• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Kompetencje Prezydenta

Kompetencje Prezydenta

Prezydent Miasta, zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym, jest organem wykonawczym samorządu gminy.

Do jego zadań należy:

 • przygotowywanie projektów i wykonywanie uchwał Rady,
 • zbieranie danych i analizowanie zjawisk we wszystkich istotnych dziedzinach funkcjonowania miasta, w tym również w dziedzinach podległych administracji rządowej oraz składanie Radzie sprawozdań wraz z wnioskami,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 • udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta nie posiadających osobowości prawnej do zarządzania mieniem tych jednostek oraz wyrażenie zgody na dokonywanie czynności przekraczających zakres stałych umocowań,
 • wykonywanie zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych przepisami prawa do kompetencji Prezydenta.

Prezydent Miasta Białegostoku sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Departamentu Prezydenta Miasta,
 2. Departamentu Strategii i Rozwoju,
 3. Departamentu Komunikacji Społecznej,
 4. Biura Audytu Wewnętrznego,
 5. Biura Funduszy Europejskich,
 6. Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
 7. Biura Nadzoru Właścicielskiego,
 8. Biura Prawnego,
 9. Biura Rady Miasta,
 10. Biura Zamówień Publicznych,
 11. Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,
 12. Samodzielnego stanowiska pracy ds. bhp.
Do góry