• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Segreguję odpady

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Dodana: 06.01.2021 13:44

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, gdzie można przekazać odpady, które nie mogą być wyrzucane do kontenerów do selektywnej zbiórki. Są to m.in. odpady remontowe, budowlane i niebezpieczne. W naszym systemie funkcjonują dwa takie PSZOK - w ZUOK w Hryniewiczach oraz przy ul. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach
Jednym z obowiązków gminy wynikającym z realizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest „prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych” (Art. 4 ust. 2 p1 lit. a).

PSZOK w Hryniewiczach
ZUOK w Hryniewiczach

Godziny otwarcia:
7.00-15.00 (poniedziałek - sobota).

Od 21 grudnia 2020 r. wydłużone zostaną godziny pracy - od poniedziałku do piątku punkt czynny będzie w godz 7.00 - 18.00. W soboty odpady można przywieźć do

PSZOK w godz. 7.00 - 15.00.W PSZOK Hryniewicze zbierane są rodzaje odpadów, m.in.:

 1. papier,
 2. metale,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. szkło,
 5. opakowania wielomateriałowe,
 6. odpady ulegające biodegradacji,
 7. odpady zielone,
 8. gleba, ziemia, w tym kamienie,
 9. drewno,
 10. przeterminowane leki,
 11. chemikalia,
 12. oleje i tłuszcze jadalne,
 13. zużyte baterie i akumulatory,
 14. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 15. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 16. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 17. zużyte opony,
 18. popiół i żużel z palenisk domowych,
 19. styropian opakowaniowy,
 20. tekstylia i odzież
 21. odpady niekwalifikujące sig do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczriczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.
 22. bioodpady stanowiące odpady komunalne.

Do PSZOK nie będą przyjmowane:

 1. zmieszane odpady komunalne,
 2. odpady zawierające azbest,
 3. materiały izolacyjne: styropian budowlany, wełna mineralna, papa,
 4. szyby samochodowe,
 5. szkło zbrojone i hartowane, szyby okienne,
 6. części samochodowe,
 7. odpady niezidentyfikowane (bez etykiet), niewiadomego pochodzenia i składu,
 8. odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
 9. odpady poprodukcyjne,
 10. opony z pojazdów ciężarowych ,maszyn rolniczych i budowlanych,
 11. odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
 12. odpady od przedsiębiorców i instytucji w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie inne niż odpady komunalne

 

Klauzula informacyjna PSZOK Białystok

rozmiar: 146.69 KB PDF pobierz

Klauzula informacyjna PSZOK Hryniewicze

rozmiar: 106.81 KB PDF pobierz

Oświadczenie o miejscu wytworzenia odpadów do PSZOK Hryniewicze

rozmiar: 15.53 KB PDF pobierz

Regulamin PSZOK Białystok 2020

rozmiar: 1.98 MB PDF pobierz

Regulamin PSZOK Hryniewicze

rozmiar: 459.44 KB PDF pobierz
Do góry