• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Opieka nad dzieckiem i rodziną

Wspieranie rodziny

Asystent rodziny

Zadania asystenta rodziny określa art. 15.1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wspieranie rodziny to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Skuteczna ochrona dzieci i pomoc rodzicom jest osiągana dzięki współpracy wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących na rzecz rodziny.

Zadaniem asystenta rodziny jest:

 • wspieranie rodziny przeżywającej trudności w opiece i wychowywaniu dzieci,
 • pomaganie w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Zespół ds. Asysty Rodzinnej funkcjonuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Mieszkańcy Białegostoku, którzy chcą otrzymać wsparcie asystenta rodziny powinni zgłaszać się do Zespołów Pracowników Socjalnych adekwatnie do miejsca zamieszkania.

Asystentura rodzinna prowadzona jest również w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „Droga”. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny NASZ DOM przy ul. Proletariackiej 21, obejmuje pomocą rodziny w kryzysach, wieloproblemowe i dysfunkcyjne, z ograniczoną władzą rodzicielską z powodu niewypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Prowadzona przez zespół wychowawców, specjalistów i asystentów rodzinnych systemowa praca z rodziną ma na celu przywrócenie lub usprawnienie funkcjonowania rodziny.

Placówki wsparcia dziennego

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. Na terenie Miasta Białegostoku funkcjonują placówki wsparcia dziennego prowadzone przez organizacje pozarządowe i podmioty niepubliczne oraz dwie placówki prowadzone przez Miasto działające w strukturach Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku:

 • Świetlica Dziennego Pobytu dla Dzieci ul. Barszczańska 18
 • Świetlica dla dzieci ul. Nowogródzka 5/1

 


 

Zasady uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Miasta Białegostoku, wzory dokumentów niezbędnych do jego uzyskania oraz prawidłowość postępowania w sytuacji zaprzestania jej prowadzenia

I.Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.), zwana dalej ustawą.

II. Informacje ogólne:

Placówkę wsparcia dziennego prowadzi:

 • gmina,
 • podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  , którym może być organizacja pozarządowa prowadząca działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej bądź osoba prawna i jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej,
 • lub podmiot, który uzyskał zezwolenie Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

Na podstawie art. 18 §2 ustawy, nie jest wymagane posiadanie zezwolenia Prezydenta Miasta Białegostoku na prowadzenie placówki wsparcia dziennego przez podmiot działający na zlecenie gminy, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego na podstawie art. 190 ustawy  o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej. W tym przypadku, możliwość realizacji tego zadania, tj. prowadzenia placówki wsparcia dziennego zgodnie
z obowiązującymi przepisami podlega ocenie na etapie prowadzonego postępowania konkursowego.

 

Formy placówki wsparcia dziennego (art. 24 ustawy):

 • opiekuńcza, w tym koła zainteresowań, świetlice, kluby i ogniska wychowawcze (placówka zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań),
 • specjalistyczna (placówka organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne oraz realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię),
 • praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę (realizacja działań animacyjnych
  i socjoterapeutycznych),
 • połączona forma określona w pkt 1-3.

Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, należy złożyć pisemny wniosek.

III. Sposób postępowania podczas rejestracji:

W celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, należy złożyć wypełniony w całości wniosek.

 Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;
 • odpis z właściwego rejestru;
 • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;
 • statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
 • regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
 • informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • dokumenty poświadczające kwalifikacje kierownika placówki oraz kadry zatrudnionej w placówce, w tym: wychowawców, pedagoga, psychologa, osoby prowadzącej terapię, opiekuna dziecięcego;
 • oświadczenia dotyczące władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnego, niekaralności (w związku z art. 25, 26, 27 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej – dotyczy pracowników placówki);
 • pozytywną opinię komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej  oraz pozytywną opinię właściwego państwowego inspektora sanitarnego (art.18b ust. 2 ustawy).

Uwaga:

Pkt 1 i 9 nie stosuje się do placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę (art. 19 ust. 2 ustawy).

