Facebook icon
 • Rynek Kościuszki w Białymstoku

Ogólne zasady dowożenia dzieci/uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, obowiązujące od dnia 1 września 2017 r.

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) obowiązkiem gminy jest:

 1. zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice;
 2. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
 3. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 4. zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 2 i 3, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 2 i 3, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Na terenie miasta Białystok dowożenie dzieci/uczniów niepełnosprawnych, będących mieszkańcami miasta oraz spełniających wyżej wymienione warunki wynikające z ustawy Prawo oświatowe, do przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i ośrodków - zwanych dalej szkołami - odbywa się w następujący sposób:

 1. dowóz indywidualny przez rodziców/opiekunów - zwrot kosztów dowożenia,
 2. dowóz zbiorowy organizowany przez miasto Białystok - bezpłatne przejazdy realizowane w systemie mikrobusowym,
 3. dowóz zbiorowy organizowany przez miasto Białystok - bezpłatne przejazdy ogólnodostępną komunikacją miejską.

I. Dowożenie indywidualne.
Rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy dowożą dziecko/ucznia niepełnosprawnego do szkoły własnym środkiem transportu, mogą występować do dyrektorów szkół o zwrot kosztów przejazdów – zgodnie z zapisami § 5 Zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 222/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez ich rodziców, opiekunów prawnych oraz osób /podmiotów/ sprawujących pieczę zastępczą. Podstawą do wypłaty jest zawarta umowa na zwrot kosztów dowożenia, w której określa się odległość z miejsca zamieszkania do szkoły oraz stawkę za kilometr przebiegu.

II. Dowożenie zbiorowe organizowane przez Miasto Białystok - bezpłatne przejazdy dzieci/uczniów niepełnosprawnych do szkół w systemie mikrobusowym na terenie Miasta Białystok.
Przewóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych, po wyrażeniu zgody przez Departament Edukacji, organizowany jest przez Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej – Referat Przewozu Osób Niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o wyrażenie zgody na bezpłatne przejazdy dziecka/ucznia niepełnosprawnego na dany rok szkolny, w systemie mikrobusowym w Białymstoku (wzór wniosku do pobrania poniżej),
 2. aktualne (wydane na dany etap edukacji przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (kopia dokumentu potwierdzona zgodność z oryginałem),
 3. zaświadczenie o realizacji nauki (z podaniem poziomu edukacji) wydane przez szkołę, do której uczeń ma być dowożony.

Ze względów organizacyjnych, podania na dany rok szkolny (wraz z załączonymi dokumentami) powinny wpłynąć do Departamentu Edukacji, ul. Legionowa 7 do dnia 20 lipca. Podania złożone po tym terminie lub w czasie trwania roku szkolnego rozpatrywane będą w terminie do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

III. Dowożenie zbiorowe organizowane przez miasto Białystok – bezpłatne przejazdy ogólnodostępną komunikacją miejską.
Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLVII/521/13 Rady Miasta Białystok z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 10 czerwca 2013 r. poz. 2491, ze zmianami) dzieci/uczniowie niepełnosprawni, mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów ogólnodostępną komunikacją miejską. Informacje dostępne także na stronie Białostockiej Komunikacji Miejskiej www.komunikacja.bialystok.pl zakładka Przepisy i regulaminy - Obwieszczenie o przysługujących ulgach w zbiorowej komunikacji miejskiej w Białymstoku.

Wniosek o zorganizowanie dowozu mikrobusem

rozmiar: 43,5 KB DOC pobierz

Załączniki do Zarządzenia 222/19 z dnia 2019.04.02

rozmiar: 79,96 KB DOCX pobierz
Do góry