• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Historia

Dodana: 01.03.2021 10:05

 • Wrzesień 1970 r. – Lotnisko Białystok Krywlany zostało wpisane do Rejestru Lotnisk Cywilnych jako lotnisko użytku wyłącznego, krajowe, z drogą startową bez nawierzchni sztucznej, z zarządzającym lotniskiem Aeroklubem Polskim z siedzibą w Warszawie.
 • Styczeń 2014 r. – na nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego zdecydowano, że nie ma możliwości budowy lotniska regionalnego (mimo że projekt wcześniej został uznany za kluczowy w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013). Jednocześnie wskazano na potrzebę małego lotniska lokalnego. Wówczas władze samorządowe Białegostoku postanowiły zmodernizować lotnisko Krywlany.
 • Maj 2014 r. – Zlecenie wykonania specjalistycznej analizy prawnej dotyczącej możliwości przekształcenia lotniska użytku wyłącznego Białystok Krywlany w lotnisko użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji (ze wskazaniem etapów procedury przekształcenia, harmonogramu czynności, wskazaniem modelu i struktury zarządzania lotniskiem i podmiotu, który wystąpi z wnioskiem o uzyskanie zgód i decyzji koniecznych do dokonania przekształcenia).
 •  Luty 2015 r. – Podpisanie Listu Intencyjnego między Miastem Białystok a Aeroklubem Polskim, długoterminowo dzierżawiącym ten teren, w sprawie otwarcia lotniska Krywlany do użytku publicznego. List wyraża wolę podjęcia działań dotyczących certyfikacji przez Aeroklub Polski oraz wykonania inwestycji na lotnisku przez Miasto.
 •  Czerwiec 2015 r. – Zmiana zarządzającego lotniskiem z Aeroklubu Polskiego na Aero Partnera sp. z o.o. za zgodą prezydenta Białegostoku i akceptacją Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 •  Lipiec 2015 r. – Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla „Budowy pola wzlotów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na lotnisku Białystok-Krywlany w sposób zgodny z wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi właściwymi dla lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji”. Opracowanie dotyczyło przebudowy obszaru lotniska, w tym: budowy pasa drogi startowej o długości 1470 m i szerokości 150 m o kodzie ref. 3C, zawierającego drogę startową nawierzchni sztucznej (DS.-1) o wymiarach 1350 m x 30 m oraz pasa drogi startowej o nawierzchni naturalnej, o wymiarach 900 m x 225 m zawierającego drogę startową naturalną (DS.-2) o wymiarach 840 m x 160 m.
 •  Październik 2015 r. – przekazanie przez Aeroklub Polski prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na rzecz Aero Partner sp. z o.o.
 •  Kwiecień 2016 r. – porozumienie ze spółką Aero Partner określające zasady wspólnego prowadzenia przedsięwzięcia na lotnisku Krywlany.
 •  Lipiec 2016 r. – uzyskanie przez zarządzającego lotniskiem decyzji ULC zezwalającej na wprowadzenie istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska Białystok Krywlany, polegających na: budowie nowych obiektów infrastruktury lotniskowej, likwidacji obiektów infrastruktury lotniskowej, wyznaczeniu nowych powierzchni ograniczających wysokość zabudowy i obiektów naturalnych dla projektowanych dróg startowych, tj. o nawierzchni sztucznej (DS1) i bez nawierzchni sztucznej (DS2), zgodnych z kodem referencyjnym lotniska oraz jego infrastrukturą.
 •  Listopad 2016 r. – Wydanie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy obszaru lotniska.
 •  Lipiec 2017 r. – Decyzja Wojewody Podlaskiego wydana na wniosek zarządzającego lotniskiem Aero Partner Sp. z o.o. o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. W tym samym miesiącu Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej (wykonawczej), niezbędnej do przeprowadzenia robót budowalnych oraz wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie lotniska wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej na lotnisku, a także wykonanie aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej lotniska Białystok Krywlany i dokumentacji AIP. (Przetarg został rozstrzygnięty w listopadzie 2017 r. Wykonawcą robót było polsko-litewskie konsorcjum firm: B.K. Tras Roboty Drogowe (lider konsorcjum), PPU Drabent, Projekt Plus oraz UAB Siauliu Plentas.)
