• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Program polityki kulturalnej Miasta Białegostoku

W nawiązaniu do zrealizowanych w 2014 roku przez Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” badań dotyczących kultury w Białymstoku i prezentacji ich wyników w styczniu 2015 roku oraz w związku z rekomendacjami zawartymi w raporcie "Spacer po utartych ścieżkach. O spotkaniach białostoczan z kulturą", w tym najważniejszym postulatem, tj. potrzebą opracowania programu polityki kulturalnej – Miasto Białystok przystąpiło do działań, mających na celu przygotowanie takiego dokumentu.

W ramach prac nad programem przewidziano serię spotkań z podmiotami działającymi w sektorze kultury na terenie miasta, w tym z przedstawicielami instytucji kultury, organizacjami pozarządowymi, twórcami czy uczelniami, poświęconych tej tematyce, by wspólnie rozpocząć dyskusję o kształcie planowanego programu. Harmonogram konsultacji oraz protokoły ze spotkań dostępne są w zakładce "Konsultacje".

Obowiązujące obecnie dokumenty (dostępne w zakładce „Dokumenty bazowe”), określające strategiczne działania Miasta w zakresie kultury obejmują "Strategię Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus" oraz "Program Miasta Białegostoku Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji na lata 2014 – 2017 Białystok dla Tolerancji”.

Uwzględniając zapisane w nich priorytety i zadania oraz zważywszy na rekomendacje z raportu - zasadniczym celem spotkań jest wypracowanie spójnych z nimi założeń do programu polityki kulturalnej, w tym: określenie wizji/misji rozwoju kultury Białegostoku i zdefiniowanie strategicznych priorytetów w tym zakresie, jak też określenie perspektywy czasowej takiego dokumentu.

Zważywszy na wynikające z badań wskazania oraz zdefiniowane już w dokumentach zakresy zadań, wydaje się wstępnie, iż za priorytetowe do dyskusji na temat programu polityki kulturalnej Miasta Białegostoku można uznać następujące obszary:

  • edukacji kulturalnej,
  • rozwoju i dostępności oferty kulturalnej na białostockich osiedlach,
  • rozwoju  instytucji kultury i ich  infrastruktury,
  • promowania lokalnych działań kulturalnych, twórców i animatorów życia kulturalnego,
  • ‘posiadania’ wyróżnika w postaci „wizytówki kulturalnej” miasta i jego charakteru.

W toku spotkań i dyskusji, określony powyżej zakres może znacząco ulec zmianie czy rozszerzeniu, niemniej jednak może być punktem wyjściowym do prac nad programem.  

Do góry