• Rynek Kościuszki w Białymstoku – po lewej: biało-kremowy budynek Astorii, biały budynek Archiwum Państwowego, czerwony budynek Katedry Białostockiej, po prawej: kamienice

Prace nad programem

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Programu polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus został wybrany wykonawca. Zadanie zostało powierzone Fundacji RES PUBLICA im. Henryka Krzeczkowskiego z siedzibą w Warszawie. Prace nad Programem będą trwały do czasu jego przyjęcia przez Radę Miasta Białystok, najpóźniej do 30 czerwca 2017 r. 

Pierwszym etapem prac będzie sporządzenie przez Fundację diagnozy stanu białostockiej kultury, na podstawie wyników dotychczasowych badań oraz co najmniej 30 pogłębionych wywiadów indywidualnych z przedstawicielami środowiska białostockiej kultury oraz co najmniej 120 ankiet on-line wypełnionych przez mieszkańców Białegostoku. Diagnoza oraz wstępna wersja Programu zostanie zaprezentowana na otwartych panelach dyskusyjnych z udziałem podmiotów prowadzących działalność kulturalną na terenie miasta, tj. organizacji pozarządowych, instytucji kultury, twórców i animatorów.

Zbieramy opinie na temat białostockiej kultury
Czy istniejąca oferta kulturalna spełnia oczekiwania mieszkańców Białegostoku? Czy działalność miejskich instytucji kultury stoi na najwyższym możliwym poziomie? Czy władze miasta wywiązują się ze swojej odpowiedzialności za rozwój kultury? Każdy kto zna odpowiedź na powyższe pytania i chce włączyć się w prace nad „Programem polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”, może już dzisiaj wypełnić ankietę i podzielić się swoimi opiniami na temat stanu miejskiej kultury.

Ankietę opracował zespół „DNA Miasta”, który na zlecenie Miasta Białystok koordynuje pracę nad powstaniem dokumentu strategicznego dla miejskiej kultury. Jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 20 minut, a wszystkie zebrane wypowiedzi posłużą do przygotowania diagnozy jakości miejskiej polityki kulturalnej. Do wypełnienia ankiety zapraszamy przede wszystkim uczestników białostockich wydarzeń kulturalnych oraz twórców i animatorów kultury. Ankieta jest dostępna tutaj: http://bit.ly/ankietabialystok, a jej wypełnienie będzie możliwe do 9 grudnia 2017 r. Prezentacja wyników ankiety nastąpi na serii debat publicznych, które odbędą się w styczniu 2018 r. 
 
Prosimy o udostępnianie niniejszej informacji i zachęcanie znajomych do jej wypełniania. Na wszelkie pytania związane z ankietą oraz działaniami programu „DNA Miasta” odpowiada Artur Celiński (mail: kontakt@dnamiasta.pl). 
 
„DNA Miasta” od 2009 r. zajmuje się wspieraniem rozwoju miejskich polityk kulturalnych i tworzeniem dobrych standardów w zarządzaniu kulturą. Efektem tych działań jest 13 raportów badawczych - z czego najważniejszy - „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne 2016” objął swoim zasięgiem 100 największych polskich miast. Członkowie zespołu współpracowali z władzami 23 miast, a nasza wiedza była inspiracją dla uczestników ponad 250 krajowych i międzynarodowych konferencji, warsztatów i wydarzeń poświęconych kulturze. 
 
Tworzenie dokumentu „Program polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus” odbywa się przy współpracy z Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”. Zakończenie prac nad strategią planowane jest na maj 2018 r., a pierwsza wersja tego dokumentu zostanie zaprezentowana w drugiej połowie kwietnia przyszłego roku. 

Informacje o postępowaniach w pracach nad Programem i terminach spotkań będą zamieszczane na stronie.

Do góry