• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Zespół wystawia legitymację osoby niepełnosprawnej wyłącznie na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, jako rozstrzygnięcia organu I instancji, nabywają status ostateczności dopiero z chwilą upłynięcia terminu do złożenia odwołania do organu II instancji tj. wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności lub po zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 W celu otrzymania legitymacji osoby niepełnosprawnej należy złożyć:

  • wniosek o wydanie legitymacji;
  • jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
  • kserokopie aktualnego dokumentu tożsamości (w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, pełnomocnika lub opiekuna prawnego niebędącego rodzicem);
  • kserokopia orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji lub duplikatu legitymacji;
  • oświadczenie o miejscu stałego pobytu – w przypadku posiadania dowodu osobistego wydanego po 1 marca 2015 r.;
  • przedstawić do wglądu aktualny dokument potwierdzający tożsamość;
  • przedstawić do wglądu oryginał orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

W celu uzyskania duplikatu legitymacji (w przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji według wzoru obowiązującego od 1 września 2017 r.) należy dodatkowo złożyć:

  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej

Dane do przelewu:

Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,

Bank Pekao S.A. nr 24 1240 5211 1111 0010 3553 7824,

kwota: 15,00 zł,

tytuł przelewu: (imię i nazwisko) - opłata za wydanie DUPLIKATU legitymacji ON;

W przypadku zagubienia lub zniszczenia legitymacji według wzoru obowiązującego do
31 sierpnia 2017 r. (kartonik) należy złożyć wniosek o wydanie nowej legitymacji, (nowa legitymacja nie będzie duplikatem).

Legitymacje osoby niepełnosprawnej wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:

  1. 5 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;
  2. 10 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.

DO CZASU UZYSKANIA NOWEJ LEGITYMACJI:

-osoba posiadająca ważną legitymację wydaną na dotychczas obowiązujących wzorach ma pełne prawo posługiwać się tą legitymacją wszędzie tam, gdzie legitymacja jest dokumentem uprawniającym do ulgi i świadczeń - prawo posługiwania się dotychczasową legitymacją wynika z faktu, że wszytskie legitymacje wystawione do dnia 31 sierpnia br. zachowują ważność na czas w nich określony.
Nie ma zatem obowiązku wymiany ważnych legitymacji wydanych na dotychczasowych wzorach na legitymację wg wzoru obowiązującego od 1 września 2017 r.;

-osoba, która nie posiada legitymacji w celu korzystania z określonych ulg i uprawnień powinna posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. To bowiem orzeczenie dokumentuje status osoby jako niepełnosprawnej, natomiast legitymacja jest dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia.
W szczególności dotyczy to korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP i PKS). W świetle wyjaśnień Ministerstaw Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 października br. w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji (...).

ODBIÓR LEGITYMACJI

Ze względu na rangę dokumentu jakim jest legitymacja osoby niepełnosprawnej, brak jest możliwości jej wysłania pocztą. Niezbędnym dla wydania legitymacji jest pokwitowanie jej odbioru w rubryce nr 42 wniosku.

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

rozmiar: 156.24 KB PDF pobierz

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego

rozmiar: 252.44 KB PDF pobierz

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Waryńskiego 32A
15-461 Białystok
tel.: 85 879 7365


mzoon@um.bialystok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek w godz. 8.00-17.00
wtorek – piątek w godz. 7.30-15.30

Numer konta bankowego do DUPLIKATU legitymacji ON:

Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
Bank Pekao S.A.
24 1240 5211 1111 0010 3553 7824 – kwota 15 zł
tytuł przelewu: (imię i nazwisko) - opłata za wydanie DUPLIKATU legitymacji ON

Do góry