• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Marka Białystok

Logotyp marki Białystok

Białystok to miasto atrakcyjne, innowacyjne, chętnie korzystające z ekologicznych rozwiązań, a co najważniejsze dostępne zarówno dla mieszkańców, przedsiębiorców, jak i turystów. Dzięki przemyślanym oraz konsekwentnie realizowanym działaniom wyrósł na reprezentacyjną stolicę województwa, prawdziwą „Perłę Podlasia”.

Konsekwentna i wieloetapowa polityka pozwoliła na osiągnięcie statusu miasta rozwiniętego, pozwalającego na dalsze stabilne i sukcesywne działania w zakresie podnoszenia dobrostanu samego miejsca oraz jego mieszkańców.

Wraz ze zmianami w przestrzeni miejskiej 28 września 2020 r. nastąpiło także odświeżenie miejskiego logotypu. Znak graficzny Białegostoku służy identyfikacji wizualnej miasta oraz uzupełnieniu jego bardziej oficjalnego symbolu, którym pozostaje herb.

Przewodnim motywem logotypu jest słońce. Jego koncentryczny kształt nawiązuje do heliocentrycznej wizji, przypominającej, że Białystok to centralny ośrodek nie tylko Podlasia, ale i całej wschodniej części kraju. Wnętrze znaku tworzy zarys Miasta, a pusta przestrzeń w środku oznacza otwartość na innowacje, potencjał - formę, która może być wypełniona nową treścią.

Kolorystyka logotypu nawiązuje do barw Białegostoku. Żółte i czerwone promienie pojawiają się na tle białego pola ochronnego. Sama budowa znaku graficznego pozwala na wykorzystanie jego fragmentów jako samodzielnych elementów graficznych, które mogą nabierać dodatkowych znaczeń.

Dopuszcza się stosowanie znaku w wariantach jednobarwnych – monochromatycznych: czerwonym, szarym, czarnym lub białym na ww. tłach.

Uchwała NR XXIX/434/20 Rady Miasta Białystok z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przyjęcia logo Miasta Białystok oraz Księgi Identyfikacji Wizualnej Miasta wprowadza elektroniczny rejestr podmiotów używających logotyp Miasta Białystok.

Prawo do używania logo przysługuje:

  • organom Miasta;
  • Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku,
  • miejskim jednostkom organizacyjnym,
  • podmiotom, które na mocy odrębnych umów i porozumień realizują wspólne projekty kulturalne, promocyjne, sportowe i inne;
  • podmiotom, które na zlecenie Miasta realizują powierzone im zadania publiczne lub są organizatorami przedsięwzięcia objętego patronatem honorowym Prezydenta Miasta.

Prezydent Miasta Białegostoku może udzielić zgody na używanie logo jeżeli służy to celom promocyjno-informacyjnym. Warunkiem uzyskania zgody na używanie lub rozpowszechnianie logo przez podmioty inne niż ww. wymienione jest złożenie wniosku do Prezydenta Miasta Białegostoku wraz z opisem sposobu używania logo oraz projektem graficznym umieszczenia wizerunku logo.

Zgoda na używanie logo może być w każdym czasie cofnięta w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa lub warunków korzystania z logo. W przypadku cofnięcia zgody na wykorzystywanie znaku lub po wygaśnięciu okresu, na który przyznane zostało prawo do jego wykorzystywania, korzystający ze znaku jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania posługiwania się nim. Udzielenie zgody na korzystanie z logo następuje nieodpłatnie. Miasto zastrzega sobie prawo kontroli podmiotów w zakresie sposobu używania logo oraz prawo do podjęcia działań przeciwko podmiotom postępującym niezgodnie z niniejszymi zasadami oraz naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Wniosek do Prezydenta Miasta Białegostoku dot. uzyskania zgody na używanie znaku graficznego Miasta Białystok należy przesłać na adres Departamentu Kultury, Promocji i Sportu, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok lub pocztą elektroniczną: promocja@um.bialystok.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Promocji i Turystyki Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku pod numerem telefonu 85 869 6643.

Bialystok - logo 2020

rozmiar: 5.91 MB ZIP pobierz

Zasady stosowania znaku graficznego - logo Miasta Białystok

rozmiar: 57.21 KB PDF pobierz

Uchwała Nr XXIX-434-20 w sprawie przyjęcia logo Miasta Białystok

rozmiar: 6.98 MB PDF pobierz

Białystok - księga identyfikacji wizualnej 2020

rozmiar: 6.52 MB PDF pobierz

Referat Promocji i Turystyki

ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
tel.: 85 879 73 26
promocja@um.bialystok.pl

Do góry