• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Jaką pomoc można uzyskać w Biurze Rzecznika

Rzecznik działa na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

  • Pomoc prawna Rzecznika polega przede wszystkim na udzielaniu konsumentom porad i informacji prawnych. Rzecznik pomaga także w przygotowaniu pism, np. reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy, wezwań do zapłaty.
  • W sprawach, w których Rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności, może wystąpić na piśmie do przedsiębiorcy, żądając zajęcia stanowiska lub udzielenia wyjaśnień w sprawie.
  • W sprawach, w których naruszony został interes konsumenta, a polubowne zakończenie sporu okazuje się niemożliwe, Rzecznik może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem, w tym w przygotowaniu pozwów i innych pism procesowych.
  • W sprawach precedensowych, w sprawach nagminnego łamania prawa przez przedsiębiorcę, przy nieporadności konsumenta przy jednoczesnym istotnym naruszeniu jego interesów przez przedsiębiorcę Rzecznik może wytoczyć powództwo na rzecz konsumenta lub wstąpić za jego zgodą do toczącego się postępowania sądowego. Decyzja, w których sprawach wytoczyć powództwo, należy do Rzecznika.

Rzecznik Konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów, nie nakłada kar.

Na umówione spotkanie z Rzecznikiem należy zabrać ze sobą wszystkie dokumenty dotyczące poruszanych spraw, np. umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki. Prosimy o chronologiczne ułożenie dokumentów. Jeśli istnieje konieczność złożenia dokumentów do akt sprawy, przyjmowane są jedynie kserokopie dokumentów.

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku

ul. Lipowa 16
15-427 Białystok
tel./fax 85 869 69 29
mrk@um.bialystok.pl

Miejski Rzecznik Konsumentów informuje, że osoby zainteresowane uzyskaniem drogą elektroniczną porady prawnej w sprawie konsumenckiej, mogą także skorzystać z pomocy Konsumenckiego Centrum E-porad wysyłając zapytanie na adres porady@dlakonsumentow.pl.

Informacje i odpowiedzi na pytania dotyczące praw konsumenta znajdą Państwo na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

Biuro czynne jest w godzinach pracy Urzędu Miejskiego

Do góry