• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Edycja VIII

Miasto Białystok w ramach Edycji VIII Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymało w dniu 07.10.2023 r. promesę wstępną na kwotę 2 000 000,00 PLN na realizację zadania pn. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej osiedla Starosielce w Białymstoku poprzez budowę odcinka ul. Niewodnickiej.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę ulicy Niewodnickiej na odc. od ul. Meksykańskiej do ul. Polowej. Na planowanym do realizacji odcinku ulica posiada nawierzchnię gruntową. Przedmiotowy odcinek ulicy zlokalizowany jest na terenie zabudowanym, o przeznaczeniu miejskim.

W ramach realizacji inwestycji powstanie około 600 m ulicy o nawierzchni z kostki brukowej i konstrukcji nawierzchni jezdni dostosowanej do obciążenia ruchem KR3 i przekroju 1x2. W ramach inwestycji zostanie wykonana m.in.: nawierzchnia jezdni z ciągami pieszymi, wloty dróg bocznych wraz z sięgaczami łączącymi sąsiadujące ulice, wyniesione skrzyżowanie, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, zostaną przebudowane kolizje z infrastrukturą podziemną.

Obecnie zadanie jest na etapie przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.

Planowany termin realizacji zadania: 31.10.2024 r. - 31.07.2025 r.

Miasto Białystok w ramach Edycji VIII Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymało w dniu 07.10.2023 r. promesę wstępną na kwotę 30 000 000,00 PLN na realizację zadania pn. Przebudowa układu drogowego w centrum Białegostoku poprzez budowę woonerfu w ul. Św. Rocha i ulicy 8KD-D.

Głównym celem inwestycji jest stworzenie w obrębie ul. Św. Rocha, między ul. Krakowską a Boh. Monte Cassino, przestrzeni publicznej o charakterze tzw. woonerfu czyli ulicy, na której główny nacisk położony jest na wysoki poziom bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu i atrakcyjność przestrzeni przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów. Woonerf jest w założeniu przestrzenią, która łączy funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców.

Nowe zagospodarowanie zakłada zmianę funkcjonalną ulicy i podporządkowanie przestrzeni użytkownikom pieszym poprzez zmniejszenie intensywności ruchu samochodowego i wytworzenie nowych przestrzeni rekreacyjnych. Aby ustanowić priorytet dla ruchu pieszego zakłada się zmniejszenie istniejącej szerokości jezdni do dwóch pasów jezdnych w obszarze woonerfu oraz wydzielenie dwukierunkowej ścieżki rowerowej. Zakłada się, że przebudowana ulica na długości ok. 460 m stanowić będzie przestrzeń o wysokich walorach rekreacyjnych i spacerowych z jak największą ilością terenów zielonych.

Ponadto w ramach projektu w rejonie ul. Św. Rocha przewiduje się budowę nowej ulicy o długości ok. 360 m oznaczonej jako 8KD-D, która poprawi obsługę komunikacyjną m.in. kościoła p.w. Św. Rocha oraz Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku.

W ramach inwestycji zostaną wyznaczone miejsca parkingowe, wybudowane oświetlenie uliczne, monitoring, podziemna infrastruktura techniczna tj. m.in.: kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociąg, oraz infrastruktura kolidująca m.in.: sieć gazowa, ciepłownicza oraz instalacja energetyczna i telekomunikacyjna.

Obecnie zadanie jest na etapie przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania w formule zaprojektuj i buduj.

Planowany termin realizacji zadania: 31.10.2024 r. - 30.11.2026 r.

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Składowa 11, pok. 205
15-399 Białystok
tel.: 85 869 6700
fax: 85 869 6775; 85 869 6790
zdm@um.bialystok.pl

Do góry