczt internetowych: dgk@um.bialystok.pl, dsobocinski@um.bialystok.pl

 2. Straż Miejska w Białymstoku (poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego oraz w dni wolne od pracy) - tel. 986, 85 869 6800.

Zimowe oczyszczanie miasta Białegostoku zostało podzielone na 18 umów, w tym na 3 zadania:

 1. Oczyszczanie głównych ulic:
  • Sektor I – MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, tel. 570 122 727
  • Sektor II – KOMA Sp. z o.o., ul. Gen. Pattona 8, 15-688 Białystok, tel. 516 339 051
  • Sektor III – KOMA Sp. z o.o., ul. Gen. Pattona 8, 15-688 Białystok, tel. 570 670 077
  • Sektor IV – GARDEN-COM Sp. z o.o., ul. Octowa 4C, 15-399 Białystok, tel. 519 334 710
  • Sektor V – PU-A ASTWA Sp. z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok, tel. 663 022 633
  • Sektor VI – MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, tel. 502 081 847
  • Sektor Obwodowy – MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, tel. 789 805 531
  • Sektor Węzeł Porosły – MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, tel. 797 492 557
 2. Oczyszczanie chodników, przystanków komunikacji miejskiej, zieleńców i opróżnianie śmietniczek:
  • Sektor I – MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, tel. 570 122 727
  • Sektor II – GARDEN-COM Sp. z o.o., ul. Octowa 4C, 15-399 Białystok, tel. 519 334 703
  • Sektor III – GARDEN-COM Sp. z o.o., ul. Octowa 4C, 15-399 Białystok, tel. 519 334 710
  • Sektor IV – GARDEN-COM Sp. z o.o., ul. Octowa 4C, 15-399 Białystok, tel. 519 334 710
  • Sektor V – PUH TRAW-SAD Wojciech Rogalski, ul. Liliowa 13, 15-697 Białystok, tel. 504 135 404
  • Sektor VI – REFLEX Stanisław Zapolski, Szaciłówka 24, 16-140 Korycin, tel. 506 036 500
 3. Oczyszczanie ulic osiedlowych:
  • Sektor III – KOMA Sp. z o.o., ul. Gen. Pattona 8, 15-688 Białystok, tel. 536 714 030
  • Sektor IV – PROBET Firma Drogowa - Joanna Agnieszka Choćko, ul. Szosa Knyszyńska 2, 15-694 Fasty, tel. 786 176 925
  • Sektor V – KOMA Sp. z o.o., ul. Gen. Pattona 8, 15-688 Białystok, tel. 570 580 313
  • Sektor VI – MAWI - WIŚNIEWSKI ANDRZEJ, ul. Leśnikowska 41, 18-100 Łapy, tel. 884 046 425

Przyjęte standardy utrzymania:

Zimowe oczyszczanie miasta

Standard I-III – Jezdnie na drogach objętych tym standardem powinny być odśnieżone, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości. Podczas opadów śniegu prace polegające na płużeniu i cyklicznym posypywaniu środkami chemicznymi należy prowadzić na bieżąco ze szczególnym uwzględnieniem punktów newralgicznych, jak skrzyżowania dróg oraz podjazdy.

Standard IV – Jezdnie odśnieżane i/lub posypywane mieszanką piaskowo-solną lub chlorkiem sodu podczas trwania Akcji Interwencyjnej lub Czynnej. Jezdnia odśnieżona na całej szerokości z pozostawieniem obustronnie wałków śniegu przy krawężnikach i pozbawiona śliskości pośniegowej. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się stosowanie innych środków do likwidacji śliskości, w tym kruszywa drobnoziarnistego od 1 do 4 mm. Dopuszcza się zaleganie śniegu i błota pośniegowego.

Standard odśnieżania ulic osiedlowych – Jezdnie odśnieżane i/lub posypywane mieszanką piaskowo-solną lub piaskiem podczas trwania Akcji Interwencyjnej lub Czynnej. Jezdnia odśnieżona na całej szerokości z pozostawieniem obustronnie wałków śniegu przy krawężnikach i pozbawiona śliskości pośniegowej przez posypanie materiałem uszorstniającym przy użyciu mieszanki piaskowo-solnej lub piasku. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się stosowanie innych środków do likwidacji śliskości, w tym kruszywa drobnoziarnistego od 1 do 4 mm. Dopuszcza się okresowo podczas intensywnych opadów śniegu, zaleganie niewielkiej ilości śniegu i błota pośniegowego. Po ustaniu opadów niewielka ilość zajeżdżonego śniegu i błota pośniegowego może pozostawać na drodze do 8 godzin*. Po opadach dopuszcza się występowanie niewielkiej warstwy zajeżdżonego śniegu, nieutrudniającego ruchu. Gołoledź, lodowicę, szron i szadź na jezdniach należy zlikwidować w ciągu  6 godzin od momentu ogłoszenia akcji.

Po ustaniu opadów śniegu** luźny śnieg i błoto pośniegowe, a od stwierdzenia wystąpienia zjawiska - szron, gołoledź, szadź, lodowica, muszą zostać usunięte w określonym czasie wskazanym w poniższych tabelach w zależności od występujących warunków pogodowych:

Warunki bardzo łagodne i łagodne.jpg

Warunki normalne i ciężkie.jpg

* W sytuacjach uzasadnionych, Zamawiający ma prawo do wydłużenia czasu realizacji prac po ustaniu opadów.

