• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

 

Zespół wystawia legitymację osoby niepełnosprawnej wyłącznie na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, jako rozstrzygnięcia organu I instancji, nabywają status ostateczności dopiero z chwilą upłynięcia terminu do złożenia odwołania do organu II instancji tj. wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności lub po zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 W celu otrzymania legitymacji osoby niepełnosprawnej należy złożyć:

  • wniosek o wydanie legitymacji;
  • jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
  • kserokopia orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji lub duplikatu legitymacji;
  • oświadczenie o miejscu stałego pobytu – w przypadku posiadania dowodu osobistego wydanego po 1 marca 2015 r.

W celu uzyskania duplikatu legitymacji (w przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji według wzoru obowiązującego od 1 września 2017 r.) należy dodatkowo złożyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej

Dane do przelewu:

Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,

Bank Pekao S.A. nr 24 1240 5211 1111 0010 3553 7824,

kwota: 15,00 zł,

tytuł przelewu: (imię i nazwisko) - opłata za wydanie DUPLIKATU legitymacji ON;

W przypadku zagubienia lub zniszczenia legitymacji według wzoru obowiązującego do
31 sierpnia 2017 r. (kartonik) należy złożyć wniosek o wydanie nowej legitymacji, (nowa legitymacja nie będzie duplikatem).

Legitymacje osoby niepełnosprawnej wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:

  1. 5 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;
  2. 10 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.

ODBIÓR LEGITYMACJI

Istnieje możliwość wysłania legitymacji drogą pocztową po pisemnym wyrażeniu zgody we "Wniosku o wydanie legitymacji" przez Wnioskodawcę lub jego przedstawiciela ustawowego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

rozmiar: 23 KB DOC pobierz

wzor uzupełnionego wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

rozmiar: 528,76 KB PDF pobierz

wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

rozmiar: 156,24 KB PDF pobierz

Oświadczenie o miejscu stałego pobytu

rozmiar: 19,81 KB DOCX pobierz

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Waryńskiego 32A
15-461 Białystok
tel.: 85 879 7365

 


mzoon@um.bialystok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek w godz. 8.00-17.00
wtorek – piątek w godz. 7.30-15.30

 

Numer konta bankowego do DUPLIKATU legitymacji ON:

Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
Bank Pekao S.A.
24 1240 5211 1111 0010 3553 7824 – kwota 15 zł
tytuł przelewu: (imię i nazwisko) - opłata za wydanie DUPLIKATU legitymacji ON

Do góry