• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Profil gospodarczy miasta

Białystok to jedno z najprężniej rozwijające się miasto województwa podlaskiego w aspekcie gospodarczym i społecznym. Na szczególną uwagę zasługuje optymalna wielkość miasta: jest wystarczająco duże, aby zapewnić bogatą ofertę kulturalną i rekreacyjną, ale na tyle kompaktowe aby sprawnie się po nim poruszać. Nowoczesna infrastruktura i dostępność komunikacyjna zachęca inwestorów do lokowania w Białymstoku swoich projektów biznesowych. Ostatnie lata przyniosły dynamiczny wzrost sektora IT, branży e-commerce, usług dla biznesu, ale także branży hotelarskiej.

Według danych rejestru REGON na dzień 31 grudnia 2021 r. w mieście Białystok zarejestrowanych było 38 819 podmiotów gospodarczych, w tym 5 517 spółek handlowych, z których 4 207 stanowiły spółki z prywatnym kapitałem krajowym, a 795 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Pod względem rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej najwięcej podmiotów deklarowało: handel, naprawę pojazdów (7 832 firm, 20,18% ogółu), działalność profesjonalną, naukową i techniczną (4 744 firm, 12,2% ogółu), budownictwo (4 697 firm, 12,1% ogółu) oraz opiekę zdrowotną i pomoc społeczną (3 675 firm, 9,52% ogółu). Największy wzrost liczby podmiotów gospodarczych w latach 2015–2021 nastąpił w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, informacja i komunikacja oraz budownictwo.

Realizacja inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją układu komunikacyjnego miasta ma istotny wpływ na rozwój gospodarczy Białegostoku. Działaniem władz miasta skierowanym do inwestorów jest zapewnienie dostępu do uzbrojonych w infrastrukturę techniczną i drogową terenów inwestycyjnych. Inwestycją zrealizowaną przy wsparciu środków UE jest uzbrojenie terenów objętych Podstrefą Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Utworzona w 2008 r. i rozszerzona w 2015 r. obejmuje łącznie obszar o powierzchni 94,2779 ha. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wartość zrealizowanych inwestycji osiągnęła wartość ponad 751 mln zł. Funkcjonujące w Podstrefie Białystok SSSE firmy zatrudniają 1 451 osób.

W bezpośrednim sąsiedztwie terenów Podstrefy Białystok SSSE funkcjonuje Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPN-T), który jest regionalnym akceleratorem innowacji. BPN-T jest instytucją dedykowaną przedsiębiorcom i naukowcom oraz stanowi przestrzeń do tworzenia nowych technologii przyczyniając się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej miasta. W Parku działa największa w regionie społeczność start-upowa. W grudniu 2021 r. obiekt był prawie w 85% wynajęty przez 67 lokatorów. Zdecydowana większość lokatorów reprezentuje branżę IT/ICT; idąc dalej branżę medyczną/biomedyczną, branżę związaną z elektroniką/elektrotechniką oraz reklamową.

Potencjał Białegostoku to dostęp do wykwalifikowanej kadry, rozwinięta infrastruktura komunikacyjna i techniczna. Istniejąca i planowana do realizacji powierzchnia biurowa, a także korzystne stawki najmu nieruchomości mają wpływ na rozwój sektora IT/BPO/SSC w mieście. Obecnie zasoby powierzchni biurowej w Białymstoku zajmują 55,8 tys. m2. Ponad połowę tych zasobów stanowi powierzchnia biurowa klasy A.

Niedobór wykwalifikowanych pracowników stał się wyzwaniem w sektorze usług biznesowych, ale też w innych branżach. Uczelnie i szkoły, otwarte na współpracę z firmami mają istotny wpływ na podaż wykwalifikowanych pracowników. Jakoś życia w mieście to największy atut Białegostoku, który został wyróżniony w raporcie Komisji Europejskiej pt. „Jakość życia w miastach europejskich”. 

Białystok - zachęty inwestycyjne:

  • zaplecze naukowo-dydaktyczne,
  • wykwalifikowana kadra,
  • koszty pracy około 10% niższe od przeciętnych w Polsce,
  • współpraca szkół wyższych z przedsiębiorcami,
  • poprawa dostępności komunikacyjnej,
  • rozwinięta wewnętrzna infrastruktura techniczna,
Więcej informacji znajduje się w zakładce Ulgi i preferencje.

 

Do góry