• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Programy prewencyjne realizowane na terenie Miasta Białegostoku

„Bezpieczna Taksówka” - „Bezpieczny Przewoźnik”

Organizator: Urząd Miejski, Komenda Miejska Policji,

Uczestnicy: spółki komunikacji miejskiej, korporacje taksówek z terenu miasta, służby dyżurne Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej.

Cel: prowadzenie stałej łączności radiowej pomiędzy stacjami dyspozytorskimi korporacji taksówkowych, spółek komunikacyjnych, oraz służb dyżurnych Policji i Straży Miejskiej - mające na celu przekazywanie informacji o zdarzeniach stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia pasażerów autobusów komunikacji miejskiej, kierowców autobusów i taksówek oraz pasażerów korzystających z usług korporacji. Prowadzona współpraca ma na celu zapobieganie wykroczeniom i przestępstwom na terenie Białegostoku poprzez natychmiastową reakcję służb odpowiedzialnych za poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego na zgłoszenia przekazywane przez kierowców korporacji taksówkowych i kierowców Spółek Komunikacyjnych za pośrednictwem swoich Dyspozytorów.

„Stop patologiom”

Organizator: Urząd Miejski, Podlaski Kurator Oświaty, Policja, ośrodki pomocy społecznej i interwencji kryzysowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych

Cel: podejmowanie szeregu działań profilaktycznych mających na celu zmniejszenie i zapobieganie patologiom i demoralizacji dzieci i młodzieży na terenie miasta Białegostoku, jak też ograniczenie ilości zdarzeń z udziałem nieletnich, oraz zapobieganie eskalacji przemocy w rodzinie.

„Bezpieczna droga do szkoły”

Organizator: Urząd Miejski, Policja, 
Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, kadra nauczycielska placówek oświatowo-wychowawczych,

Cel: zapewnienie bezpieczeństwa w rejonach szkół oraz dróg prowadzących do szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, oraz propagowanie wśród dzieci wiedzy dotyczącej zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zasad udzielania pomocy ofiarom wypadków.

Targi profilaktyczne

Targi Profilaktyczne pod nazwą „Znajdź czas dla swojego dziecka” organizowane są przez Urząd Miejski w Białymstoku i Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku od ponad 10 lat. Na przełomie minionych lat impreza zmieniała swój charakter i cele. Początkowo funkcjonowała w ramach programu „Bezpieczne miasto” jako wystawa służb ratowniczych. Od 2003 r. roku w ramach ogólnopolskiej kampanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii pn. „Znajdź czas dla swojego dziecka” organizowany był festyn rodzinny a następnie Targi Profilaktyczne pod tą samą nazwą. Były to imprezy plenerowe, adresowane do dzieci, młodzieży i rodziców. Ich celem było promowanie alternatywnych form spędzania wolnego - rodzinnego czasu poprzez prezentowanie gier edukacyjnych, zabaw integrujących rodzinę, oraz pod postacią konferencji szkoleniowych skierowanych do pedagogów, psychologów i innych osób pracujących na co dzień z młodzieżą w zakresie działań profilaktycznych dot. problematyki przemocy i uzależnień.

Targi… w 2009 roku

W dniu 13 września 2009 r. w godz. 13.00 – 17.00 w SPODKACH po raz kolejny Urząd Miejski w Białymstoku we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku zorganizowały imprezę profilaktyczną pn. „Znajdź czas dla swojego dziecka”. Jej współorganizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Tym razem nacisk położono przede wszystkim na elementy edukacyjne, dotyczące bezpieczeństwa ogólnego, w ruchu drogowym i obiektach. 

W trakcie części plenerowej Targów zaplanowano prezentację służb mundurowych w postaci wystawy sprzętu służbowego Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. Przeprowadzono także symulowaną ewakuację ze Spodków, którą zorganizowali białostoccy strażacy. Uczestnicy imprezy mogli też nauczyć się właściwego reagowania podczas wypadków drogowych, sposobów udzielania pomocy przedmedycznej czy też bezpiecznych zachowań w kontakcie ze zwierzętami. Dodatkowo podsumowaniem prezentowanej tematyki z zakresu bezpieczeństwa ogólnego było przeprowadzenie rodzinnego konkursu „Dorośli kontra dzieci”.

Nie zabrakło również gier i zabaw rodzinnych, konkursów i działań animacyjnych (gry logiczne, malowanie twarzy, robienie biżuterii itp.).
W czasie trwania Targów była także możliwość honorowego oddania krwi w specjalistycznym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

„Mój Dzielnicowy”

Program ma na celu kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowania przez Policję działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Cyklicznie od 2003r. w ramach Programu organizowany jest przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku „ Konkurs na najlepszy Rewir Dzielnicowych Miasta Białegostoku”. Głównym celem konkursu jest podniesienie rangi pracy dzielnicowych i stworzenie modelu działań motywacyjnych do jak najlepszego wykorzystania umiejętności i wiadomości, a tym samym rozwijania pracy w pożądanym kierunku, jakim jest pomoc społeczeństwu i wrażliwość na potrzeby ludzi, oraz zmotywowanie dzielnicowych do poszukiwania nowatorskich rozwiązań w dziedzinie prewencji. W 2005 roku rozszerzono zakres konkursu o zespoły dzielnicowych z terenu powiatu białostockiego i zorganizowano konkurs „Na Najlepszy Rewir Dzielnicowych Miasta Białegostoku i Powiatu Białostockiego” pod patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku i Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

