• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Cele i zadania obrony cywilnej

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

Zadania obrony cywilnej :

 1. planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przed skutkami działań zbrojnych zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury,
 2. wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności,
 3. przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz utrzymanie ich w gotowości do użycia,
 4. gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków ochronnych dla formacji obrony cywilnej i ludności,
 5. wyposażenie formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, przyrządy i aparaturę do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń,
 6. systematyczne szkolenie w zakresie OC:
  1. kadry kierowniczej administracji rządowej i samorządowej,
  2. kadry kierowniczej zakładów pracy i dyrektorów szkół,
  3. formacji OC,
  4. załogi zakładów pracy oraz pracowników szkół,
  5. ludności w ramach powszechnej samoobrony,
 7. współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, oraz usuwanie ich skutków,
 8. organizowanie ewakuacji ludności, zaciemniania i wygaszania oświetlenia,
 9. organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych, udzielanie pomocy medycznej poszkodowanym,
 10. organizowanie pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,
 11. zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
 12. prowadzenie likwidacji skażeń,
 13. pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami,
 14. pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej,
 15. udzielanie doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.

Decyzję o włączeniu sił obrony cywilnej do działań podejmują właściwi terenowo szefowie OC.

Do góry