• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Gminny Program Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Program rewitalizacji zawiera działania w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Opracowany Program  zatwierdza Rada Miasta w drodze uchwały. Jedną z głównych zasad rewitalizacji jest partycypacja społeczna, ponieważ bez współudziału mieszkańców w realizację Programu proces rewitalizacji nie będzie w pełni zrealizowany.

Program rewitalizacji powinien zawierać m.in. takie elementy jak: szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań, opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym, ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych. Ramy prawne procesów rewitalizacji w Polsce zawarte zostały w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji.

Miasto Białystok przystąpiło do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024 - 2034 (GPRB 2034). W dniu 29 grudnia 2022 r. między Miastem Białystok a Instytutem Rozwoju Miast i Regionów została zawarta umowa na Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034 na podstawie ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (tj. Dz.U. 2021 poz. 485 tj.).

Ze względu na złożoność procesów i działań jakie należy przeprowadzić na wykonanie zadania założono maksymalnie 18 miesięcy. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2024-2034 zostało podzielone na 3 etapy:

1)      ETAP I – przeprowadzenie diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z przeprowadzeniem konsultacji;

2)      ETAP II – opracowanie projektu GPRB 2034 zgodnie z art. 15 Ustawy o rewitalizacji oraz zasadami IIT (Inne Instrumenty Terytorialne) oraz przeprowadzenie konsultacji;

3)      ETAP III – wprowadzenie zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i uzyskanych opinii wraz z przygotowaniem projektu uchwały do przedstawienia GPRB 2034 Radzie Miasta Białystok.

 W dniu 9 stycznia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Białymstoku odbyło się pierwsze spotkanie koordynacyjne z przedstawicielami Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz departamentów i miejskich jednostek tutejszego Urzędu. Podczas spotkania dokonano m.in. wyboru metodologii podziału miasta na jednostki/obszary oraz omówiono zaproponowane przez Wykonawcę wskaźniki do przeprowadzenia diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Obecnie trwają prace przygotowawcze do I etapu, czyli analiza dostępności i zebranie danych statystycznych oraz wskaźników niezbędnych do diagnozy.

W okresie od 23.05.2023 r. do 22.06.2023 r. trwają konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Białegostoku.

konsultacje MAJ 2023plakat.jpg

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencje na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

rewitalizacja@um.bialystok.pl
Do góry