Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Osoby bezdomne

Pomoc osobom bezdomnym

Widzisz osobę bezdomną, nie bądź obojętny, zareaguj, pomóż, zgłoś

 • Pracownikowi socjalnemu Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 11 zajmującemu się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku pomocą osobom bezdomnym. Zespół mieści się w Białymstoku przy ul. Białej 13/33, tel. 85 6537356

       czynny jest w poniedziałek: 800 – 1700

       wtorek, środa, czwartek, piątek: 730  – 1530                

 • Policji tel. 997
 • Pogotowiu Ratunkowemu tel. 999                   
 • Straży Miejskiej  tel. 986
 • Wybierz numer alarmowy tel. 112

  lub pracownikowi socjalnemu jednego z niżej wymienionych Zespołów Pracowników Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku,

       Zespoły czynne są w poniedziałek: 800 – 1700,

       wtorek, środa, czwartek, piątek: 730 – 1530

Nr 1 – ul. Mieszka I 8 C - tel. 85 7482028                    

Nr 2 – ul. Siewna 2 - tel. 85 6751272                  

Nr 3 – ul. Sienkiewicza 53 - tel. 85 6538664                  

Nr 4 – ul. Radzymińska 16 - tel. 85 6526902                    

Nr 5 – ul. Gen. Józefa Hallera 8 - tel. 85 6532304                  

Nr 6 – ul. Bema 2 - tel. 85 7470383                  

Nr 7 – ul. Storczykowa 5 - tel. 85 6546978                  

Nr 8 – ul. Swobodna 24 - tel. 85 6532369 

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych  800 444 989 (dla województwa podlaskiego)

OFERTA POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM

Celem uzyskania pomocy osoba bezdomna potrzebująca wsparcia powinna zgłosić się do Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 11, tel. 85 6537356, który mieści się w Białymstoku przy ul. Białej 13/33

MOPR ul. Malmeda 8, pokój nr 1, tel. 85 6783119 - udzielanie informacji dotyczących zasad przyznawania świadczeń, poradnictwo socjalne i prawne

a także do następujących placówek:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 7445 027 lub 85 7445 028

 • Ośrodek dostępny jest całodobowo, dysponuje liczbą 15 miejsc hostelowych (możliwość dostawienia 2 łóżek) dla kobiet (także z dziećmi) będących w sytuacji kryzysowej spowodowanej przemocą w rodzinie, żałobą, katastrofą itp.
 • Formy pomocy: poradnictwo psychologiczne, socjalne i prawne, udział w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym dla Osób Stosujących przemoc w Rodzinie, warsztat „Szkoła dla rodziców”, dzieci mogą skorzystać z udziału w grupie socjoterapeutycznej oraz Treningu Umiejętności Społecznych
 • Mieszkańcy mają możliwość korzystania z kuchni, pralni, pokoju relaksacyjnego, łazienki, toalety, w razie potrzeby istnieje dostęp do Internetu
 • Maksymalny czas pobyt w OIK do 3 miesięcy

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „ELEOS” w Białymstoku, ul. Warszawska 47, tel.  85 7328 907

 • Jadłodajnia dla osób bezdomnych czynna w okresie IX - IV, wydawanie zupy od poniedziałku do piątku o godz. 1300 (jadłodajnia może przyjąć 50 osób)
 • Punkt Pomocy Doraźnej (wydawanie odzieży, żywności, realizacja recept, pomoc w pisaniu pism urzędowych); punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1400
 • Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - czynny w każdy poniedziałek i środę w godz. 1510 – 1810 (dyżur terapeuty uzależnień)
 • Łaźnia dla mężczyzn i kobiet czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w   godz. 900 – 1300, pralnia czynna w środy o godz. 900 – 1300
 • Świetlica dla osób bezdomnych (dla kobiet i mężczyzn) czynna od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1300 (w świetlicy może przebywać 50 osób)
 • Grupa wsparcia dla osób bezdomnych w środy godz. 930 – 1130
 • Dyżury kuratora sądowego w czwartki o godz. 1100

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Branickiego 25, (klatka I, piętro XI, domofon 200) tel. 85 7412 882

 • Stołówka dla kobiet i mężczyzn: wydawanie obiadów, w tym osobom bezdomnym, po uprzednim zakwalifikowaniu (nie więcej niż 35 osób) w dni robocze w godz. 1200 – 1400
 • Wydawanie odzieży, bielizny, obuwia w dni robocze w godz. 1200 – 1400

Fundacja „SPE SALVI” ul. Warszawska 50, tel. 85 7320 134 lub 790 671 995

 • Centrum Sreetworkingu czynne: poniedziałek - piątek w godz. 900 – 1300
 • Streetworking - docieranie do osób bezdomnych w ich miejscu przebywania, interwencje, rozmowy wspierające, pomoc, rzecznictwo w urzędach, instytucjach, szpitalach, pomoc w znalezieniu pracy, mieszkania, instytucji pomocowych
 • Wsparcie terapeutyczne z zakresu uzależnień - środa w godz. 900 – 1300
 • Porady prawne - środa w godz. 900 – 1300

Noclegownia Mężczyzn Św. Brata Alberta Caritas Archidiecezji Białostockiej, ul. Sienkiewicza 81/9, tel. 85 6750 906 lub 664 762 880

