• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W BIAŁYMSTOKU

Rozdział 1.

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Regulamin niniejszy określa sposób pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w Białymstoku.

§ 2. W regulaminie używa się następujących określeń i skrótów:

1) SPP - część obszaru miasta, na którym wprowadzono obowiązek wnoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych, wyznaczony znakami drogowymi D-44 "strefa płatnego parkowania" i D-45 "koniec strefy płatnego parkowania";

2) podstrefy - oznaczone właściwymi znakami drogowymi obszary SPP o zróżnicowanej wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych;

3) BSPP - Biuro Strefy Płatnego Parkowania Urzędu Miejskiego w Białymstoku;

4) parkomat - urządzenie umożliwiające opłacenie postoju pojazdu w SPP, wydające za opłatą bilet parkingowy na określony czas postoju;

5) bilet parkingowy - wydruk z parkomatu, stanowiący dowód wniesienia opłaty za postój pojazdu w SPP, z jednoznacznie określonym czasem postoju oraz numerem rejestracyjnym pojazdu którego dotyczy postój;

6) system płatności mobilnych - system, w którym do wnoszenia opłat za postój pojazdu w SPP, wykorzystywany jest telefon komórkowy;

7) identyfikator systemu płatności mobilnych - plakietka lub naklejka informująca o wniesieniu opłaty za postój pojazdu za pomocą telefonu komórkowego.

§ 3. 1. Wjazd do SPP oznakowany jest znakami D-44 "strefa płatnego parkowania", wyjazd z SPP oznakowany jest znakami D-45 „koniec strefy płatnego parkowania".

 1. Wyznaczone postoje taksówek są wyłączone z SPP.
 2. Korzystanie z miejsc postojowych w SPP przez pojazdy zaopatrzenia, taksówek w godzinach funkcjonowania SPP jest odpłatne według ogólnie obowiązujących zasad SPP.

Rozdział 2.

SPOSÓB WNOSZENIA OPŁAT

§ 5. 1. Opłatę za postój pojazdu samochodowego w SPP można wnieść poprzez:

1) wykupienie biletu parkingowego w parkomacie z jednoznacznie określonym czasem postoju oraz numerem rejestracyjnym parkującego pojazdu;

2) wniesienie opłaty za pomocą systemu płatności mobilnych;

3) wykupienie abonamentu mieszkańca;

4) wykupienie abonamentu zwykłego;

5) wniesienie opłaty ryczałtowej za zastrzeżenie stanowiska postojowego - "koperty" na podstawie zawartej umowy.

 1. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP jest wniesienie opłaty za postój niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu za cały przewidywany czas postoju. 

§ 6. 1. Wykupienie biletu parkingowego w parkomacie następuje przy użyciu monet o nominale 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr i 10 gr lub karty płatniczej.

 1. Opłacenie czasu postoju w parkomacie następuje proporcjonalnie do wartości wrzuconej monety lub monet z zastrzeżeniem, że minimalny opłacony czas postoju w SPP poprzez wykupienie biletu parkingowego wynosi 15 minut.
 2. W przypadku stwierdzenia awarii parkomatu, kierowca jest obowiązany do wykupienia biletu parkingowego w najbliżej zlokalizowanym czynnym parkomacie.

§ 7. Opłata wniesiona za pomocą systemu płatności mobilnych naliczana jest zgodnie z obowiązującymi stawkami z zastrzeżeniem, że minimalny opłacony czas postoju w SPP wynosi 15 minut.

§ 8. W ramach wniesionej opłaty za postój pojazdu można zmieniać miejsce postoju w SPP z uwzględnieniem kryteriów:

1) bilet wykupiony w podstrefie A lub opłata wniesiona za pomocą systemu płatności mobilnych w podstrefie A jest ważna w podstrefie A i podstrefie B, zgodnie z czasem określonym na bilecie parkingowym lub określonym w systemie płatności mobinych;

2) bilet wykupiony w podstrefie B lub opłata wniesiona za pomocą systemu płatności mobilnych w podstrefie B jest ważna wyłącznie w podstrefie B, zgodnie z czasem określonym na bilecie parkingowym lub określonym w systemie płatności mobinych.

