• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Biuro Obsługi Inwestorów

Słonimska 1
15-950 Białystok
tel.:85 869 6119, 85 869 6028
fax: 85 869 6211
dsr@um.bialystok.pl


Departament Skarbu

ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6278
fax: 85 869 6220
dsk@um.bialystok.pl


Biuro Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
tel./fax: 87 565 2217, 87 565 2449
ssse@ssse.com.pl
http://www.ssse.com.pl/

Ulgi i preferencje

Ulgi i preferencje mające zastosowanie w specjalnych strefach ekonomicznych

Polska Strefa Inwestycji to wprowadzony ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1752, z 2021 r. poz. 2105) - instrument wsparcia, który umożliwia przedsiębiorcom, realizującym nowe inwestycje na terenie całej Polski, uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) na okres 10 -15 lat, w wysokości nawet do 70% wartości planowanej inwestycji. Nowa inwestycja może być realizowana zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych.

Aby korzystać z tej formy wsparcia przedsiębiorca musi otrzymać decyzję o wsparciu, która jest wydawana na wniosek przedsiębiorcy, w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki, przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., w przypadku, gdy nowa inwestycja jest realizowana na obszarze zarządzanym przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1752, z 2021 r. poz. 2105) nowa inwestycja jest rozumiana jako:

 • Utworzenie nowego przedsiębiorstwa
 • Zwiększenie zdolności produkcyjnej
 • Wprowadzenie nowych produktów
 • Zmiana procesu produkcyjnego
 • Nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa

Na pomoc publiczną, w postaci zwolnienia podatkowego w ramach decyzji o wsparciu, mogą liczyć:

 • przedsiębiorstwa z sektora tradycyjnego przemysłu,
  z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: materiały wybuchowe, alkohol, wyroby tytoniowe, stal, czy firm prowadzących działalność w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii; handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych, w zakresie usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych oraz prowadzenia ośrodków gier. Z uzyskania wsparcia, na mocy przepisów unijnych wykluczone są również firmy z sektora hutnictwa, żelaza i stali, sektora węglowego.
 • wybrane przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług (BSS) świadczące usługi, takie jak m.in.: specjalistyczne usługi informatyczne, wybrane usługi rachunkowo-księgowe, usługi centrów telefonicznych, architektoniczne i inżynieryjne, czy doradztwa w sprawach środowiska.

Szczegółowy zakres działalności, na który nie wydaje się decyzji o wsparciu zawarty jest w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

Ulgi w podatkach lokalnych

28 lutego 2022 r. Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr XLIX/704/22 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Białegostoku, w tym w obrębie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Uchwała określa przedmiot zwolnienia oraz warunki brzegowe, kwalifikujące podmioty do skorzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej.

W myśl ww. uchwały zwalnia się z podatku od nieruchomości, powstałe w wyniku inwestycji początkowej w rozumieniu § 3 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2019 r., poz. 297 z póź. zm.), nowowybudowane budynki, budowle, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zlokalizowane na terenie Białegostoku, w tym w obrębie Podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zwolnienie, o którym wyżej mowa, dotyczy przedmiotów opodatkowania tam wskazanych, stanowiących inwestycję początkową, lub w związku z którymi utworzono nowe miejsca pracy, jeżeli:

 • nakłady finansowe na inwestycję początkową wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 30.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy związane z tą inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu mikroprzedsiębiorców;
 • nakłady finansowe na inwestycję początkową wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 60.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu małych przedsiębiorców;
 • nakłady finansowe na inwestycję początkową wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 250.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu średnich przedsiębiorców;
 • nakłady finansowe na inwestycję początkową wyniosły ogółem kwotę przekraczającą równowartość 3.000.000,00 euro, lub utworzono co najmniej 200 nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu przedsiębiorców innych niż wymienieni
  w ww. punktach.

Przedsiębiorca zamierzający skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości zobowiązany jest do zgłoszenia takiego zamiaru w formie pisemnej przed rozpoczęciem inwestycji.

Treść uchwały dostępna jest pod adresem: www.bip.bialystok.pl

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Zasady stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych uregulowane są szczegółowo w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zmianami).

Na podstawie art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa organ podatkowy może na wniosek podatnika:

 1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
 2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
 3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Charakter ulg w spłacie zobowiązań podatkowych udzielanych przedsiębiorcom przez organ podatkowy, jakim jest Prezydent Miasta, przesądza o ich pomocowym charakterze, a co za tym idzie ulgi takie mogą zostać udzielone tylko w formie pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis.

Organ podatkowy udzielając ulg w zakresie podatku od nieruchomości na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa stosuje przepisy dotyczące pomocy publicznej, m.in. ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j.:Dz.U. z 2007 Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

Organ podatkowy może zastosować ulgę w ramach tzw. pomocy de minimis, której szczegółowe warunki określono w przepisach wspólnotowych. Reguła de minimis przyjmuje, że pomoc o małych rozmiarach nie narusza lub nie grozi naruszeniem konkurencji. Organ może przyznać pomoc, jeśli kwota pomocy nie przekroczy 200 tys. euro. Kwota ta nie wpływa na wymianę handlową pomiędzy państwami UE, nie zniekształca też albo nie grozi zniekształceniem konkurencji. Zasada de minimis ma zastosowanie bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

Podatnik ubiegający się o udzielenie ulgi w płatności podatku od nieruchomości zobowiązany jest do przedstawienia informacji oraz zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w roku bieżącym i dwóch latach poprzedzających.

Pomoc de minimis nie może być przyznawana podatnikom znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Kryteria takiej sytuacji zostały określone w Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2022 określa Uchwała Nr XXXII/471/20 Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada 2020 r. dostępna na stronie internetowej pod linkiem http://bip.bialystok.pl/ 

Preferencyjny system opłat w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny będzie świadczył przedsiębiorcom pomoc, m.in. poprzez udostępnianie na preferencyjnych warunkach - z zastosowaniem ulg i zwolnień - powierzchni biurowej, usługowej, technologicznej i laboratoryjnej, a także przestrzeni konferencyjnej, szkoleniowej i wystawienniczej, jak również sprzętu specjalistycznego i usług informatycznych. Ponadto BPN-T będzie oferował doradztwo, usługi prawne i księgowe, a także szkolenia, seminaria, warsztaty.

Jedną z funkcji inkubacyjnych BPN-T jest dostarczanie firmom pomieszczeń po przystępnej cenie. Podmiotom rozpoczynającym lub planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcom działającym na rynku nie dłużej niż 3 lata, w Inkubatorze Technologicznym BPN-T oferowane będą zniżki w stawce bazowej czynszu odpowiednio:

 • w pierwszym roku funkcjonowania - 80% zniżki,
 • w drugim roku - 55%,
 • w trzecim roku - 30% .

Lokatorzy Inkubatora Technologicznego będą mogli także skorzystać z 50% zniżki na wynajem sal konferencyjnych oraz szkoleniowych.

Zniżki w BPN-T będą udzielane na zasadzie pomocy de minimis.

Do góry