 •  Wrzesień 2018 r. – Zakończenie inwestycji o wartości 46,785 mln zł. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane środkami własnymi Białegostoku i dotacją otrzymaną w wysokości 16,1 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
 •  Grudzień 2018 r. – Decyzja ULC o wprowadzeniu zmian danych rejestrowych lotniska obejmujących nowobudowaną infrastrukturę lotniskową wraz z określeniem nowych przeszkód lotniczych w otoczeniu lotniska. (W maju 2019 r. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku zakończył postępowanie administracyjne i inwestycja została zakończona w zakresie zgodnym z wymogami ustawy Prawo budowlane.)
 • Luty 2019 r. – Wszczęcie w ULC (na wniosek zarządzającego lotniskiem) postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia naturalnych przeszkód lotniczych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego.
 •  Kwiecień 2019 r. – wejście w życie ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z ustawą organem właściwym do rozstrzygania w kwestiach usunięcia naturalnych przeszkód lotniczych w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji lotniska jest starosta właściwy dla nieruchomości, na której znajdują się przeszkody lotnicze. W odniesieniu do lotniska Krywlany jest to Prezydent Miasta (Starosta) wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej należące do powiatu. W wyniku wprowadzonych zmian ustawowych od kwietnia 2019 r. postępowanie administracyjne jest kontynuowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku jako Starostę, który stał się uprawnionym organem do wydania decyzji odnośnie usunięcia naturalnych przeszkód lotniczych.

 Uwzględniając art. 875 ustawy Prawo lotnicze oraz przepis art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami, w postępowaniu o usunięcie przeszkód lotniczych zarządzający lotniskiem:

 • jest wnioskującym do starosty właściwego dla nieruchomości, na której znajduje się przeszkoda lotnicza o wydanie decyzji w sprawie usunięcia drzewa lub krzewu stanowiącego przeszkodę lotniczą,
 • jest odpowiedzialnym za przygotowanie kompletu dokumentów stanowiących załączniki do wniosku do starosty,
 • jest zobowiązanym, po uzyskaniu decyzji starosty, do wykonania usunięcia przeszkody lotniczej w postaci drzewa lub krzewu lub odpowiedniego ich przycięcia na nieruchomości, na której znajduje się przeszkoda lotnicza,
 • jest odpowiedzialnym za prowadzenie uzgodnień z właścicielem nieruchomości w sprawie usunięcia przeszkody i za negocjacje odnośnie uzgodnienia wysokości odszkodowania za udostępnienie nieruchomości i szkody z tym związane – w przypadku pomyślnego ich zakończenia w drodze zawarcia umowy stron,
 • jest wnioskującym do starosty o wydanie decyzji administracyjnej zobowiązującej właściciela lub inną osobę odpowiednio uprawnioną do władania nieruchomością do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z usunięciem przeszkód lotniczych, jeżeli właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością nie wyraziły zgody w drodze podpisania umowy stron,
 • jest zobowiązanym do wypłaty odszkodowania w wysokości określonej w decyzji starosty wydanej w ramach postępowania wszczętego w sprawie ustalenia odszkodowania, jeżeli w drodze umowy z właścicielem nieruchomości lub inną osobą władająca nieruchomością nie dojdzie do uzgodnienia wysokości odszkodowania.
