• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034

Prezydent Miasta Białegostoku zawiadamia o konsultacjach projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034. Konsultacje mają na celu poznanie i zebranie opinii, uwag oraz propozycji zmian do wyżej wymienionego projektu dokumentu.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 21 grudnia 2023 roku do 19 stycznia 2024 roku w następujących formach:

 • wypełnienie formularza do zgłaszania uwag dostępnego w formie elektronicznej na stronie internetowej www.bialystok.pl oraz www.cas.bialystok.pl oraz papierowej dostępnej
  w punktach Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1, ul. Branickiego 3/5 i ul. Świętego Rocha 3.

Podpisany formularz można złożyć w czasie trwania konsultacji poprzez jeden z poniższych sposobów:

1. elektronicznie na adres e-mail: rewitalizacja@um.bialystok.pl,

2. korespondencyjnie na adres:

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Strategii i Rozwoju
Słonimska 1
15-950 Białystok,

3. osobiście poprzez złożenie do urny konsultacyjnej w jednym z wyznaczonych punktów Urzędu Miejskiego w Białymstoku:

 • budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1,
 • budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Branickiego 3/5,
 • budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Świętego Rocha 3,
 • wypełnienie anonimowej ankiety online dostępnej na stronie internetowej www.bialystok.pl oraz www.cas.bialystok.pl,
 • uczestnictwo w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, umożliwiającym omówienie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034. Spotkanie odbędzie się w dniu 10.01.2024 r. (środa) w godzinach od 16:00 do 18:00 w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Świętego Rocha 3 w Białymstoku.

 

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty o dochowaniu terminu decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Białegostoku;
 • lokalni partnerzy społeczni, w tym z organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Białegostoku;
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 28);
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • podmioty, inne niż wymienione w pkt 7, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034 wraz z formularzami zgłaszania uwag udostępnione wyłożone są w czasie trwania konsultacji w punktach Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1, ul. Branickiego 3/5 i ul. Świętego Rocha 3.

W terminie 14 dni od zakończenia konsultacji zostanie opublikowany raport.

Gminny Program Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034

rozmiar: 5.56 MB PDF pobierz

Gminny Program Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034 - do odczytu

rozmiar: 23.29 MB DOCX pobierz

ZAŁĄCZNIK nr 1 GPR Białystok

rozmiar: 23.81 MB PDF pobierz

Formularz zgłaszania uwag - mieszkańcy

rozmiar: 158.27 KB PDF pobierz

Formularz zgłaszania uwag - mieszkańcy - do odczytu

rozmiar: 43.85 KB DOCX pobierz

Formularz zgłaszania uwag - podmioty

rozmiar: 168.05 KB PDF pobierz

Formularz zgłaszania uwag - podmioty - do odczytu

rozmiar: 42.03 KB DOCX pobierz

Plakat informacyjny

rozmiar: 7.03 MB PDF pobierz

Obwieszczenie

rozmiar: 946.27 KB PDF pobierz

Obwieszczenie - do odczytu

rozmiar: 51.5 KB DOC pobierz

Klauzula informacyjna

rozmiar: 15.5 KB DOCX pobierz

Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034

rozmiar: 5.2 MB PDF pobierz

Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034- do odczytu

rozmiar: 7.81 MB DOCX pobierz
Do góry