• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego

Skład Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:

 1. Szef Zespołu Prezydent Miasta Białegostoku.
 2. Pierwszy Zastępca Szefa Zespołu – Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, nadzorujący sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 3. Drugi Zastępca Szefa Zespołu – Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 4. Trzeci Zastępca Szefa Zespołu – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.
 5. Grupa monitorowania, prognoz i analiz.
 6. Grupa operacji i organizacji działań.
 7. Grupa zabezpieczenia logistycznego.
 8. Grupa opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

W skład grupy monitorowania, prognoz i analiz wchodzi:

 1. Kierownik Grupy:
  1. Kierownik Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Biurze Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 2. Członkowie Grupy:
  1. Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,
  2. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku, nadzorujący sprawy zarządzania kryzysowego,
  3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku,
  4. Starszy Inspektor Weterynaryjny do spraw zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych - przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku,
  5. Dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
  6. Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej, Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
  7. Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska,  Urzędu Miejskiego w Białymstoku

W skład grupy operacji i organizacji działań wchodzi:

 1. Kierownik grupy:
  1. Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku;
 2. Członkowie grupy:
  1. Naczelnik Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku,
  2. Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku,
  3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Białymstoku,
  4. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,
  5. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

W skład grupy zabezpieczenia logistycznego wchodzi:

 1. Kierownik grupy:
  1. Zastępca Dyrektora Departamentu Obsługi Urzędu, Urzędu Miejskiego w Białymstoku;
 2. Członkowie grupy:
  1. Przedstawiciel Enea Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku,
  2. Dyrektor Zakładu Produkcji i Eksploatacji Wodociągi Białostockie Sp. z o. o w Białymstoku,
  3. Dyrektor PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rejon Energetyczny Białystok Miasto w Białymstoku,
  4. Kierownik Zarządzania Ruchem Sieci Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku,
  5. Skarbnik Miasta Białegostoku,
  6. Dyrektor Departamentu Obsługi Mieszkańców, Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

W skład grupy opieki zdrowotnej i pomocy społecznej wchodzi:

 1. Kierownik grupy:
  1. Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku;
 2. Członkowie grupy:
  1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  2. Dyrektor Biura Prawnego, Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
  3. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  4. Dyrektor Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku.

Do zadań Zespołu należy:

 • ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
 • przygotowanie propozycji użycia sił i środków niezbędnych do opanowania sytuacji kryzysowej;
 • doradzanie w zakresie koordynacji działań służb, inspekcji i straży w sytuacjach kryzysowych;
 • przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Prezydentowi Miasta wniosków dotyczących wykonywania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w planie Zarządzania Kryzysowego Białegostoku;
 • przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
 • współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 • realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
 • opiniowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Białegostoku.

Szczegółowy zakres działania Zespołu:

 1. Do zadań grupy monitorowania, prognoz i analiz należy:
  • zapewnienie w razie konieczności całodobowych dyżurów przez członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
  • prognozowanie zagrożeń oraz opracowanie i ocena procedur ich likwidacji lub ograniczenia skutków;
  • nadzorowanie systemu ostrzegania i alarmowania;
  • prowadzenie bazy danych o siłach i środkach niezbędnych do efektywnego reagowania (w tym list ekspertów i doradców);
  • zapewnienie stałej wymiany informacji z instytucjami szczebla wojewódzkiego i gminami sąsiednimi powiatu białostockiego;
  • monitorowanie zagrożeń oraz sprawne przekazywanie danych poszczególnym grupom;
  • opracowanie bieżącej dokumentacji z działań;
  • prowadzenie działań w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności;
  • przygotowywanie analiz o zagrożeniach, działaniach oraz wniosków i propozycji rozwoju sytuacji.
 2. Do zadań grupy operacji i organizacji działań należy:
  • koordynowanie działań służb i podmiotów ratowniczych o różnym podporządkowaniu;
  • organizowanie doraźnych działań ratowniczych;
  • organizowanie sztabu akcji ratowniczej;
  • koordynowanie działań ochronno-porządkowych;
  • współdziałanie ze służbami, podmiotami i organizacjami pozarządowymi oraz innymi organami w realizacji zadań w ramach prowadzonych działań;
  • koordynowanie działań medyczno-epidemiologicznych;
  • przeprowadzenie kalkulacji sił i środków oraz określenie potrzeb wynikających z prowadzonych działań;
  • współpraca z mediami w zakresie polityki informacyjnej związanej z prowadzoną akcja ratowniczą.
 3. Do zadań grupy zabezpieczenia logistycznego należy:
  • prowadzenie dokumentacji gospodarki materiałowej.
  • organizowanie zabezpieczenia i dystrybucji posiadanych zapasów logistycznego zabezpieczenia działań;
  • planowanie, realizowanie i nadzorowanie wydatków finansowych;
  • zapewnienie świadczeń osobistych i rzeczowych;
  • szacowanie szkód i strat;
  • zabezpieczenie logistyczne ratowników i poszkodowanych;
  • organizowanie napraw sprzętu i wyposażenia;
  • przygotowanie warunków do pracy Zespołu;
  • przedstawienie możliwości zabezpieczenia potrzeb na sprzęt i środki niezbędne do prowadzenia działań;
  • prowadzenie dokumentacji gospodarki materiałowej.
 4. Do zadań grupy opieki zdrowotnej i pomocy społecznej należy :
  • koordynowanie działań medyczno – sanitarnych;
  • prowadzenie punktu informacji oraz porad prawnych;
  • koordynowanie opieki psychologicznej poszkodowanym i potrzebującym;
  • udzielanie pomocy socjalnej;
  • prowadzenie monitoringu wśród poszkodowanych i potrzebujących;
  • współpraca z mediami w zakresie polityki informacyjnej związanej z sytuacją kryzysową;
  • ustalanie potrzeb i organizowanie odbioru, przechowywania i dystrybucji darów;
  • koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  • organizowanie systemu samopomocy społecznej.

 

Zarządzenie nr 906/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

rozmiar: 2.06 MB PDF pobierz
Do góry