§ 9. 1. W SPP obowiązują dwa rodzaje opłat abonamentowych:

1) abonament mieszkańca;

2) abonament zwykły.

 1. Uprawnienie do otrzymania abonamentu mieszkańca posiada osoba fizyczna zamieszkała w granicach SPP będąca właścicielem/współwłaścicielem pojazdu lub korzystająca z pojazdu na podstawie umowy leasingu bądź umowy kredytowej. Osoba występująca o abonament mieszkańca obowiązana jest okazać dowód rejestracyjny pojazdu oraz dokument tożsamości, na podstawie którego pracownik dokona weryfikacji adresu zamieszkania w granicach SPP. Adres zamieszkania w granicach SPP potwierdza adres zameldowania na pobyt stały lub dokument z urzędu skarbowego potwierdzający miejsce zamieszkania w granicach SPP.
 2. Abonament mieszkańca wydawany jest na okres na jaki został wykupiony (miesiąc, półrocze, rok) i upoważnia do nieograniczonego postoju wyłącznie w pasie drogowym ulicy wskazanej w abonamencie, przy której zameldowany/zamieszkały jest mieszkaniec; w wyjątkowych sytuacjach, na wniosek zainteresowanego, w abonamencie może być wpisana ulica sąsiednia (przyległa) do ulicy zameldowania/zamieszkania. Abonament mieszkańca dotyczy wyłącznie pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Abonament mieszkańca A upoważnia do postoju w pasie drogowym ulicy wskazanej w abonamencie wyłącznie w podstrefie A, abonament mieszkańca B upoważnia do postoju w pasie drogowym ulicy wskazanej w abonamencie wyłącznie w podstrefie B.
 3. Abonament zwykły upoważnia do nieograniczonego postoju pojazdu samochodowego w granicach SPP w okresie na jaki został nabyty (miesiąc, kwartał, półrocze, rok). Abonament zwykły A upoważnia do postoju w podstrefie A i podstrefie B, abonament zwykły B upoważnia do postoju wyłącznie w podstrefie B.
 4. Osoba zainteresowana nabyciem abonamentu mieszkańca lub abonamentu zwykłego składa w BSPP stosowny wniosek.
 5. Abonamenty ważne są od daty wskazanej w abonamencie, nie wcześniej niż od czasu (chwili) ich nabycia, do daty końcowej wskazanej na druku abonamentu.
 6. Zakup abonamentów możliwy jest nie wcześniej niż 30 dni przed początkiem okresu ich ważności.
 7. Zwrotu opłaty abonamentowej dokonuje się na pisemny wniosek posiadacza abonamentu. Opłatę zwraca się za pełne niewykorzystane miesiące, licząc od dnia wpływu wniosku, po odliczeniu wykorzystanych okresów (miesiąc, kwartał, półrocze), zgodnie z przypisanymi im stawkami opłat wskazanymi w uchwale. Z dniem wpływu wniosku o zwrot opłaty abonamentowej, abonament traci ważność.

§ 10. Zastrzeżenie stanowiska postojowego oraz nabycie abonamentów możliwe jest wyłącznie w BSPP.

§ 11. Dokumenty potwierdzające uiszczenie opłat za postój pojazdu, karta parkingowa osoby niepełnosprawnej, karta kombatanta muszą być umieszczone za przednią szybą pojazdu, na desce rozdzielczej pojazdu, w sposób umożliwiający ich odczytanie bez jakichkolwiek wątpliwości co do ich treści i ważności.

§ 12. Identyfikator systemu płatności mobilnych powinien być naklejony lub umieszczony na przedniej szybie wewnątrz pojazdu.

 


 

Uchwała w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania

rozmiar: 654,42 KB PDF pobierz

Biuro Strefy Płatnego Parkowania

ul. Lipowa 18
15-427 Białystok
bspp@um.bialystok.pl
tel.:
85 869 6713,
85 869 6716,
85 869 6719.

Kasa

ul. Lipowa 18
15-427 Białystok
tel.: 85 869 6770

Do góry