• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Reklamacja i zwrot towaru

REKLAMACJA TOWARU

W dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dn. 24 czerwca 2014 r. poz. 827), zmieniając dotychczas obowiązujące przepisy o reklamacjach towarów. Towary zakupione przed dniem 25 grudnia 2014 r. reklamujemy na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, tzn. ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Szczegółowe informacje na temat starych zasad reklamacji znajdują się pod adresem:
www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl

Towary zakupione po 25 grudnia 2014 r. reklamujemy na podstawie ustawy o prawach konsumenta. Zgodnie z nią konsument może reklamować towar o okresie 2 lat od daty zakupu. Odpowiedzialność wobec kupującego ponosi sprzedawca towaru, do niego należy zwrócić się z reklamacją. Jest to reklamacja z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W reklamacji kupujący może:

  • odstąpić od umowy i zażądać zwrotu ceny towaru (jeśli jego wada jest istotna)
  • zażądać obniżenia ceny towaru
    W pierwszej reklamacji sprzedawca może zablokować żądanie złożone przez kupującego naprawiając towar albo wymieniając go na nowy, jeżeli wykona to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
  • żądać naprawy rzeczy
  • żądać wymiany rzeczy na nową
    Sprzedawca może odmówić wykonania tego, czego oczekiwał kupujący i zaproponować naprawę zamiast wymiany lub wymianę zamiast naprawy, jeżeli wykonanie tego, czego żądał klient, jest niemożliwe, albo jeżeli wymagałoby nadmiernych kosztów.

Szczegółowe informacje na temat nowych zasad reklamacji znajdują się pod adresem:
www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl

Wzór reklamacji towaru do pobrania

ZWROT TOWARU

Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru niewadliwego, w pełni sprawnego, w jakimś określonym czasie po zakupie. Nie ma też obowiązku wymiany takiego towaru na inny. Przyjęcie zwrotu towaru albo dokonanie jego wymiany na inny jest jedynie dobrą wolą sprzedawcy.

Od tej zasady przewidziane są następujące wyjątki:

  • kiedy sklep ogłosił (wywiesił do publicznej wiadomości, zamieścił na swojej stronie internetowej) regulamin przyjmowania zwrotów/dokonywania wymian. Wówczas konsument może korzystać z uprawnień do zwrotu/wymiany w zakresie wynikającym z zapisów tego regulaminu, czyli w terminie określonym w regulaminie i po spełnieniu określonych warunków. Częstymi warunkami są: zwrot towaru nieużywanego, z nieodciętymi metkami, w nienaruszonym opakowaniu, z nieostemplowaną kartą gwarancyjną, z oryginałem paragonu,
  • kiedy towar został zakupiony poza lokalem przedsiębiorstwa (na przykład od akwizytora, na pokazie w restauracji) lub na odległość (przez Internet, przez telefon). Wówczas można odstąpić od umowy w terminie 14 dni licząc od zawarcia umowy lub otrzymania towaru. Uprawnienie do odstąpienia od umowy w tym trybie wynika z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dn. 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

Szczegółowe informacje na uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa znajdują się pod adresem:

www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy do pobrania

NIEZAMÓWIONA PRZESYŁKA

Konsument nie ma żadnych zobowiązań w przypadku otrzymania przesyłki z towarem, którego nie zamawiał. Nie jest zobowiązany do zapłaty za ten towar, ani do odsyłania towaru do tego, od kogo go otrzymał. Przesłanie jakiegokolwiek towaru do konsumenta, który go nie zamawiał, następuje na wyłączne ryzyko przedsiębiorcy. W szczególności nie jest możliwe zawarcie umowy w drodze milczącej akceptacji – brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody na zawarcie umowy.

Podstawa prawna: art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dn. 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

rozmiar: 23,5 KB DOC pobierz

Wzór reklamacji towaru

rozmiar: 26 KB DOC pobierz

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku

ul. Lipowa 16
15-427 Białystok
tel./fax 85 869 69 29
mrk@um.bialystok.pl

Miejski Rzecznik Konsumentów informuje, że osoby zainteresowane uzyskaniem drogą elektroniczną porady prawnej w sprawie konsumenckiej, mogą także skorzystać z pomocy Konsumenckiego Centrum E-porad wysyłając zapytanie na adres porady@dlakonsumentow.pl.

Informacje i odpowiedzi na pytania dotyczące praw konsumenta znajdą Państwo na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

Biuro czynne jest w godzinach pracy Urzędu Miejskiego

Do góry