• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Dotacje z budżetu Miasta

Procedura zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego przez Miasto Białystok

Tryb konkursowy - zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) w przypadku zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym samorząd jest zobligowany do ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Poszczególne konkursy są prowadzone przez departamenty Urzędu Miejskiego w Białymstoku odpowiedzialne merytorycznie za dany obszar tematyczny.

Aktualne informacje dotyczące ogłoszonych i rozstrzygniętych konkursów oraz wzory dokumentów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale "Postępowania/Konkursy": www.bip.bialystok.pl.

Wzór oferty określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Z własnej inicjatywy – organizacjom pozarządowym przysługuje prawo do składania ofert z własnej inicjatywy. Ofertę należy złożyć do Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 bądź w departamencie merytorycznym, odpowiedzialnym za realizację zadań w konkretnym obszarze tematycznym. Samorząd ma jeden miesiąc na rozstrzygnięcie celowości zadania i określenie, czy posiada środki w budżecie na jego realizację, po czym przy pozytywnej odpowiedzi, uruchamia procedurę konkursową, chyba że przepisy dodatkowe (wynikające z innych ustaw) wskazują inną drogę postępowania.

Tryb uproszczony – procedura odbywa się z pominięciem otwartego konkursu ofert. W przeciwieństwie do otwartego konkursu ofert, tryb jest uruchamiany na wniosek organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego.

Uprawniony podmiot składa ofertę do Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem kancelarii ogólnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 lub do właściwego merytorycznie departamentu Urzędu. Wzór oferty określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

Oferta musi spełniać następujące warunki:

  • dotyczyć zadania o charakterze lokalnym,
  • jednorazowa wysokość przekazanych środków finansowych nie może przekroczyć 10 tys. zł.,
  • zadanie musi być zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

Oferta uprawnionego podmiotu jest zamieszczana na 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.bialystok.pl),
  • na portalu miejskim www.bialystok.pl w odpowiedniej merytorycznie zakładce, np. „Białystok Obywatelski”, „Edukacja”, „Kultura”, „Sport”, „Pomoc społeczna”, „Osoby niepełnosprawne”,
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na tablicach ogłoszeń.

Każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do oferty w ciągu 7 dni od jej zamieszczenia. Po upływie tego terminu samorząd rozpatruje ewentualne uwagi oraz celowość realizacji zadania. W przypadku podjęcia decyzji o zleceniu zadania, niezwłocznie zawiera umowę o przyznaniu dotacji na jego realizację. Do umów zawieranych w ramach trybu uproszczonym stosuje się te same regulacje, co do umów zawieranych w otwartych konkursach ofert.

Do zadań zlecanych w trybie uproszczonym ustawodawca wprowadził dwa dodatkowe ograniczenia:

  • łączna kwota środków przekazywanych jednemu podmiotowi w trybie uproszczonym nie może w danym roku budżetowym (kalendarzowym) przekroczyć kwoty 20 tys. zł,
  • łączna wysokość środków przekazanych uprawnionym podmiotom nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych przez samorząd w roku budżetowym na realizację zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacje różne

Tryb zlecania, kontroli i rozliczania zadań publicznych Miasta Białystok reguluje Zarządzenie Nr 144/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania dotyczących zlecania, kontroli i rozliczania zadań publicznych.

Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do konsultacji w sprawach dotyczących procedury zlecania zadań, przygotowania oferty, rozliczenia zadania. W celu ustalenia terminu spotkania należy kontaktować się z pracownikiem Centrum.

Zarządzenie Prezydenta w sprawie niektórych form wykonywania funkcji reprezentacyjnej przez Prezydenta Miasta

rozmiar: 273,99 KB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 144 z 2019 r.

rozmiar: 9,44 MB PDF pobierz

Wzór oferty w trybie konkursowym

rozmiar: 86,77 KB DOCX pobierz

Wzór sprawozdania w trybie konkursowym

rozmiar: 65,38 KB DOCX pobierz

Wzór oferty w trybie uproszczonym

rozmiar: 87,5 KB DOC pobierz

Wzór sprawozdania w trybie uproszczonym

rozmiar: 80 KB DOC pobierz

Wzór umowy

rozmiar: 67,89 KB DOCX pobierz

Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

ul. Św. Rocha 3
15-879 Białystok
tel. 85 879 7446
tel. 85 879 7448
kom.: 510 095 630
e-mail: centrum@um.bialystok.pl

Godziny pracy:

poniedziałki w godz. 8.00-17.00
od wtorku do piątku w godz. 7.30-16.00

Do góry