• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Białegostoku

Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Białegostoku.

Konsultacje mają na celu poznanie i zebranie opinii, uwag oraz propozycji zmian do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 1. mieszkańcy Białegostoku;
 2. lokalni partnerzy społeczni, w tym z organizacje pozarządowe oraz podmioty,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Białegostoku;
 3. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 28);
 4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą;
 5. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 6. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 7. organy władzy publicznej;
 8. podmioty, inne niż wymienione w pkt 7, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 23 maja 2023 roku do 22 czerwca 2023 roku w następujących formach:

 1. wypełnienie formularza do zgłaszania uwag dostępnego w formie elektronicznej na stronie internetowej www.bialystok.pl oraz www.cas.bialystok.pl oraz papierowej dostępnej w punktach Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1, ul. Branickiego 3/5 i ul. Świętego Rocha 3. Podpisany formularz można złożyć w czasie trwania konsultacji poprzez jeden z poniższych sposobów:
  1. elektronicznie na adres e-mail: rewitalizacja@um.bialystok.pl,
  2. korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Strategii i Rozwoju, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,
  3. osobiście poprzez złożenie do urny konsultacyjnej w jednym z wyznaczonych punktów Urzędu Miejskiego w Białymstoku:
   1. budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1,
   2. budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Branickiego 3/5,
   3. budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Świętego Rocha 3,
 2. wypełnienie anonimowej ankiety online dostępnej pod linkiem: https://www.survio.com/survey/d/F8X1H8Y3B9W7T1V6H
 3. uczestnictwo w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, umożliwiającym omówienie metod wyznaczania proponowanego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 01.06.2023 r. (czwartek) w godzinach od 16:30 do 18:30 w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Świętego Rocha 3 w Białymstoku.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty o dochowaniu terminu decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

W terminie do 20 dni po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich. Zostanie ona opublikowana na stronach internetowych: www.bip.bialystok.pl, www.bialystok.pl oraz www.cas.bialystok.pl.

Projekt uchwaly delimitacyjnej (do odczytu)

rozmiar: 19.54 KB DOCX pobierz

Projekt uchwaly delimitacyjnej

rozmiar: 366.1 KB PDF pobierz

Załącznik do uchwaly - mapa

rozmiar: 4.38 MB PDF pobierz

Załącznik do uchwaly - mapa

rozmiar: 95.8 MB JPG pobierz

Formularz zgłaszania uwag - mieszkańcy (do odczytu)

rozmiar: 43.67 KB DOCX pobierz

Formularz zgłaszania uwag - mieszkańcy

rozmiar: 408.78 KB PDF pobierz

Formularz zgłaszania uwag - podmioty (do odczytu)

rozmiar: 42.35 KB DOCX pobierz

Formularz zgłaszania uwag - podmioty

rozmiar: 480.21 KB PDF pobierz

Diagnoza delimitacyjna (do odczytu)

rozmiar: 10.54 MB PDF pobierz

Obwieszczenie (do odczytu)

rozmiar: 51.5 KB DOC pobierz

Obwieszczenie (skan)

rozmiar: 967.23 KB PDF pobierz

Klauzula informacyjna rewiitalizacja

rozmiar: 15.45 KB DOCX pobierz

Plakat informacyjny

rozmiar: 6.98 MB PDF pobierz

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały delimitacyjnej

rozmiar: 2.09 MB PDF pobierz

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały delimitacyjnej (do odczytu)

rozmiar: 2.89 MB DOCX pobierz
Do góry