Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej

Przedłużenie ważności kart parkingowych osoby niepełnosprawnej
w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Na podstawie Art. 1 ust. 14) Art. 15h Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz 568) posiadane karty parkingowe:

 •  wydane dla osób niepełnosprawnych, zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy orzeczeń, których ważność upływa po 08 marca 2020 r.).
 •  wydane dla placówek, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania
 o Niepełnosprawności w Białymstoku w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz na podstawie Rozporządzenia ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 26.03.2020 r. (Dz. U. z 2020, poz. 534), Miejski Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku do odwołania wprowadził ograniczenia w wykonywaniu zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, polegające na działalności w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów. Zaplanowane posiedzenia składów orzekających odbywają się w terminach wskazanych w zawiadomieniach, ale z wyłączeniem bezpośredniego badania i wywiadu osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia, rozstrzygnięcie zostaje podjęte przez skład orzekający na podstawie akt sprawy (w tzw. trybie zaocznym).

Wnioski o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowej (należy umieścić adnotację z prośbą o przesłanie karty parkingowej/legitymacji pocztą, na pierwszej stronie wniosku) mogą być składane za pośrednictwem poczty, wrzucone do skrzynki w budynku Zespołu lub składany osobiśie w sekretariacie.

Istnieje możliwość wysłania karty parkingowej drogą pocztową, po pisemnym wyrażeniu zgody przez wnioskodawcę lub przedstawiciela ustawowego wnioskodawcy.

W sprawach istotnych prosimy o kontakt pod poniższe numery telefonów:

 • sekretariat: 85 879 7369
 • legitymacje: 85 879 7365
 • karty parkingowe: 85 869 6681
 • odwołania: 85 879 7361
 • Przewodnicząca MZON: 85 869 6682;  +48 506 692 120
 • zawiadomienia, terminy komisji: 85 869 6383;  85 879 7364

Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej

Z dniem 1 lipca 2014 roku weszły w życie znowelizowane przepisy w zakresie wydawania karty parkingowej (Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw).

Karty parkingowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2014 r. utraciły ważność z dniem 30 czerwca 2015 r.

Kartę parkingową osobom uprawnionym do jej uzyskania wydaje Przewodniczący Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku przy ul. Waryńskiego 32A,

tel. 85 869 66 81 i 85 879 7370.

Kartę parkingową wydaje się:

 • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego (04-O, 10-N, 05-R oraz od dnia 31 marca 2020 r. także 07-S) stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
 • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
 • placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,

ze wskazaniem w orzeczeniu: spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.).

Osobom zaliczonym (przed 1 lipca 2014 r.) do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadającym ważne orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i mającym przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), zawierające wskazanie o spełnianiu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów dotychczasowych (obowiązujących przed 1 lipca 2014 r.) – kartę parkingową wydaje się na podstawie tego orzeczenia.

Od dnia 1 lipca 2014 r. osobom fizycznym karta parkingowa wydawana  jest wyłącznie na czas określony nie dłużej niż na okres 5 lat, natomiast w przypadku placówki okres ten wynosi maksymalnie 3 lata.

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej lub placówki.

W celu otrzymania karty parkingowej osoby niepełnosprawnej należy złożyć:

 • wniosek o wydanie karty parkingowej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej

Dane do przelewu:

Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,

Bank Pekao S.A. nr 24 1240 5211 1111 0010 3553 7824,

kwota: 21,00 zł,

tytuł przelewu: (imię i nazwisko) - opłata za wydanie karty parkingowej ON;

 • jedną aktualną fotografię o wym. 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą wizerunek wnioskodawcy bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 • przedstawić do wglądu dokument potwierdzający tożsamość oraz oryginał orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności stanowiącego podstawę do wydania karty parkingowej.

UWAGA!

1. Przewodniczący Zespołu wystawia kartę parkingową osoby niepełnosprawnej wyłącznie na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, jako rozstrzygnięcia organu I instancji , nabywają ostateczności dopiero z chwilą upłynięcia terminu do złożenia odwołania (14 dni) do organu II instancji tj. wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

2. Zgodnie z §2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 870, ze zm.) osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

 • osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub   ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest placówka, osoba upoważniona do jej reprezentowania  dołącza do wniosku:

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej (od 1 stycznia 2017 r.).

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:

 • posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki,
 • prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

Ponadto składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Wniosek o kartę parkingową COVID-19

rozmiar: 303,74 KB PDF pobierz

Wzór uzupełnionego wniosku o kartę parkingową COVID-19

rozmiar: 507,13 KB PDF pobierz

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Waryńskiego 32A
15-461 Białystok
tel.: 85 869 6681, 85 879 7370
mzoon@um.bialystok.pl

Przewodnicząca Zespołu - Agata Pietryszyk

Godziny otwarcia

poniedziałek w godz. 8.00-17.00
wtorek – piątek w godz. 7.30-15.30

Numer konta bankowego do kart parkingowych:

Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
Bank Pekao S.A.
24 1240 5211 1111 0010 3553 7824 – kwota 21 zł
tytuł przelewu: (imię i nazwisko) - opłata za wydanie karty parkingowej ON

Do góry