** Czas ustania opadów określony zostanie na podstawie informacji uzyskanej z IMiGW.

 

Wyznaczone tereny do wywożenia śniegu przez mieszkańców:

1. Zaznaczona na mapie część działki o numerze geodezyjnym 1/49 w obrębie 22 Krywlany:

 

Teren za wywóz śniegu na Krywlanach

 

2. Zaznaczone na mapie działki o numerach geodezyjnych 1532/8 i 1532/11 w obrębie 18 - Pieczurki:

 

działki do wywozu śniegu Pieczurki.jpg

 

Podstawowe pojęcia i definicje:

Akcja Bierna (AB) polega na:

 • pozostawaniu w dyspozycji Zamawiającego poprzez utrzymywanie w gotowości sprzętu i transportu potrzebnego do wykonywania prac objętych zakresem zimowego utrzymania;
 • pełnieniu dyżurów dyspozytorskich i patrolowaniu dróg poprzez przeprowadzanie systematycznych objazdów, monitorowaniu prognoz pogody, podejmowaniu inicjatywy w celu ogłoszenia akcji czynnej lub interwencyjnej;
 • zwalczaniu śliskości na mostach, wiaduktach, estakadach oraz zjazdach i podjazdach
 • usuwaniu sopli lodowych z obiektów inżynierskich;
 • sprzątaniu powypadkowym, tj. usuwaniu z miejsc po kolizjach i wypadkach wszelkich odpadów zalegających na ulicy (takich jak np.: elementy odzieży, kawałki zderzaków, szkła, plastiku, plamy krwi, itp.);
 • usuwaniu z jezdni elementów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu (takich jak np.: rozsypany żwir, kruszywo, asfalt, szkło, kołpaki, butelki, puszki, kawałki desek, elementy gabarytowe, rozlany beton, gałęzie, itp.).

Akcja Czynna (AC) polega na wykonywaniu czynności związanych z utrzymaniem przejezdności ulic przez usunięcie śniegu i zwalczanie śliskości przy użyciu środków chemicznych zgodnie z przyjętymi standardami prowadzenia robót. W akcji uczestniczą co najmniej wszystkie pługo-posypywarki zadeklarowane przez Wykonawcę w umowie, tj. pojazdy przeznaczone do odśnieżania i posypywania ulic. Wszystkie pojazdy mają rozpocząć prowadzenie prac tj. płużenie z posypywaniem środkami chemicznymi na ulicach o standardach I-IV, w sektorze III, IV i V w przeciągu 1 godz., a w sektorze I, II i VI w przeciągu ciągu 1,5 godziny od ogłoszenia akcji. Wykonawca ma obowiązek doprowadzić nawierzchnię jezdni do należytego stanu w określonym czasie zgodnie z wymogami wskazanymi w tabelach powyżej.

Akcja Interwencyjna (AI) polega na jednokrotnym posypaniu środkami chemicznymi ulic na całej ich powierzchni w celu likwidacji śliskości lub w celu zapobieżenia możliwości ich występowania na podstawie ostrzeżeń IMGW. W zależności od stopnia zagrożenia i intensywności zjawiska atmosferycznego Wykonawca kieruje adekwatną do sytuacji ilość pługo-posypywarek, jednak co najmniej połowę minimalnej ilości pługo-posypywarek, pod warunkiem, że Wykonawca doprowadzi nawierzchnię jezdni w określonym czasie zgodnie z wymogami wskazanymi w tabelach powyżej.

Śnieg luźny - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

Śnieg zajeżdżony - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

Nabój śnieżny - jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

Błoto pośniegowe - jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

Opad śnieżny – widoczne, stwierdzone meteorologicznie i obiektywnie spadające płatki śniegu o określonym natężeniu. Przejściowe rozproszone pojedyncze płatki śniegu nie będą stanowiły przyjętego kryterium opadu śnieżnego.

Śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

Gołoledź - jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu o grubości do 1,0 mm na skutek opadu mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze. Gołoledź występuje przy ujemnej lub nieznacznie wyższej od 0°C temperaturze powietrza. Tak powstała warstwa lodu ma jednakową grubość na całej powierzchni jezdni. Gołoledź występuje wtedy, gdy zaistnieją równocześnie trzy następujące warunki:

 1. temperatura nawierzchni jest ujemna,
 2. temperatura powietrza jest w granicach -6°C do +1°C,
 3. względna wilgotność powietrza jest większa od 85 %.

Lodowica - jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu o grubości do kilku centymetrów z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu. Lodowica występuje wtedy, gdy po odwilży lub opadzie deszczu nad powierzchnią jezdni temperatura powietrza obniżyła się poniżej 0° C. Im szybszy jest spadek temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. Tak powstała warstwa lodu ma zwykle różną grubość na całej powierzchni jezdni.

Śliskość pośniegowa - jest to rodzaj śliskości zimowej powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nieusuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstwą o grubości kilku milimetrów.

Szron - jest to osad lodu mający na ogół wygląd krystaliczny, przybierający kształt lasek, igiełek itp. Tworzy się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0°C.

Szadź - jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0°C.

 

Ostatnia aktualizacja: 16.11.2023 r.

Do góry