• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

O projekcie

Dodana: 01.03.2021 10:04

Lotnisko Krywlany dziś to:

 • droga startowa o nawierzchni utwardzonej o wymiarach 1350 m na 30 m,
 • pas trawiasty wraz z płytą postojową,
 • lokalne lotnisko „szyte na miarę” potrzeb Białegostoku i jego mieszkańców.

 Lotnisko Krywany to przedsięwzięcie wieloetapowe, zaplanowane w taki sposób, żeby możliwy był jego rozwój w przyszłości. Utwardzony pas startowy to punkt wyjścia. Następnie możliwe jest:

 • wydłużenie pasa startowego zgodnie z możliwościami i uwarunkowaniami lotniska,
 • uzupełnianie o inne dodatkowe elementy infrastruktury lotniczej i wyposażenia nawigacyjnego w miarę potrzeb,
 • rozbudowanie infrastruktury obsługującej ruch pasażerski.

Na stopniowe dostosowywanie poziomu eksploatacji lotniska do bieżącego zapotrzebowania na usługi lotnicze pozwala formuła lotniska o ograniczonej certyfikacji. Wykorzystanie tej zasady umożliwia podział przedsięwzięcia na etapy, a także zaplanowanie kosztów eksploatacji lotniska w układzie adekwatnym zarówno do wielkości zaangażowanych nakładów – wielkości inwestycji, jak i do poziomu wykorzystania i funkcjonowania lotniska. Istotne jest racjonalne i wyważone gospodarowanie nakładami i środkami ze względu na dbałość o finanse publiczne.

 Co dalej?

Decyzje dotyczące przyszłych przedsięwzięć będą rozważane dopiero, gdy Lotnisko Krywlany będzie już działało na pełnej długości dostępnego pasa. Ich realizacja będzie bezpośrednio uzależniona od rozwoju rynku przewozów i usług lotniczych oraz zapotrzebowania operatorów zarówno lotów handlowych, jak i niehandlowych. Obecna infrastruktura lotniska, poza zaspokojeniem zapotrzebowania na wykonywanie lotów typu General Aviaton, umożliwi także przeprowadzenie badań, analiz i prognoz dotyczących kształtowania się potrzeb i popytu na usługi lotnicze na lotnisku Krywlany, co jest związane z poszerzeniem oferty rynku usług lotniczych oraz jego dalszego rozwoju.

Miasto planuje kolejny etap rozbudowy i przebudowy lotniska. Celem jest umożliwienie wykonywania operacji lotniczych związanych z ruchem pasażerskim. Zakres możliwości rozwoju lotniska Krywlany przedstawiają dwa dokumenty.

 1. Program funkcjonalno-użytkowy wraz z aktualizacją z 2019 r.

W 2015 r. został opracowany Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Budowy pola wzlotów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na lotnisku Białystok –Krywlany w sposób zgodny z wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi właściwymi dla lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji”. Celem było przygotowanie lotniska użytku wyłącznego do pełnienia funkcji lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji wraz z dostosowaniem jego infrastruktury do wymogów stawianych przez prawo. Na tej podstawie została przeprowadzona budowa utwardzonego pasa startowego, która zakończyła się 20 września 2018 r.

W 2019 r. Program funkcjonalno-użytkowy dla Lotniska Krywlany został zaktualizowany. Celem aktualizacji było wskazanie optymalnej lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury lotniskowej na lotnisku, w sposób zgodny z prawem lotniczym, z wydanymi w tym zakresie decyzjami Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz z regulacjami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej odnośnie funkcjonowania lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji o docelowym kodzie ICAO 3C.