W dniu 28 kwietnia 2009 roku rozstrzygnięto konkurs pn. „NAJLEPSZY DZIELNICOWY MIASTA BIAŁEGOSTOKU ORAZ POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO” realizowany przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w ramach programu „Mój dzielnicowy”. Najwyżej oceniono pracę zespołu konkursowego z III Komisariatu Policji w Białymstoku, który realizował projekt autorski i polegał na pomocy ofiarom przemocy domowej w podległym rejonie poprzez min. nawiązanie ścisłej współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Słoneczny Stok”- mającej na celu ujawnianie przypadków tzw. cichej przemocy, zamieszczenie na stronie internetowej w/w spółdzielni prezentacji na temat przemocy, kolportaż ulotek i plakatów, nawiązanie bezpośredniego kontaktu z duszpasterzami katolickimi i prawosławnymi poprzez wspólne wizyty w rodzinach dotkniętych przemocą i objętych procedurą Niebieskiej Karty.

„Bezpieczeństwo Dziecka”

Policjanci i Straż Miejska poprzez spotkania, pogadanki, festyny, imprezy otwarte i konkursy przekazują wiedzę z zakresu unikania zagrożeń związanych z niebezpiecznymi zabawami w domu oraz podczas wakacji i ferii zimowych np. nad wodą, w lesie, jak również z zakresu bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym oraz zagrożeń związanych z kontaktem z osobą nieznaną dziecku, bądź agresywnie zachowującym się psem.

Spotkanie dzieci z policjantem

Strażnik miejski przebiera dziecko w wyposażenie Straży Miejskiej

„Bezpieczna komórka”

Program ma na celu ograniczanie liczby zdarzeń przestępczych, w których przedmiotem zaboru jest telefon komórkowy, w tym przede wszystkim ograniczenie czynów popełnianych przez nieletnich na szkodę nieletnich. 

W ramach programu prowadzone są spotkania edukacyjne z młodzieżą, rodzicami, kadrą pedagogiczną. Kreowane są właściwe postawy skierowane na ochronę telefonu komórkowego przed kradzieżą. Propagowanie prowadzonych działań w tym zakresie następuje, również poprzez kolportaż ulotek, akcje planktowe, informacje w lokalnych mediach.

„Patrol szkolny”

Programu polega na prowadzeniu wspólnych patroli Policji ze Strażą Miejską w rejonach wszystkich szkół na terenie miasta Białegostoku. 
Celem patroli jest zwiększenie bezpieczeństwa na terenach należących do placówek oświatowych oraz w ich pobliżu, jak również eliminowanie zagrożeń i zjawisk patologicznych wśród dzieci młodzieży szkolnej (narkotyki, alkohol, papierosy), oraz zapobieganie zachowaniom przestępczym młodocianych i ich agresywnym zachowaniom wobec rówieśników.

Samochód policyjny z dodatkowymi oznaczeniami "Patrol szkolny"

„Znakowanie mienia”

Celem działań jest znakowanie przedmiotów wartościowych ( sprzęt audio, komputery, rzeczy wartościowe) znajdujących się w mieszkaniach które mogą się stać łupem złodziei. Policjanci z Komedy Miejskiej Policji za pomocą markerów tajnopiszących nanoszą specjalne kody oraz dane właściciela przedmiotu i umieszczają w bazach danych jednostek Policji. Niniejsze przedsięwzięcie realizują dzielnicowi którzy prowadzą znakowanie w domach osób zainteresowanych.

Policjant znakuje sprzęt komputerowy

Policjant znakuje rower

„Stop bezmyślności”

Podlaska Policja, wspólnie ze Strażą Miejską w zakresie działań zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, realizuje projekt pn. „Stop bezmyślności”, którego głównym celem jest ukazanie społeczeństwu faktycznych przyczyn niebezpiecznych zdarzeń z udziałem psów, a także uświadomienie ich właścicielom obowiązków wynikających z faktu posiadania czworonogów.

Główne cele kampanii to:

  • ukazanie faktycznych przyczyn wypadków z udziałem psa,
  • ograniczenie liczy pogryzień przez psy,
  • wzmożenie działań służb interwencyjnych w sytuacjach związanych z brakiem odpowiedzialności właścicieli psów czy niebezpieczeństwem ze strony psów bezpańskich,
  • propagowanie prawidłowych metod i form sprawowania opieki i kontaktu z psem,
  • propagowanie właściwych postaw w przypadku ataku psa,
  • edukowanie w zakresie odpowiedzialności prawnej właściciela za zachowanie psa.

Strażnik Miejski z psem policyjnym

Ważne adresy

Komenda Miejska Policji w Białymstoku
ul. Gen Bema 4
15-369 Białystok
Tel. 85 745 59 97
997
112 (z telefonu komórkowego)

Komenda Miejska Policji w Białymstoku

Straż Miejska w Białymstoku
ul. Składowa 11
15-399 Białystok

Straż Miejska w Białymstoku

Razem Bezpieczniej - Rządowy Program

Do góry