• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Opieka i wsparcie osób starszych

Osoby wymagające całodobowej opieki

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje umieszczenie w domu pomocy społecznej

Miasto Białystok prowadzi dwa domy pomocy społecznej:

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 - sekretariat tel.: 85 743 35 75, centrala tel.: 85 743 33 67, 85 743 34 65; sekretariat@dpsb.bialystok.pl

 • dla osób dorosłych niepełnosprawnych na 168 miejsc,
 • dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na 102 miejsca,
 • dla osób przewlekle psychicznie chorych na 36 miejsc – Filia w Bobrowej.

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9 - tel.: 85 742 2273; sekretariat@dps.bialystok.pl

 • dla osób przewlekle somatycznie chorych na 184 miejsc.

Dodatkowo, Miasto w ramach otwartego konkursu ofert dofinansowuje Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Warszawie prowadzenie Domu Opieki Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w Białymstoku przy ul. Proletariackiej 8

 • dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym wieku na 25 miejsc

Osoby potrzebujące opieki w miejscu zamieszkania

Osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona i rodzina nie może takiej pomocy jej zapewnić, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze to pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna, pielęgnacja zalecona przez lekarza oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Informację można uzyskać w następujących placówkach:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku ul. Malmeda 8, tel.: 85 678 3100,
 • Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul.Bema 60/1, tel.: 85 869 6550,
 • Zespół Pracowników Socjalnych MOPR Nr 1 ul. Mieszka I 8c, tel.: 85 748 2028,
 • Zespół Pracowników Socjalnych MOPR Nr 2 ul. Siewna 2, tel.: 85 653 8520,
 • Zespół Pracowników Socjalnych MOPR Nr 3 ul.Sienkiewicza 53, tel.: 85 653 8663,
 • Zespół Pracowników Socjalnych MOPR Nr 4 ul.Radzymińska 16, tel.: 85 652 6902,
 • Zespół Pracowników Socjalnych MOPR Nr 5 ul.Berlinga 8, tel.: 85 653 2304,
 • Zespół Pracowników Socjalnych MOPR Nr 6 ul.Bema 2, tel.: 85 747 0383,
 • Zespół Pracowników Socjalnych MOPR Nr 7 ul.Storczykowa 5, tel.: 85 654 6978,
 • Zespół Pracowników Socjalnych MOPR Nr 8 ul.Swobodna 24, tel.: 85 662 8800.

Aktywizacja osób starszych

Wsparciem, poprawą sytuacji i jakości życia osób starszych i samotnych zajmuje się miejska jednostka organizacyjna pomocy społecznej - Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul.Nowogrodzkiej 5/1

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

ul. Malmeda 8
15-440 Białystok
tel.: 85 678 3100, 85 678 3119

Godziny otwarcia

wtorek w godz. 8.00-16.00
pozostałe dni robocze w godz. 7.30-15.30

Do góry