• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Dotacje dla klubów sportowych

PROCEDURY PRZEKAZYWANIA DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

I. PODSTAWY PRAWNE

Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych oraz innych podmiotów przekazywane są zgodnie z:

  • Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)
  • Uchwałą Nr LXI/801/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 8 listopada 2010 r.
    w sprawie wspierania rozwoju sportu w Białymstoku, przyznawania stypendiów sportowych, olimpijskich oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010r. Nr 298, poz. 3869, zm. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010r. Nr 298 poz. 3874),
  • Programem współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwalanym na dany rok kalendarzowy.

Dotacje na realizację zadań zleconych przyznawane są z zachowaniem procedury konkursowej, a także z pominięciem otwartego konkursu ofert.

II. TRYB SKŁADANIA OFERT

  1. Otwarty konkurs ofert

1)    Organ administracji publicznej zamierzający wesprzeć lub powierzyć wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, ogłasza otwarty konkurs ofert.

2)    Po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert organizacje pozarządowe działające na obszarze miasta Białegostoku w formie: stowarzyszenia, fundacji, białostockiego klubu sportowego i innych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej mają nie mniej niż 21 dni na złożenie oferty lub wniosku.

3)     W przypadku prowadzenia procedury w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferty należy sporządzić i następnie złożyć przez platformę Witkac.pl. Po złożeniu oferty przez platformę Witkac.pl, ofertę z jednakową sumą kontrolną należy wydrukować, podpisać przez uprawnione osoby i złożyć w wersji papierowej do Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

4)    Wsparcie zadania może nastąpić poprzez udzielenie dotacji z przeznaczeniem m.in. na:

a)   koszty merytoryczne (bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego):

- transport, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników zadania (w przypadku wyjazdu na zawody, obozy sportowe),

- wynajem obiektów niezbędnych do realizacji zadania,

- obsługa techniczna, sędziowska i medyczna zadania (w przypadku zawodów, rozgrywek klubowych organizowanych w Białymstoku w ramach realizacji zorganizowanego współzawodnictwa sportowego),

- wynagrodzenie szkoleniowców (trenerów lub instruktorów sportu),

- zakup sprzętu sportowego (niezbędnego do realizacji zadania),

- zakup nagród rzeczowych dla uczestników zadania (tj.: medale, puchary, statuetki oraz inne rzeczowe, o wartości do 750 zł/szt. brutto, w przypadku organizacji imprez
w Białymstoku),

- zakup materiałów oraz usług niezbędnych do realizacji zadania (np.: ubezpieczenie, licencje, wpisowe do zawodów, ochrona imprezy masowej itp.)

b)    koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (związane z obsługą i administracją realizowanego zadania - działania o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu),

- księgowość (związana wyłącznie z realizowanym zadaniem).

5)    Dotacje na realizację zadania nie mogą być wykorzystane na:

a)    zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,

b)   koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura (rachunki telefoniczne itp.),

c)    podatki, cła, opłaty skarbowe,

d)   opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,

e)    nabycie lub dzierżawy gruntów,

f)    prace remontowe i budowlane,

g)   działalność gospodarczą i polityczną,

h)   odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności,

i)     koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień.

  1. Oferta autorska

Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego. Złożony wniosek powinien zawierać w szczególności: opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji oraz szacunkową kalkulację kosztów realizacji. Organ administracji publicznej, w terminie nieprzekraczającym l miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową biorąc pod uwagę: 

a)      stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, określonym w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi,

b)      zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania,

c)      środki dostępne na realizację zadań publicznych,

d)     korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową.

Następnie Organ informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego informuje składającego oferenta o trybie zlecenia zadania publicznego oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Na ogłoszony konkurs organizacja pozarządowa składa ofertę wraz z załącznikami zgodnie z procedurą, określoną w ust. 1.

  1. Procedura z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na wniosek organizacji pozarządowej organ wykonawczy może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a)      wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł.,

b)      zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Uznając celowość zadania publicznego przez organizację pozarządową, składa ona ofertę na jego realizację poprzez system Witkac.pl. Wówczas w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy zamieszcza ofertę do publicznej wiadomości na okres 7 dni: na stronie internetowej: www.bialystok.pl oraz w siedzibie organu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wskazanego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag organ wykonawczy zawiera umowę o wsparcie bądź też powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta organizacji pozarządowej stanowi załącznik do umowy. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000zł.

Prosimy o dokładne zapoznawanie się z warunkami ogłaszanych konkursów. Oferty złożone na drukach innych niż załączone do konkursu, niekompletne lub złożone po terminie pozostaną bez rozpoznania. Oferty można przesłać pocztą, jednakże o terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się na portalu Witkac.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.bialystok.pl.

III. TRYB PRZYZNANIA DOTACJI

Złożone oferty opiniowane są na posiedzeniu Komisji Konkursowej powołanej przez Prezydenta Miasta Białegostoku. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe. Komisja przedstawia Prezydentowi Miasta opinię dotyczącą złożonych wniosków wraz z propozycją wysokości dotacji. Ostateczną decyzję w sprawie udzielenia dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta Białegostoku. Od decyzji Prezydenta nie przysługuje odwołanie.

Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert oraz określeniu kwoty dofinansowania określone są w ogłoszonym konkursie. 

Po przyznaniu dotacji oferent jest zobowiązany do:

1)   przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu i zaktualizowanego kosztorysu do oferty celem przedłożenia do akceptacji dotującego, które stanowić będą załączniki do umowy,

2)   wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

Po dopełnieniu powyższych formalności następuje zawarcie umowy na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego oraz przekazanie środków finansowych
w terminie wskazanym w umowie.

Terminy ponoszenia wydatków w ramach realizowanego zadania określone są w zawartej wcześniej umowie dotacyjnej.

 IV. ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI

Rozliczenie realizacji zadania następuje w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, na odpowiednim formularzu. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego należy dostarczyć, w terminach określonych w umowie do Departamentu Kultury, Promocji i Sportu – Referat Sportu wraz z potwierdzeniem wydatkowania wkładu własnego oraz środków otrzymanych z dotacji. Oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzające prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierać opis o następującej treści: „Kwota w wysokości ..... została pokryta z dotacji udzielonej przez Miasto Białystok na podstawie umowy z dnia ..…, nr…., pozycja z kosztorysu …”. Informacja powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

Do sprawozdania z realizacji zadania publicznego można załączyć: listy osób objętych zadaniem, komunikaty końcowe oraz protokoły przekazania nagród zakupionych ze środków z dotacji.

Białystok, maj 2017 r.

Instrukcja wypełnienia oferty realizacji zadania publicznego - sport

rozmiar: 55.75 KB DOCX pobierz

Instrukcja wypełnienia oferty realizacji zadania publicznego - sport

rozmiar: 1000.48 KB PDF pobierz
Do góry