• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Profil gospodarczy miasta

Białystok to bardzo dynamicznie rozwijające się miasto województwa podlaskiego. Na szczególną uwagę zasługuje optymalna wielkość miasta: jest wystarczająco duże, aby zapewnić bogatą ofertę kulturalną i rekreacyjną, ale na tyle kompaktowe aby sprawnie się po nim poruszać. Nowoczesna infrastruktura i dostępność komunikacyjna zachęca inwestorów do lokowania w Białymstoku swoich projektów biznesowych. Ostatnie lata przyniosły dynamiczny wzrost sektora IT, branży e-commerce, usług dla biznesu, ale także branży hotelarskiej.

Według danych rejestru REGON na dzień 31 grudnia 2021 r. w mieście Białystok zarejestrowanych było 38 819 podmiotów gospodarczych, w tym 5 517 spółek handlowych, z których 4 207 stanowiły spółki z prywatnym kapitałem krajowym, a 795 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Pod względem rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej najwięcej podmiotów deklarowało: handel, naprawę pojazdów (7 832 firm, 20,18% ogółu), działalność profesjonalną, naukową i techniczną (4 744 firm, 12,2% ogółu), budownictwo (4 697 firm, 12,1% ogółu) oraz opiekę zdrowotną i pomoc społeczną (3 675 firm, 9,52% ogółu). Największy wzrost liczby podmiotów gospodarczych w latach 2015–2021 nastąpił w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, informacja i komunikacja oraz budownictwo.

Realizacja inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją układu komunikacyjnego miasta ma istotny wpływ na rozwój gospodarczy Białegostoku. Działaniem władz miasta skierowanym do inwestorów jest zapewnienie dostępu do uzbrojonych w infrastrukturę techniczną i drogową terenów inwestycyjnych. Inwestycją zrealizowaną przy wsparciu środków UE jest uzbrojenie terenów objętych Podstrefą Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Utworzona w 2008 r. i rozszerzona w 2015 r. obejmuje łącznie obszar o powierzchni 94,2779 ha. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wartość zrealizowanych inwestycji osiągnęła wartość ponad 751 mln zł. Funkcjonujące w Podstrefie Białystok SSSE firmy zatrudniają 1 451 osób.

W bezpośrednim sąsiedztwie terenów Podstrefy Białystok SSSE funkcjonuje Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPN-T), który jest regionalnym akceleratorem innowacji. BPN-T jest instytucją dedykowaną przedsiębiorcom i naukowcom oraz stanowi przestrzeń do tworzenia nowych technologii przyczyniając się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej miasta. W Parku działa największa w regionie społeczność start-upowa. W grudniu 2021 r. obiekt był prawie w 85% wynajęty przez 67 lokatorów. Zdecydowana większość lokatorów reprezentuje branżę IT/ICT; idąc dalej branżę medyczną/biomedyczną, branżę związaną z elektroniką/elektrotechniką oraz reklamową.

Potencjał Białegostoku to dostęp do wykwalifikowanej kadry, rozwinięta infrastruktura komunikacyjna i techniczna. Istniejąca i planowana do realizacji powierzchnia biurowa, a także korzystne stawki najmu nieruchomości mają wpływ na rozwój sektora IT/BPO/SSC w mieście. Obecnie zasoby powierzchni biurowej w Białymstoku zajmują 55,8 tys. m2. Ponad połowę tych zasobów stanowi powierzchnia biurowa klasy A.

Niedobór wykwalifikowanych pracowników stał się wyzwaniem w sektorze usług biznesowych, ale też w innych branżach. Uczelnie i szkoły, otwarte na współpracę z firmami mają istotny wpływ na podaż wykwalifikowanych pracowników. Jakoś życia w mieście to największy atut Białegostoku, który został wyróżniony w raporcie Komisji Europejskiej pt. „Jakość życia w miastach europejskich”. 

Białystok - zachęty inwestycyjne:

  • zaplecze naukowo-dydaktyczne,
  • wykwalifikowana kadra,
  • koszty pracy około 10% niższe od przeciętnych w Polsce,
  • współpraca szkół wyższych z przedsiębiorcami,
  • poprawa dostępności komunikacyjnej,
  • rozwinięta wewnętrzna infrastruktura techniczna,
Więcej informacji znajduje się w zakładce Ulgi i preferencje.

 

Do góry