• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Lokale miejskie

Możliwości korzystania z lokali komunalnych przez organizacje pozarządowe

O udostępnienie lokali gminnych na preferencyjnych warunkach, to jest w trybie bezprzetargowym mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Miasto Białystok może udostępniać lokale, które:

  • zostały niewynajęte po przeprowadzeniu co najmniej dwóch bezskutecznych przetargów lub
  • nieruchomości dotychczas udostępnione na cele niezwiązane z działalnością zarobkową obejmujące sferę zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioski organizacji pozarządowych rozpatruje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Białegostoku, która dokonuje oceny wniosków według następujących kryteriów:

  • wkład własny przewidywany na remont nieruchomości – 0-2 punkty
  • partnerstwo z innym podmiotem – 0-2 punkty
  • niewłaściwe rozliczanie udzielonych przez Miasto dotacji w ciągu ostatnich 2 lat – 1 punkt minus
  • oddziaływanie na Miasto projektów zrealizowanych w ciągu 2 lat – 0-6 punktów
  • oddziaływanie na Miasto projektów planowanych do realizowanych do realizacji w ciągu najbliższych 2 lat – 0-6 lat
  • proponowana wysokość czynszu – 0-2 punkty.

Zarządzenie 816/16 - nieruchomości gminne

rozmiar: 4,19 MB PDF pobierz

Zarządzenie 1054/2016 - nieruchomości gminne

rozmiar: 1,5 MB PDF pobierz

Wniosek o udostępnienie nieruchomości przez Miasto Białystok

rozmiar: 28,7 KB DOCX pobierz

Lista podmiotów, którym Miasto Białystok udostępniło lokale lub nieruchomości na preferencyjnych warunkach na działalność pożytku publicznego

rozmiar: 605,97 KB PDF pobierz

Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

ul. Św. Rocha 3
15-879 Białystok
tel. 85 879 7446
tel. 85 879 7448
kom.: 510 095 630
e-mail: centrum@um.bialystok.pl

Godziny pracy:

poniedziałki w godz. 8.00-17.00
od wtorku do piątku w godz. 7.30-16.00

Do góry