• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Stypendia

Stypendia Sportowe i Stypendia Mistrzów Miasta Białegostoku

Stypendia sportowe przyznawane są zawodnikom, w tym sportowcom niepełnosprawnym, mieszkającym w Białymstoku, osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych, na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe, stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/81/19 Rady Miasta Białystok z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wspierania białostockiego sportu, przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 403).

Zgodnie z przyjętymi regulacjami stypendia są przyznawane zawodnikom osiągającym sukcesy sportowe w dyscyplinach zespołowych (na okres 6 miesięcy) lub indywidualnych (na okres 12 miesięcy), określone w Regulaminie.

Wprowadzono dwa rodzaje stypendiów: Stypendia Sportowe za wysokie wyniki sportowe oraz Stypendia Mistrzów, które są wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i jednocześnie motywacją do utrzymania wysokiego poziomu startowego.

Wnioski o stypendium należy składać w terminach:

  • do 10 stycznia danego roku kalendarzowego na I półrocze lub cały rok, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym złożenie wniosku,
  • do 10 lipca na II półrocze danego roku, uwzględniając wyniki sportowe uzyskane przez zawodnika w I półroczu roku, w którym składany jest wniosek.

Zawodnik może otrzymać stypendium sportowe tylko jeden raz za to samo osiągnięcie.

Wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć  na formularzu określonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Stypendia Sportowe i Stypendia Mistrzów przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej.

Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium wymagane jest uiszczenie opłaty skarbowej, wynikającej z Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.), w wysokości określonej w części I, punkt 53 załącznika do ww. ustawy – 10 zł (słownie: dziesięć złotych) - za wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania stypendium sportowego.

 

Uchwała Rady Miasta Białystok w sprawie wspierania białostockiego sportu, przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe

rozmiar: 370,36 KB PDF pobierz

Zarządzenie w sprawie określenia zasad i trybu działania Komisji do spraw stypendiów sportowych oraz ustalenia wzoru formularza wniosku o przyznanie stypendium

rozmiar: 1,79 MB PDF pobierz

Wniosek o przyznanie stypendium

rozmiar: 78,5 KB DOC pobierz

Oświadczenie stypendysty

rozmiar: 104,32 KB RTF pobierz

Referat Sportu

ul. Słonimska 1, pok. 1212
15-950 Białystok
tel.: 85 879 7355, 85 869 6059
sport@um.bialystok.pl

Do góry