• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Fundusz Solidarnościowy

banner - treść w artykulebanner - treść w artykule

Programy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024

Od 1 kwietnia 2024 r. osoby z niepełnosprawnością będą mogą korzystać z rozszerzonej oferty funkcjonującego od lat w Białymstoku miejskiego programu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”. Miasto Białystok przystąpiło po raz drugi do resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024.

Miasto Białystok w 2024 r. na realizację projektu otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 823 760,00 zł

Okres realizacji zadania: 01.04.2024 r.- 10.12.2024 r.

Z usług asystenta skorzystać mogą:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, będące mieszkańcami Białegostoku.
 • traktowane na równi z orzeczeniemi zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby z niepełnosprawnością, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby
z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, utrzymaniu higieny osobistej,
 • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej
  i komunikowaniu się z otoczeniem,

W celu udziału w programie należy zgłosić się do jednej z organizacji pozarządowej, którym Miasto powierzy realizację zadania w ramach otwartego konkursu ofert.

- Fundacja Impuls ul. Legionowa 28/704, tel. 85 7452408

- Stowarzyszenie Aktywni ul. Antoniuk Fabryczny 40, tel. 502484316

- Fundacja Iskra ul. Jurowiecka 33/4, tel. 503828348

 

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Od 1 kwietnia 2024 r rozpoczęła się również realizacja Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Miasto Białystok przystąpiło do programu po raz szósty.  Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, będącymi mieszkańcami Białegostoku. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna, z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Miasto Białystok w 2024 r. na realizację projektu otrzymało dofinansowanie w wysokości 746 640,00 zł.

Okres realizacji zadania: 01.04.2024 r.- 10.12.2024 r.

W ramach otrzymanych środków Miasto może zapewnić świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie:

 • pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej za uprzednią zgodą gminy/powiatu, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, za uprzednią zgodą gminy/powiatu skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • pobytu całodobowego skierowanego do dorosłych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności za uprzednią zgodą gminy/powiatu , w innym miejscu wskazanym przez uczestnika lub realizatora Programu, spełniającego kryteria dostępności,

W celu uzyskania wsparcia należy zgłosić się do pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością i uzyskania decyzji administracyjnej.

- Fundacja Przystanek Autyzm ul. Pietkiewicza 7a, tel. 502 510 844

- Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Warszawska 32, tel. 502307570

Departament Spraw Społecznych

ul. Bema 60/1
15-370 Białystok
tel.: 85 869 6550
fax: 85 869 6551
dsp@um.bialystok.pl

Do góry