Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Opieka nad dzieckiem i rodziną

Wspieranie rodziny

Asystent rodziny

Zadania asystenta rodziny określa art. 15.1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wspieranie rodziny to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Skuteczna ochrona dzieci i pomoc rodzicom jest osiągana dzięki współpracy wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących na rzecz rodziny.

Zadaniem asystenta rodziny jest:

 • wspieranie rodziny przeżywającej trudności w opiece i wychowywaniu dzieci,
 • pomaganie w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Zespół ds. Asysty Rodzinnej funkcjonuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Mieszkańcy Białegostoku, którzy chcą otrzymać wsparcie asystenta rodziny powinni zgłaszać się do Zespołów Pracowników Socjalnych adekwatnie do miejsca zamieszkania.

Asystentura rodzinna prowadzona jest również w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „Droga”. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny NASZ DOM przy ul. Proletariackiej 21, obejmuje pomocą rodziny w kryzysach, wieloproblemowe i dysfunkcyjne, z ograniczoną władzą rodzicielską z powodu niewypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Prowadzona przez zespół wychowawców, specjalistów i asystentów rodzinnych systemowa praca z rodziną ma na celu przywrócenie lub usprawnienie funkcjonowania rodziny.

Placówki wsparcia dziennego

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. Na terenie Miasta Białegostoku funkcjonują placówki wsparcia dziennego prowadzone przez organizacje pozarządowe i podmioty niepubliczne oraz dwie placówki prowadzone przez Miasto działające w strukturach Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku:

 • Świetlica Dziennego Pobytu dla Dzieci ul. Barszczańska 18
 • Świetlica dla dzieci ul. Nowogródzka 5/1


Zasady uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Miasta Białystok.

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332), zwana dalej ustawą.

II. Informacje ogólne:

Placówkę wsparcia dziennego prowadzi:

 1. gmina,
 2. podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 3. lub podmiot, który uzyskał zezwolenie Prezydenta Miasta Białegostoku,
 4. do podmiotów o których mowa w pkt. 2 (w odniesieniu do art. 190 ustawy) zalicza się:
  • organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej. 

Formy placówki wsparcia dziennego (art. 24 ustawy):

 1. opiekuńcza, w tym koła zainteresowań, świetlice, kluby i ogniska wychowawcze (placówka zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizowanie czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań),
 2. specjalistyczna (placówka organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne oraz realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię),
 3. praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę (realizacja działań animacyjnych i socjoterapeutycznych),
 4. połączona forma określona w pkt 1-3. 

Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, należy złożyć pisemny wniosek.

III. Sposób postępowania podczas rejestracji:

W celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, należy złożyć wypełniony w całości wniosek.

 1. Do wniosku należy dołączyć:
  1. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;
  2. odpis z właściwego rejestru;
  3. oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;
  4. pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, oraz najbliższym jego otoczeniu, mając na uwadze specyfikę placówki;
  5. statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
  6. regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
  7. informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o nie zaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych;
  8. dokumenty poświadczające kwalifikacje kierownika placówki oraz kadry zatrudnionej w placówce: wychowawców, pedagoga, psychologa;
  9. oświadczenia dotyczące władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnego, niekaralności (w związku z art. 25, 26, 27 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – dotyczy pracowników placówki).
 2. Niepubliczne placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego, działające na podstawie przepisów dotychczasowych, po upływie okresu pozwalającego na funkcjonowanie bez osiągnięcia standardów określonych w ustawie, mogą prowadzić działalność w terminie określonym w art. 228 ust. 3, jeżeli zapewnią dzieciom bezpieczne  i higieniczne warunki pobytu, co zostanie stwierdzone przez Prezydenta Miasta Białegostoku zgodnie z art. 228 ust. 5 ustawy, poprzez wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

Wydanie ww. zezwolenia nastąpi w sytuacji, jeżeli placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego spełnia następujące warunki:

 • posiada pozytywną opinię komendanta Państwowej Straży Pożarnej  w zakresie ochrony przeciwpożarowej pomieszczeń,
 • zapewnia utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie, są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje,
 • podłoga oraz ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w pomieszczeniach,
 • w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C,
 • zapewnia dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą, takich jak: umywalka lub inne urządzenie do utrzymania higieny osobistej dzieci,
 • zapewnia miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci,
 • zapewnia miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej,
 • w placówce znajduje się wyposażona apteczka wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy,
 • spełnia pozostałe warunki określone w ustawie.

Uwaga:

Pkt 1 lit. a i d nie stosuje się do placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Dołączone do wniosku dokumenty powinny być kopiami dokumentów potwierdzonymi „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione. 

IV. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia nastąpi w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Przed wydaniem zezwolenia pracownicy Urzędu Miejskiego w Białymstoku dokonują wizytacji lokalu, aby ustalić czy placówka zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi. W trakcie wizytacji lokalu pracownicy mogą żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów innych niż stanowiące załączniki do wniosku.

Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony w formie pisemnej.

Od tego momentu podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w placówce wsparcia dziennego.

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego nie podlega opłacie skarbowej.

V. Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Białymstoku

ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok 

VI. Jednostka odpowiedzialna:

Departament Spraw Społecznych

Referat Spraw Społecznych

ul. Bema 60/1, 15-370 Białystok 

VII. Odmowa wydania zezwolenia (zgodnie z art. 21 ustawy) nastąpi, w przypadku gdy:

 • podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie;
 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem. 

VIII. Zasady cofnięcia wydanego zezwolenia:

Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:

 • przestał spełniać warunki określone w ustawie,
 • nie przedstawi na żądanie Prezydenta Miasta Białegostoku, w wyznaczonym terminie, aktualnych dokumentów, o których mowa w art. 19 ustawy, 

Prezydent Miasta Białegostoku wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, o którym mowa wyżej, Prezydent Miasta Białegostoku cofa zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

IX. Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub cofnięciu zezwolenia odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Informacja Prezydenta Miasta Białegostoku

rozmiar: 440,78 KB PDF pobierz

Oświadczenie

rozmiar: 288,84 KB PDF pobierz

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

rozmiar: 1,17 MB PDF pobierz

Zasady uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Miasta Białystok

rozmiar: 1,26 MB PDF pobierz

Wykaz placówek wsparcia dziennego - aktualizacja 12.08.2021r.

rozmiar: 45 KB XLS pobierz

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

ul. Malmeda 8
15-440 Białystok
tel.: 85 678 3100, 85 678 3119

Godziny otwarcia

wtorek w godz. 8.00-16.00
pozostałe dni robocze w godz. 7.30-15.30

Zespół ds. Asysty Rodzinnej

ul. Biała 13/33
15-434 Białystok
tel.: 85 688 6390; 85 688 6391

Szkoła Rodzenia

ul. Gen. Józefa Bema 89D
15-548 Białystok
tel.: 85 741 5895
szkolarodzenia.bialystok@wp.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek  8.00-18.00

Do góry