• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Podjęcie uchwały nr LXXV/1038/23 Rady Miasta Białystok z dnia 23 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034 oznacza rozpoczęcie prac nad opracowaniem dokumentu GPR na podstawie ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.).

Opracowanie GPR realizowane jest we współpracy z interesariuszami procesu rewitalizacji, która oznacza możliwość włączenia się różnych podmiotów w realizację działań na obszarze rewitalizacji tj. podobszar Centrum i Dojlidy oraz podobszar Starosielce, wyznaczonym uchwałą Nr LXXIV/1019/23 Rady Miasta Białystok z dnia 18 września 2023 r.

Włączenie interesariuszy w proces rewitalizacji polega m.in. na możliwości zgłaszania koncepcji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do objęcia zapisami GPR. Inicjatorem przedsięwzięcia (projektu) może być każdy podmiot, który zamierza je w dalszej kolejności zrealizować. Zgłaszane projekty powinny spełniać następujące warunki:

 • położenie na jednym z dwóch podobszarów rewitalizacji tj. Centrum i Dojlidy oraz Starosielce;
 • związek z celami procesu rewitalizacji Białegostoku, które obejmują następujące obszary tematyczne:
  1. Spójność społeczno-gospodarcza obszaru rewitalizacji (pożądane projekty z zakresu: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, podnoszenie kapitału społecznego, zwiększeniu integracji społecznej, rozwoju oferty edukacyjnej, rozwoju oferty przemysłu czasu wolnego i wolontariatu, poprawy aktywności społecznej, m.in. seniorów, dzieci i młodzieży, oraz aktywizacji osób nieaktywnych na rynku pracy, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy).
  2. Jakość życia mieszkańców obszaru rewitalizacji (pożądane projekty z zakresu: poprawy stanu zagospodarowania przestrzeni, w tym zmniejszaniu barier architektonicznych, m.in. w budynkach użyteczności publicznej, prace modernizacyjne w obiektach zabytkowych, porządkowanie przestrzeni publicznych, adaptacje istniejącej zabudowy na nowe funkcje, rozbudowy ścieżek rowerowych, poprawy infrastruktury technicznej, poprawa dostępności przestrzeni i zabudowy obszaru rewitalizacji, poprawa stanu technicznego budynków, w tym należących do zasobu komunalnego, podnoszenia efektywności energetycznej i ograniczenia niskiej emisji.
  3. Stan środowiska naturalnego obszaru rewitalizacji (poprawa jakości środowiska naturalnego, poprawa jakości błękitno-zielonej infrastruktury, przeciwdziałanie wyspom ciepła, ograniczające obecność substancji szkodliwych dla zdrowia);
 • wykonalność techniczna i organizacyjna potwierdzona kompletnością informacji wymaganych do ujawnienia w karcie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.

Co do zasady przedsięwzięcie powinno być realizowane na obszarze rewitalizacji, tj. w granicach podobszarów Centrum i Dojlidy oraz Starosielce. Dopuszcza się jednak możliwość zgłaszania przedsięwzięć realizowanych poza obszarem rewitalizacji, jeśli będą one służyć realizacji celów GPR, a ich odbiorcami będą mieszkańcy obszaru rewitalizacji. Dotyczy to zwłaszcza działań o charakterze społecznym, w tym związanych z podnoszeniem kompetencji mieszkańców, poprawy ich aktywności społecznej i zawodowej, zwiększenia udziału mieszkańców obszaru rewitalizacji w ofercie kulturalnej. Projekt położony poza obszarem rewitalizacji wymaga dodatkowego uzasadnienia opisującego jego specyfikę oraz związki z procesem rewitalizacji.

Wszystkie zgłaszane przedsięwzięcia powinny uwzględniać konieczność dostosowania do potrzeb osób o szczególnych potrzebach w zakresie dostępności o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

Inicjatorzy projektów będą mogli aplikować o środki na ich realizację m.in. z Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, a także innych programów, w tym rządowych. Przyznanie dofinansowania ze środków unijnych lub programów rządowych jest niezależne od niniejszego naboru.

W przypadku, gdy projekt będzie polegał na realizacji prac budowlanych, remontowych, konserwatorskich i restauratorskich lub na zagospodarowaniu terenu, podmiot inicjujący zadanie zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości. Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, którego realizacja stanowi zadanie innego podmiotu niż podmiot zgłaszający, wymaga natomiast zgody podmiotu będącego właścicielem nieruchomości, na której planowana jest realizacja projektu.

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie trwał w dniach od 31 października do 22 listopada 2023 r.

Nabór przedsięwzięć odbywa się za pomocą karty projektu załączonej poniżej.

Karty projektów należy zgłaszać w formie papierowej i elektronicznej na przygotowanych formularzach  w następujący sposób:

oraz

 • oryginalny dokument opatrzony podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania projektodawcy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok z dopiskiem: „Departament Strategii i Rozwoju” lub elektronicznie (wymagany podpis elektroniczny) na adres rewitalizacja@um.bialystok.pl (w tytule wiadomości należy wpisać „Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych”). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

WAŻNE!

W projektach/przedsięwzięciach rewitalizacyjnych starających się o wpisanie do Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034 należy obligatoryjne wskazać poniższe informacje:

 1. Nazwa przedsięwzięcia
 2. Dane inicjatora projektu i pozostałych podmiotów uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia, w tym pełna nazwa i dane kontaktowe takie jak, adres e-mail, telefon
 3. Lokalizacja przedsięwzięcia (wskazanie podobszaru/podobszarów, którego dotyczy)
 4. Opis przedsięwzięcia, w tym problemy obszaru rewitalizacji, które rozwiązuje przedsięwzięcie, główny cel projektu oraz zakres realizowanych zadań
 5. Spójność z celami GPR – wyznaczono trzy główne cele:
  1. Poprawa spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji
  2. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji
  3. Poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru rewitalizacji
 6. Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji
 7. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi w tym zakresie
 8. Czas realizacji (w latach obowiązywania GPR tj. 2024-2034)
 9. Szacowana wartość przedsięwzięcia w zł
 10. Źródła finansowania.

Przedsięwzięcia zgłoszone w naborze zostaną zweryfikowane pod względem obszaru i możliwości ich realizacji, spójności z celami procesu rewitalizacji wynikającymi z GPR. Przedsięwzięcia, które spełnią powyższe warunki, zostaną wpisane na listę projektów podstawowych lub uzupełniających GPR.

Miasto Białystok jako organizator naboru, zastrzega sobie możliwość wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia lub skorygowania zgłoszonego projektu, w szczególności w przypadku niekompletnego wypełnienia formularza, niespełnienia zasad naboru lub błędnego zastosowania zapisów wynikających z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Brak odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia będzie skutkowało wyłączeniem projektu z procedury ujęcia w GPR.

Pytania można zgłaszać w czasie trwania naboru na adres e-mail: rewitalizacja@um.bialystok.pl lub telefonicznie pod numerem: 85 879 7308.

Złożenie karty projektu nie jest równoznaczne z wpisaniem projektu do Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034.

Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (do odczytu)

rozmiar: 21.28 KB DOCX pobierz

Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

rozmiar: 327.06 KB PDF pobierz

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

rozmiar: 4.79 MB PDF pobierz

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034

rozmiar: 209.59 KB PDF pobierz

Diagnoza delimitacyjna (do odczytu)

rozmiar: 19.3 MB DOCX pobierz

Diagnoza delimitacyjna

rozmiar: 10.54 MB PDF pobierz
Do góry