• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Menu Edukacja

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół

Zgodnie z art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 i art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:

 1. zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego
  w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;
 2. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
  do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową,
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także
  do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
 3. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom
  i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 4. zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży, o których mowa powyżej oraz rodzica na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.

Na terenie miasta Białystok dowożenie dzieci/uczniów niepełnosprawnych, będących mieszkańcami miasta oraz spełniających wyżej wymienione warunki wynikające z ustawy Prawo oświatowe, do przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i ośrodków - zwanych dalej szkołami - odbywa się w następujący sposób:

 1. dowóz indywidualny przez rodziców/opiekunów - zwrot kosztów przewozu,
 2. dowóz zbiorowy organizowany przez miasto Białystok - bezpłatne przejazdy realizowane w systemie mikrobusowym,
 3. dowóz zbiorowy organizowany przez miasto Białystok - bezpłatne przejazdy ogólnodostępną komunikacją miejską.

I. Dowożenie indywidualne. Zwrot kosztów dowożenia następuje na podstawie umowy zawartej z dyrektorem szkoły – zgodnie z zapisami § 5 zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 61/23 z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez ich rodziców, opiekunów prawnych oraz osób /podmiotów/ sprawujących pieczę zastępczą.

II. Dowożenie zbiorowe organizowane przez Miasto Białystok - bezpłatne przejazdy dzieci/uczniów niepełnosprawnych do szkół w systemie mikrobusowym na terenie Miasta Białystok. Przewóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych, po wyrażeniu zgody przez Departament Edukacji, organizowany jest przez Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej – Referat Przewozu Osób Niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o wyrażenie zgody na bezpłatne przejazdy dziecka/ucznia niepełnosprawnego na dany rok szkolny w systemie mikrobusowym w Białymstoku (wzór wniosku do pobrania poniżej),
 2. aktualne (wydane na dany etap edukacji przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 3. zaświadczenie o realizacji nauki (z podaniem poziomu edukacji) wydane przez szkołę, do której uczeń ma być dowożony.

Ze względów organizacyjnych, podania na dany rok szkolny (wraz z załączonymi dokumentami) powinny wpłynąć do Departamentu Edukacji, ul. Legionowa 7 do dnia 20 lipca. Podania złożone po tym terminie lub w czasie trwania roku szkolnego rozpatrywane będą w terminie do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

III. Dowożenie zbiorowe organizowane przez miasto Białystok – bezpłatne przejazdy ogólnodostępną komunikacją miejską. Bezpłatne przejazdy ogólnodostępną komunikacją miejską - Uchwała nr XV/239/19 Rady Miasta Białystok z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 5074). Informacje dostępne na stronie Białostockiej Komunikacji Miejskiej www.komunikacja.bialystok.pl zakładka Przepisy i regulaminy - Obwieszczenie o przysługujących ulgach w zbiorowej komunikacji miejskiej w Białymstoku.

Uchwała Nr LXIV/905/22 Rady Miasta Białystok z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej w Mieście Białystok przy ustalaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców (do odczytu)

rozmiar: 388.72 KB PDF pobierz

Uchwała Nr LIV/765/22 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie orkeślenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Białystok w roku szkolnym 2022/2023 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosrpawych oraz rodziców

rozmiar: 622.08 KB PDF pobierz

UCHWAŁA NR XIX/314/20 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Białystok w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych

rozmiar: 245.67 KB PDF pobierz

UCHWAŁA NR XXV/381/20 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Białystok w roku szkolnym 2020/2021 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców

rozmiar: 333.98 KB PDF pobierz

Wniosek o zorganizowanie dowozu mikrobusem

rozmiar: 46.5 KB DOC pobierz
Do góry