W związku z faktem, iż procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wymaga przekazania danych osobowych innych niż dane podmiotu ubiegającego się o jego wydanie (pkt 7 i 8), Wnioskodawca na etapie ich pozyskiwania zobowiązany jest  do zrealizowania obowiązku informacyjnego względem osób fizycznych, których dane przekazuje, wynikającego z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, 119, str. 1, sprost. Dz.Urz.UE.L.2018.127.2) – (w skrócie zwanego „RODO”). 

Dołączone do wniosku dokumenty powinny być kopiami dokumentów potwierdzonymi „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione.

IV. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia nastąpi w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Przed wydaniem zezwolenia pracownicy Urzędu Miejskiego w Białymstoku dokonują wizytacji lokalu, aby ustalić czy placówka zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi. W trakcie wizytacji lokalu pracownicy mogą żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów innych niż stanowiące załączniki do wniosku.

 Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony (art. 20 ustawy) w formie pisemnej.

 Od momentu uzyskania zezwolenia podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w placówce wsparcia dziennego.

 Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nie podlega opłacie skarbowej.

 

V. Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

 

VI. Jednostka odpowiedzialna:

Departament Spraw Społecznych - Referat Spraw Społecznych, ul. Bema 60/1, 15-370 Białystok

 

VII. Odmowa wydania zezwolenia (zgodnie z art. 21 ustawy) nastąpi, w przypadku gdy:

 • podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie;
 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej  
    

VIII. Zasady cofnięcia wydanego zezwolenia (zgodnie z art. 22 ustawy):

Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:

 • 1) przestał spełniać warunki określone w ustawie;
 • 2) nie przedstawi na żądanie Prezydenta Miasta Białegostoku, w wyznaczonym terminie, aktualnych dokumentów, o których mowa w art. 19 ustawy.

Prezydent Miasta Białegostoku wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo  na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji.

Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, o którym mowa wyżej, Prezydent Miasta Białegostoku cofa zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

IX. Prawidłowość postępowania w sytuacji wystąpienia zmiany stanu faktycznego, w tym zaprzestania prowadzenia placówki wsparcia dziennego

Jeśli zmieni się stan faktyczny, w tym zmianie ulegnie jakikolwiek dokument stanowiący załącznik do wniosku na podstawie, którego zostało wydane Zezwolenie Prezydenta Miasta Białegostoku  na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, podmiot prowadzący placówkę zobowiązany jest
do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

W przypadku zakończenia działalności placówki wsparcia dziennego, podmiot ją prowadzący powinien zgłosić ten fakt organowi nadzorującemu, z kolei ten w następstwie wszczętego postępowania administracyjnego wyda decyzję o wygaśnięciu zezwolenia Prezydenta Miasta Białegostoku na prowadzenie placówki wsparcia dziennego (art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 kpa).

 

Otrzymanie decyzji o wygaśnięciu bądź cofnięciu ówcześnie posiadanego zezwolenia Prezydenta Miasta Białegostoku na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nie skutkuje brakiem możliwości wystąpienia z wnioskiem o ponowne jego wydanie.

 

X. Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, cofnięcia zezwolenia oraz decyzji o jego wygaśnięciu odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od doręczenia w/w decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Oświadczenie - wersja edytowalna

rozmiar: 13.71 KB DOCX pobierz

Wniosek o wydanie zezwolenia - wersja edytowalna

rozmiar: 34.41 KB DOCX pobierz

Wykaz placówek wsparcia dziennego - aktualizacja 26.04.2022 r.

rozmiar: 42.5 KB XLS pobierz

Zarządzenie Nr 836 z dn. 18.10.2021 r.

rozmiar: 4.29 MB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 836 z dn. 18.10.2021 r.- do odczytu

rozmiar: 138.5 KB DOC pobierz

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

ul. Malmeda 8
15-440 Białystok
tel.: 85 678 3100, 85 678 3119

Godziny otwarcia

wtorek w godz. 8.00-16.00
pozostałe dni robocze w godz. 7.30-15.30

Zespół ds. Asysty Rodzinnej

ul. Biała 13/33
15-434 Białystok
tel.: 85 688 6390; 85 688 6391

Szkoła Rodzenia

ul. Gen. Józefa Bema 89D
15-548 Białystok
tel.: 85 741 5895
szkolarodzenia.bialystok@wp.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek  8.00-18.00

Do góry