• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Organizacja ochrony ludności

Centralnym organem właściwym w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju, którego na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji powołuje Prezes Rady Ministrów.

Terenowymi organami obrony cywilnej w administracji rządowej i samorządowej są w Wojewodowie, starostowie, wójtowie oraz burmistrzowie i prezydenci miast jako szefowie obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

Za realizację zadań obrony cywilnej w zakładach pracy odpowiedzialni są ich właściciele lub kierownicy.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej.

Formacje obrony cywilnej składają się z oddziałów obrony cywilnej przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych. Formacje obrony cywilnej tworzą, w drodze rozporządzenia, ministrowie a wojewodowie, starostowie, burmistrzowie (prezydenci miast) oraz kierownicy zakładów pracy – w drodze zarządzenia uwzględniając w szczególności skalę występujących zagrożeń – rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną. 

Obowiązki i zadania ludności w przygotowaniu przedsięwzięć obrony cywilnej

Obowiązkowi służby w obronie cywilnej podlegają:

 1. poborowi uznani za zdolnych do służby wojskowej, przeznaczeni do odbycia:
  • zasadniczej służby w oddziałach obrony cywilnej, jeżeli nie korzystają z odroczenia zasadniczej służby wojskowej,
  • szkolenia poborowych w tych oddziałach.
 2. przeznaczeni do tej służby:
  • żołnierze rezerwy nieprzewidziani do służby wojskowej albo do służby w jednostkach zmilitaryzowanych,
  • mężczyźni nie podlegający obowiązkowi służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą sześćdziesiąt lat życia,
  • kobiety począwszy od 1 stycznia roku, którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia.
 3. obowiązkowi odbycia szkolenia poborowych w jednostkach organizacyjnych obrony cywilnej mogą być również poddani przedpoborowi uznani za zdolnych do służby wojskowej, którzy zgłosili się ochotniczo do tego szkolenia.

Obowiązki obywateli polegają na:

 1. odbywaniu służby w obronie cywilnej,
 2. odbywaniu przysposobienia obronnego młodzieży szkolnej,
 3. odbywaniu szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności

Obowiązek służby w obronie cywilnej polega na:

 1. obywania w czasie pokoju:
  • zasadniczej służby lub szkolenia poborowych,
  • ćwiczeń.
 2. pełnieniu w czasie wojny czynnej służby.
Do góry