Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Poziomy odzysku i recyklingu

Dodana: 30.11.2020 20:22

Poziomy odzysku i recyklingu odpadów w Białymstoku

W 2018 r. Gmina Białystok, wzorem lat ubiegłych, osiągnęła wymagane przepisami prawa poziomy odzysku i recyklingu niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz poziom ograniczenia odpadów biodegradowalnych przekazywanych do składowania.

Mieszkaniec wyrzucający pustą butelkę do pojemnika na odpady

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz o poziomie ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2018 roku, miasta Białystok:

  1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2018 r. - 8,173 % (dopuszczalny poziom zgodnie z rozporządzeniem – 40%).
  2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2018 r. wyniósł 59,41 % (wymagany poziom zgodnie z rozporządzeniem – 30%).
  3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2018 r. wynosił 75,93% (wymagany poziom zgodnie z rozporządzeniem – 50%).
Do góry