 • Noclegownia z dziennym pobytem czynna jest całodobowo – 70 miejsc
 • Noclegownia doraźna czynna jest: od X do III w godz. 1800 – 800 oraz od IV do IX w godz. 1900 – 700 30 miejsc. Osoby korzystające z Noclegowni doraźnej przyjmowane są do godz. 2130
 • Noclegownia całodobowa zapewnia 3 posiłki, zajęcia aktywizująco-integracyjne od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1300, wydawanie odzieży i obuwia na bieżąco, korzystanie z sanitariatów
 • Noclegownia doraźna - formy pomocy: możliwość noclegu, korzystanie z   sanitariatów, ciepły posiłek, możliwość przygotowania i spożycia ciepłego napoju
 • Wydawanie posiłków regeneracyjnych osobom spoza Noclegowni od poniedziałku do piątku w godz. 1530 – 1900, możliwość korzystania z łaźni: wtorek i czwartek w godz. 1000 – 1300, wydawanie odzieży i obuwia w miarę posiadanych środków i potrzeb
 • Noclegownia zapewnia pomoc specjalistów: gabinet konsultacji pielęgniarskiej, doradca zawodowy, zajęcia aktywizująco-integracyjne, opieka duszpasterska

Noclegownia Kobiet Św. Matki Teresy z Kalkuty Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Raginisa 55, tel. 85 675 09 50 lub 664 762 880

 • Noclegownia dysponuje 18 miejscami noclegowymi
 • Placówka czynna: w okresie X – III w godz. 1800 – 800, a w niedziele, święta lub podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych całodobowo w okresie IV – IX w godz. 1900 – 700
  Bezdomne kobiety przyjmowane są do godziny 2130
 • Możliwość korzystania z sanitariatów, przygotowania posiłku i spożycia ciepłego napoju, korzystania ze świetlicy, pralni oraz suszarni

Ogrzewalnia – Noclegowania - Schronisko dla Osób Bezdomnych Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” w Białymstoku, ul. Grunwaldzka 76, tel. 500 191 198 lub 85 674 87 17

 • Ogrzewalnia dla mężczyzn całodobowa, dysponuje 50 miejscami pobytu oraz 16 miejscami noclegowymi, posiłki: śniadanie 730, obiad 1330, kolacja 1830
 • Możliwość skorzystania z biblioteki, TV, kąpieli, pralni, przygotowania gorącego napoju, otrzymania odzieży, skorzystania z komputera we wtorki o godz. 1600 – 1900, otrzymania informacji nt. dostępnych form pomocy dla osób bezdomnych
 • Dyżur pracownika socjalnego w środy, czwartki, piątki w godz. 800 – 1600
 • Porady psychologa wtorek 800 – 900, środa 1500 – 1700, czwartek 800 – 1300 oraz 1600 – 1900, piątek 800 – 1400
 • Spotkania motywujące do porzucenia szkodliwego stylu życia wtorek godz. 1600
 • Opieka duszpasterska
 • Noclegownia dla kobiet i mężczyzn – 32 miejsca noclegowe
 • Schronisko dla osób bezdomnych niesamodzielnych – 18 miejsc, skierowanie na podstawie decyzji MOPR

Noclegownia dla mężczyzn w Izbie Wytrzeźwień w Białymstoku, ul. Zaściańska 84, tel. 85 7433 998 lub 85 7433 997

 • Noclegownia funkcjonuje jedynie w okresie zimowym, w czasie ostrych mrozów, posiada do dyspozycji 20 miejsc
 • Możliwość noclegu tylko dla mężczyzn w godz. 1900 – 700 (przyjmowanie w godz. 1900 – 2300)
 • Możliwość wypicia gorącej kawy, skorzystania z prysznica, toalety, a w umotywowanych przypadkach z porady lekarskiej

Noclegownia Fundacji Dialog, ul. Kolejowa 26 A, tel. 85 742 40 90 lub 608 869 171 lub 664 762 880

 • Fundacja prowadzi w Białymstoku Noclegownię – 34 miejsca, która przeznaczona jest dla następujących osób:
 • bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością rodzin, samotnych matek i ojców z dziećmi,
 • bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością rodzin cudzoziemców i uchodźców.  Rodziny korzystające ze schronienia w placówce są pod stałą opieką opiekuna i pracownika socjalnego, których zadaniem jest wsparcie we wszelkich pojawiających się trudnościach w uzyskaniu samodzielności.

Noclegownia Ośrodek Readaptacji dla Bezdomnych Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” w Białymstoku, ul. Świętojańska 2 A, tel. 85 732 24 12 lub 602 577 424

 • Placówka dysponuje 23 miejscami całodobowego pobytu (pobyt do 2 lat)
 • Przyjęcie do placówki (w godz. 900 – 1700) następuje po wcześniejszym uzgodnieniu przez kuratora zawodowego, zakład karny lub pracownika socjalnego, godziny otwarcia w godz. 600 – 2200
 • Placówka przeznaczona jest dla bezdomnych mężczyzn opuszczających placówki penitencjarne; dysponuje świetlicą, pralnią, kuchnią, sanitariatami
 • Formy pomocy: pobyt całodobowy - nocleg z całodziennym wyżywieniem, wydawanie środków czystości i higieny osobistej, odzieży, obuwia
 • Pedagog, pracownik socjalny; poniedziałek - piątek w godz. 800 – 1800, terapeuta uzależnień środa w godz.1530 – 1700 , dyżury kuratorów zawodowych 1700 – 2000; opiekun bezdomnego w godz. 2200 – 600 (wolontariusz) oraz 600 – 2200
 • Osobom spoza Placówki pomoc świadczona jest od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1700 , w tym gorące posiłki w godz. 1300 – 1400

Centrum Pomocy „Samarytanin” ul. Kolejowa 26, tel. 85 722 25 21

 • wydawanie paczek żywnościowych: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w   godz. 900 – 1500; Wydawanie odzieży: czwartek w godz. 1200 – 1700

Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku, ul. Warszawska 29, tel. 85 741 60 91

 • Wydawanie odzieży w dni robocze w godz. 900 – 1100

Ulotka bezdomni 2018-2019

rozmiar: 36,9 KB DOCX pobierz
Do góry