Facebook icon
 • 200521 pano-1.jpg

Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej

Przedłużenie ważności kart parkingowych osoby niepełnosprawnej

w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

 

Na podstawie Art. 1 ust. 14) Art. 15h Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz 568) posiadane karty parkingowe:

- wydane dla osób niepełnosprawnych, zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy orzeczeń, których ważność upływa po 08 marca 2020 r.).

- wydane dla placówek, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania
 o Niepełnosprawności w Białymstoku w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz na podstawie Rozporządzenia ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 26.03.2020 r. (Dz. U. z 2020, poz. 534), Miejski Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku DO ODWOŁANIA wprowadził ograniczenia w wykonywaniu zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, polegające na działalności w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Zaplanowane posiedzenia składów orzekających odbywają się w terminach wskazanych w zawiadomieniach, ale z wyłączeniem bezpośredniego badania i wywiadu osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia, rozstrzygnięcie zostaje podjęte przez skład orzekający na podstawie akt sprawy (w tzw. trybie zaocznym).

Wnioski o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowej (należy umieścić adnotację z prośbą o przesłanie karty parkingowej/legitymacji pocztą, na pierwszej stronie wniosku) mogą być składane za pośrednictwem poczty lub wrzucone do skrzynki w budynku Zespołu.

W sprawach istotnych prosimy o kontakt pod poniższe numery telefonów:

- sekretariat: 85 879 7369

- legitymacje: 85 879 7365

- karty parkingowe: 85 879 7370 i 7365

- odwołania: 85 879 7361

- Przewodnicząca MZON: 85 869 6682;  +48 506 692 120

- zawiadomienia, terminy komisji: 85 869 6383;  85 879 7364

 

Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej

Z dniem 1 lipca 2014 roku weszły w życie znowelizowane przepisy w zakresie wydawania karty parkingowej (Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw).

Karty parkingowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2014 r. utraciły ważność z dniem 30 czerwca 2015 r.

Kartę parkingową osobom uprawnionym do jej uzyskania wydaje Przewodniczący Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku przy ul. Waryńskiego 32A,

tel. 85 869 66 81 i 85 879 7370.

Kartę parkingową wydaje się:

 1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego (04-O, 10-N, 05-R oraz od dnia 31 marca 2020 r. także 07-S) stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
 2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
 3. placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,

ze wskazaniem w orzeczeniu: spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.).

Osobom zaliczonym (przed 1 lipca 2014 r.) do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadającym ważne orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i mającym przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), zawierające wskazanie o spełnianiu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów dotychczasowych (obowiązujących przed 1 lipca 2014 r.) – kartę parkingową wydaje się na podstawie tego orzeczenia.

Od dnia 1 lipca 2014 r. osobom fizycznym karta parkingowa wydawana  jest wyłącznie na czas określony nie dłużej niż na okres 5 lat, natomiast w przypadku placówki okres ten wynosi maksymalnie 3 lata.

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej lub placówki.

W celu otrzymania karty parkingowej osoby niepełnosprawnej należy złożyć:

 • wniosek o wydanie karty parkingowej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej

Dane do przelewu:

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,

Bank Pekao S.A. nr 24 1240 5211 1111 0010 3553 7824,

kwota: 21,00 zł,

tytuł przelewu: (imię i nazwisko) - opłata za wydanie karty parkingowej ON;

 • jedną aktualną fotografię o wym. 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą wizerunek wnioskodawcy bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 • przedstawić do wglądu dokument potwierdzający tożsamość oraz oryginał orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności stanowiącego podstawę do wydania karty parkingowej.

UWAGA!

1. Przewodniczący Zespołu wystawia kartę parkingową osoby niepełnosprawnej wyłącznie na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, jako rozstrzygnięcia organu I instancji , nabywają ostateczności dopiero z chwilą upłynięcia terminu do złożenia odwołania (14 dni) do organu II instancji tj. wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

2.   Zgodnie z §2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 870, ze zm.) osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

 • osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub   ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest placówka, osoba upoważniona do jej reprezentowania  dołącza do wniosku:

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej (od 1 stycznia 2017 r.).

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:

 • posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki,
 • prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

Ponadto składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Wniosek o wydanie karty parkingowej

rozmiar: 308,1 KB PDF pobierz

Wniosek o wydanie karty parkingowej

rozmiar: 52 KB XLS pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

rozmiar: 12,16 KB DOCX pobierz
Do góry