Opracowanie uwzględnia wskazanie (w dwóch wariantach) usytuowania następujących obiektów i urządzeń infrastruktury lotniskowej:

 • wieży kontroli lotów,
 • terminala odpraw pasażerskich wraz z terminalem cargo oraz pomieszczeniami dla służb lotniskowych i Straży Granicznej w bezpośrednim sąsiedztwie płyty postojowej lub innej funkcjonalnej lokalizacji,
 • hangaru,
 • płyty stanowiska odladzania samolotów,
 • płyty izolowanego stanowiska postojowego samolotów,
 • miejsca do sprawdzania wysokościomierza przed lotem,
 • dróg kołowania samolotów,
 • stacji paliw wraz z urządzeniami towarzyszącymi – przeznaczonej do stacjonarnego tankowania samolotów (opcjonalnie),
 • parkingu dla samochodów osobowych. 
 1. Opracowanie dotyczące określenia modelu zarządzania operacyjnego zmodernizowanego lotniska Krywlany w Białymstoku wraz ze strukturą przepływów finansowych w zakresie prowadzonej działalności

Opracowanie (na podstawie przeprowadzonej wielokryterialnej analizy funkcjonowania lotniska) wskazuje, że rekomendowanym rozwiązaniem jest powierzenie zarządzania lotniskiem spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będącej w 100% własnością Miasta Białystok (w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce komunalnej, w drodze uchwały Rady Miasta).

Z opracowania wynika, że:

 • w latach 2021-2025 całkowite koszty operacyjne (jako suma kosztu funkcjonowania spółki i kosztu wsparcia linii lotniczych) wyniosą od 11,2 mln zł w pierwszym roku funkcjonowania spółki do 17,3 mln zł w ostatnim roku zakładanej prognozy,
 • pokrycie kosztów regularnych połączeń lotniczych szczególnie w początkowym okresie 2-3 lat funkcjonowania lotniska może wymagać dofinansowania na poziomie ok. 5,8 mln zł rocznie (do szacunku przyjęto, że 1 godzina lotu to koszt ok. 9200 zł),
 • po wprowadzeniu niezbędnych dostosowań w zakresie wyposażenia portu lotnisko Krywlany mogłoby obsłużyć rocznie ruch lotniczy obejmujący ok. 500 połączeń regularnych, ok. 7,5 tys. pasażerów i ponad 1000 czarterów,
 • w latach 2021-2025 spółka lotniskowa powinna wygenerować łącznie ok. 10,25 mln zł przychodów ze sprzedaży swoich usług lotniczych i ze źródeł poza lotniczych, takich jak opłaty parkingowe czy z dzierżawy kawiarni lotniskowej, przy czym ok. 1,1 mln zł w pierwszym roku jako najniższe do ok. 3,93 mln zł w ostatnim roku prognozy jako najwyższe,
 • oszacowana działalność spółki w tym okresie będzie zamykać się stratą na poziomie ok. 10,1 mln zł w pierwszym roku do 13,5 mln zł w ostatnim roku, skumulowana strata może wynieść ok. 52,5 mln zł,
 • całkowite nakłady Miasta na rozpoczęcie funkcjonowania lotniska w perspektywie lat 2021-2025 sięgną kwoty łącznej ok. 128 mln zł.

 Te nakłady obejmują zwiększenie kapitału spółki 55 mln zł (początkowe dokapitalizowanie w 2021 r. kwotą 25 mln zł i w 2023 r. kolejne dokapitalizowanie kwotą 30 mln zł); całkowite nakłady na realizację infrastruktury portu lotniczego w latach 2021-2025, które mogą wynieść ok. 58 mln zł. Z tego I etap (lata 2021-2022) to ok. 14 mln zł i II etap (lata 2023-2025) to ok. 44 mln zł.  

I etap: parking samochodowy, prace adaptacyjne istniejących obiektów, oświetlenie pasa, NDB, AFIS, nawigacja GPS/PBN, urządzenia łączności, sprzęt do utrzymania pasa lato/zima, samochody strażackie, hangar na sprzęt ppoż, remont budynku portu oraz terminal kontenerowy

II etap: płaszczyzny tankowania i odladzania, parking samochodowy (II), terminal pasażerski i terminal cargo.

Plan działań przedstawiony w opracowaniu jest ambitny, ale pokazuje możliwości jakie otwiera przed Miastem Białystok odblokowanie Lotniska Krywlany. 

Do góry