 •  2019 r. – aktualizacja PFU „Budowa pola wzlotów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na lotnisku Białystok – Krywlany w sposób zgodny z wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi właściwymi dla lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji” opracowanego w 2015 r. Aktualizacja dotyczyła wskazania usytuowania w obrębie lotniska obiektów i urządzeń infrastruktury lotniskowej, w tym: wieży kontroli lotów, terminala odpraw pasażerskich wraz z terminalem cargo oraz pomieszczeniami dla służb lotniskowych i Straży Granicznej w bezpośrednim sąsiedztwie płyty postojowej lub innej funkcjonalnej lokalizacji, hangaru, płyty stanowiska odladzania samolotów, płyty izolowanego stanowiska postojowego samolotów, miejsca do sprawdzania wysokościomierza przed lotem, dróg kołowania samolotów, stacji paliw wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingu dla samochodów osobowych. W tym okresie opracowana została również dokumentacja lotniska Krywlany odnośnie certyfikacji i zmian wynikających z modernizacji lotniska, w tym: Instrukcja Operacyjną Lotniska, Plan Działania w Sytuacjach Zagrożenia (PDSZ), Program Ochrony Lotniska przed Aktami Bezprawnej Ingerencji. Te dokumenty zarządzający lotniskiem złożył do ULC i zostały one zatwierdzone.
 •  Styczeń 2020 r. – Wniosek zarządzającego lotniskiem do ULC o przedłużenie ważności dotychczasowego certyfikatu wraz z rozszerzeniem zakresu dla lotniska użytku publicznego. W związku z tym w marcu na lotnisku odbyła się kontrola certyfikacyjna ULC uwzględniająca wykorzystanie drogi startowej o nawierzchni sztucznej na „przesuniętych” – krótszych progach startowych, ze względu na istniejące obecnie naturalne przeszkody lotnicze w otoczeniu lotniska.
 •  Kwiecień 2020 r. – Decyzja ULC zatwierdzająca certyfikat lotniska (ADRC) dla lotniska Białystok Krywlany (EPBK) o kodzie referencyjnym 2B. Certyfikat umożliwia loty krajowe, handlowe i niehandlowe w oparciu o zasady VFR przy ograniczeniu, że lotnisko obsłuży nie więcej niż 10 tysięcy pasażerów rocznie oraz nie wykona więcej niż 850 operacji związanych z obsługą towarów. Loty mogą być wykonywane w porze dziennej i nocnej, okresowo, w terminach i godzinach ustalonych przez zarządzającego i podanych do publicznej wiadomości. Na lotnisku mogą startować i lądować statki powietrzne, których charakterystyka techniczna odpowiada warunkom eksploatacyjnym określonym kodem referencyjnym lotniska 2B. Certyfikat jest ważny do 3 kwietnia 2022 r.
 •  Sierpień 2020 r. – Wydanie zarządzającemu lotniskiem decyzji zezwalającej na usunięcie przeszkód lotniczych w obrębie lotniska (14 597 drzew stanowiących naturalną przeszkodę lotniczą). W październiku Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło tę decyzję. Zarządzający lotniskiem został wezwany do uzupełnienia materiału dowodowego.
 •  Grudzień 2020 r. – Wykonanie opracowania dotyczącego określenia modelu zarządzania operacyjnego zmodernizowanego lotniska Krywlany w Białymstoku wraz ze strukturą przepływów finansowych w zakresie prowadzonej działalności. Z opracowania wynika, że najbardziej optymalnym modelem zarządzania dla lotniska Krywlany w jego aktualnych uwarunkowaniach faktycznych i prawnych jest powierzenie zarządzania spółce komunalnej, przy czym majątek pozostaje własnością Miasta. Powierzenie powinno być oparte o przepisy ustawy o gospodarce komunalnej, w drodze uchwały Rady Miasta. Miasto powierza spółce komunalnej jako zarządzającemu administrowanie lotniskiem w drodze bezumownej, jednocześnie wydzierżawiając jej odpłatnie lotnisko.
 •  Styczeń 2021 r. – Po ponownym (w grudniu 2020 r.) wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie przeszkód lotniczych w obrębie lotniska (14 457 drzew stanowiących naturalną przeszkodę lotniczą) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku wpłynęło odwołanie od tej decyzji złożone przez Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Dojlidy. Obszar naturalnych przeszkód lotniczych obejmuje łącznie powierzchnię ok. 78,03 ha, w tym oznaczony jako: przeszkoda 6A – ok. 46,04 ha, przeszkoda 7A – ok. 2,94 ha, przeszkoda 7B – ok. 29,04 ha. Powierzchnia przeszkód obejmujących własność Lasów Państwowych obejmuje obszar ok. 70,42 ha (93,85%).
Do góry