• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej

Przedłużenie ważności kart parkingowych osoby niepełnosprawnej

Na podstawie Ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2023 poz. 2768) posiadane karty parkingowe:

 • wydane na czas określony, które zachowały ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 i 1429) w brzmieniu dotychczasowym,

 • albo których okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r.,

  zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

 

W sprawach istotnych dotyczących kart parkingowych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 85 879 7370.

WYDAWANIE KART PARKINGOWYCH

Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej:

Z dniem 1 lipca 2014 roku weszły w życie znowelizowane przepisy w zakresie wydawania karty parkingowej (Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw).

Karty parkingowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2014 r. utraciły ważność z dniem 30 czerwca 2015 r.

Kartę parkingową osobom uprawnionym do jej uzyskania wydaje Przewodniczący Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku przy ul. Waryńskiego 32A,

Kartę parkingową wydaje się:

 • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego (04-O, 10-N, 05-R oraz od dnia 31 marca 2020 r. także 07-S) stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 • placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się

ze wskazaniem w orzeczeniu: spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.).

Osobom zaliczonym (przed 1 lipca 2014 r.) do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadającym ważne orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i mającym przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), zawierające wskazanie o spełnianiu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów dotychczasowych (obowiązujących przed 1 lipca 2014 r.) – kartę parkingową wydaje się na podstawie tego orzeczenia.

Od dnia 1 lipca 2014 r. osobom fizycznym karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony nie dłużej niż na okres 5 lat. Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej.

W celu otrzymania karty parkingowej osoby niepełnosprawnej należy złożyć:

 • wniosek o wydanie karty parkingowej
 • jedną aktualną fotografię o wym. 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą wizerunek wnioskodawcy bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 • kopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności stanowiącego podstawę do wydania karty parkingowej.
 • oryginał uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej

Dane do przelewu:

Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

Bank Pekao S.A. nr 24 1240 5211 1111 0010 3553 7824

kwota: 21,00 zł

tytuł przelewu: (imię i nazwisko) - opłata za wydanie karty parkingowej ON

Karta parkingowa dla placówki:

W przypadku gdy wnioskodawcą jest placówka, osoba upoważniona do jej reprezentowania  dołącza do wniosku:

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
 • kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu placówki.

Karta parkingowa jest wydawana placówkom prowadzącym działalność w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

Karta parkingowa dla placówki wydawana jest na okres 3 lat.

Wniosek o wydanie karty parkingowej

rozmiar: 415.32 KB PDF pobierz

Wniosek o wydanie karty parkingowej_wzór

rozmiar: 417.91 KB PDF pobierz

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Waryńskiego 32A
15-461 Białystok
tel.: 85 879 7370
mzoon@um.bialystok.pl

 

Przewodnicząca Zespołu - Agata Pietryszyk

Godziny otwarcia

poniedziałek w godz. 8.00-17.00
wtorek – piątek w godz. 7.30-15.30

 

Numer konta bankowego do kart parkingowych:

Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
Bank Pekao S.A.
24 1240 5211 1111 0010 3553 7824 – kwota 21 zł
tytuł przelewu: (imię i nazwisko) - opłata za wydanie karty parkingowej ON

Do góry