• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Do kogo zwrócić się w sprawach, jakimi nie zajmuje się Rzecznik?

Rzecznik nie udziela pomocy w sprawach dotyczących:

 • roszczeń przedsiębiorców. W takich sprawach należy zgłaszać się do radcy prawnego lub adwokata.
 • ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych. Roszczeń w takich sprawach należy dochodzić w trybie opisanym w statucie spółdzielni, zaś po wyczerpaniu tej drogi przed sądem powszechnym.
 • ochrony praw ubezpieczonych (w tym spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych). W sprawach tych należy zgłaszać się do Biura Rzecznika Finansowego, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa www.rf.gov.pl
 • umów sprzedaży towarów i usług zawartych poza granicami Polski. W przypadku umów zawartych na terenie państw Unii Europejskiej, Islandii i Norwegii należy zgłaszać się do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, tel. 22 55 60 118 www.konsument.gov.pl
 • ochrony danych osobowych. Sprawy z zakresu ochrony danych osobowych prowadzi Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel./fax 22 860 70 86 www.giodo.gov.pl
 • skarg na przewoźnika lotniczego. W sprawach dotyczących odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera, odwołania lotu i dużego opóźnienia lotu należy zgłaszać skargi do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. M. Flisa 2, 02-274 Warszawa www.ulc.gov.pl
 • ochrony dóbr osobistych. W takich sprawach należy zwracać się do radcy prawnego albo adwokata. W niektórych sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych można zgłaszać się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa www.brpo.gov.pl
 • praw obywatelskich. W takich sprawach należy zwracać się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa www.brpo.gov.pl
 • ochrony praw pacjentów. W takich sprawach można zgłaszać się do Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa www.bpp.gov.pl/
 • prawa pracy. Pomocy w tych sprawach udziela Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, ul. Fabryczna 2, 15-483 Białystok www.bialystok.oip.pl
 • w sprawie sporów z organami administracji publicznej. Osoby poszukujące pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń od organów administracji publicznej powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata.

Droga sądowa

Sądownictwo polubowne prowadzą:

 • Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku www.bialystok.wiih.gov.pl
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej (w zakresie usług telekomunikacyjnych i pocztowych) www.cik.uke.gov.pl
 • Arbiter Bankowy (w zakresie usług finansowych) www.zbp.pl

Sądownictwo powszechne

Jeżeli strony sporu albo jedna z nich odrzucają możliwość ugodowego rozwiązania problemu, spór może rozstrzygnąć tylko sąd powszechny. Na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności konsument jest w stanie (przy pomocy komornika) wyegzekwować przysługujące mu świadczenia.

Decydując się na drogę sądową należy rozważyć ryzyko przegrania sprawy w kontekście ewentualnych kosztów postępowania sądowego. Zgodnie z art. 98 kodeksu postępowania cywilnego koszty procesu pokrywa strona przegrywająca sprawę. W przypadku wygrania procesu pozwany obowiązany jest zwrócić powodowi koszty, jakie poniósł on w czasie procesu.

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku

ul. Lipowa 16
15-427 Białystok
tel./fax 85 869 69 29
mrk@um.bialystok.pl

Miejski Rzecznik Konsumentów informuje, że osoby zainteresowane uzyskaniem drogą elektroniczną porady prawnej w sprawie konsumenckiej, mogą także skorzystać z pomocy Konsumenckiego Centrum E-porad wysyłając zapytanie na adres porady@dlakonsumentow.pl.

Informacje i odpowiedzi na pytania dotyczące praw konsumenta znajdą Państwo na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

Biuro czynne jest w godzinach pracy Urzędu Miejskiego

Do góry